Đặng Tộc Việt Nam

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI
Thứ ba, 12.06.2016, 11:09pm (GMT)

HĐ ĐẶNG TỘC VIỆT NAM      CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số 9/K III/ĐT                     Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

----------------------              --------------------------------------------------

                THÔNG BÁO SỐ 9

Kính gửi :   - Hội Đồng các dòng họ Việt nam

               - Hội Đồng Đặng tộc các tỉnh và Thành Phố

               - Bà con các chi họ Đặng trong cả nước

               - Bà con họ Đặng đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Hội Đồng Đặng tộc Việt Nam tiền thân là Ban liên lạc toàn quốc họ Đặng Việt nam được thành lập ngày 19 tháng 9 năm 1999 tại Hà Nội. Là Thành viên của Hội các dòng họ Việt nam. Đại hội toàn quốc lần thứ III của Hội Đồng Đặng Tộc Việt Nam ( HĐ ĐTVN) ngày 19 tháng 9 năm 2014 đã bầu ông Đặng Văn Thảo làm chủ tịch HĐ ĐTVN nhiêm ký ( 2014-2019).

Ông Đặng Văn Thảo chủ tịch Hội Đồng Đặng tộc Việt nam là Ủy viên thường trực Ban chấp hành Hội đồng các dòng họ Việt nam, Trưởng ban Thông tin Văn hóa Hội các dòng họ Việt nam ( theo QĐ số 02/TCNS ngày 2/9 năm 2016 của Hội đồng các dòng họ Việt Nam)

Ngày 26 tháng 11 năm 2016 ông Đặng Văn Hường nguyên Phó Chủ tịch HĐ ĐT VN đã tự động tổ chức một cuộc họp gọi là " Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành HĐ ĐT VN", Mạo danh HĐ ĐT VN bỏ phiếu cách chức chủ tịch HĐ ĐT VN đối với ông Đặng Văn Thảo. Bầu ông Đặng Văn Thử làm chủ tịch lâm thời tổ chức mạo danh nói trên. Việc làm của ông Đặng Văn Hường là trái luật pháp và vi phạm nghiêm trọng Tộc ước của Đặng tộc Việt Nam

Ngày 27 tháng 11 năm 2016 Hội nghị Ban chấp hành Hội đồng Đặng tộc Việt nam tại thành phố Huế đã bác bỏ việc làm sai trái trên của ông Đặng Văn Hường. Vậy Hội Đồng Đặng Tộc Việt nam thông báo để các cơ quan quảnr lý, các tổ chức họ Đặng và bà con họ Đặng biết.

Đề nghị bà con không ngộ nhận việc mạo danh của ông Đặng Văn Hường và một số ít người tuyên truyền xuyên tạc bôi nhọ xúc phạm đến hoạt động của HĐ ĐT VN và ông Chủ tịch HĐ ĐT Việt Nam. Hội Đồng Đặng Tộc Việt nam sẽ làm việc với cáccơ quan quản lý nhà nước để bảo vệ tính hợp pháp của Hội đồng Đặng tộc Việt Nam.

                        HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM

                            K/T CHỦ TỊCH HĐ ĐT VN

                       PHÓ CHỦ TỊCH KIÊMTỔNG THƯ KÝ 

                                 ĐẶNG KHẮC HỒI