Đặng Tộc Việt Nam

GIỖ TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN
Thứ tư, 02.01.2017, 12:23am (GMT)

HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
THÔNG BÁO
(Thông báo này thay giấy mời)

Kính gửi : Hội đồng Đặng Tộc các Tỉnh, Thành Phố, Dòng họ và bà con Thống thuộc xa gần dòng họ Đặng Việt Nam.
Hàng năm cứ đến ngày mồng 9 và mồng 10 tháng giêng HĐ ĐT Hồng Lam tổ chức lễ giỗ Tổ Đặng Bá Kiển.
Theo Di huấn của Đại Tướng quân Đặng Ngũ Quế thì cứ ba năm tổ chức Đại Lễ một lần. Năm Đinh Dậu ( năm 2017) là năm tổ chức Đại Lễ, đặc biệt lần này kết hợp với việc khánh thành giai đoạn một xây dựng Từ Đường cho nên Lễ hội sẽ tổ chức 3 ngày : Mồng 8, mồng 9 và mồng 10 tháng giêng.
Địa điểm : Xóm Tài năng xã Tùng Lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.
Hội đồng Đặng Tộc Việt nam xin thông báo và Kính Mời bà con họ Đặng gần xa về giỗ tổ.
Sự hiện diện của tất cả bà con sẽ góp phần cho ngày lễ thành công tốt đẹp.
Xin cảm ơn
Ngày 25 tháng 1 năm 2017
HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
ĐẶNG VĂN THẢO