..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
 » Video - Ảnh
Lịch sử dòng họ
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

Video - Ảnh

 
Tin tức sự kiện 
BẢO TÀNG VĂN HÓA DÒNG HỌ ĐẶNG TẠI NAM PHƯƠNG ĐẶNG TỘC LINH TỪ
Thứ bảy, 06.16.2012, 04:01pm (GMT)

ĐỀ CƯƠNG
TỔNG QUÁT NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRƯNG BÀY BẢO TÀNG  TẠI NAM PHƯƠNG ĐẶNG TỘC LINH TỪ.)
MỞ ĐẦU
Ngày 8 tháng 6 năm 2012, Ông Đặng Phước Thành chủ trì cuộc họp và cho chủ trương xây dựng bảo tàng tại nhà thờ NPĐTLT. Đề án xây dựng Bảo tàng, theo đó Bảo tàng Lịch sử văn hóa Nam bộ sẽ được hình thành trên cơ sở nòng cốt là các sưu tập tài liệu, hiện vật, danh nhân Nam bộ và Bảo tàng văn hóa dòng họ Đặng Việt Nam . Bảo tàng Lịch sử văn hóa Nam bộ và bảo tàng văn hóa dòng họ Đặng ra đời sẽ là một thiết chế văn hóa quan trọng giới thiệu một cách toàn diện và xuyên suốt quá trình phát triển của lịch sử đất phương nam và của dòng họ Đặng Việt Nam gắn liền với lịch sử dân tộc. Thông qua các hoạt động của mình, Bảo tàng tại nhà thờ NPĐTLT sẽ góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là cầu nối giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực và quốc tế. 
Xây dựng bảo tàng NPĐTLT là “tạo lập một công trình văn hóa có tầm quan trọng, có ý nghĩa to lớn, lâu dài về chính trị, tư tưởng, văn hóa - xã hội nhằm lưu giữ và phát huy giá trị di sản lịch sử văn hóa Nam bộ và của dòng họ Đặng ”, khẳng định vai trò quan trọng của bảo tàng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vì lợi ích và sự phát triển của dân tộc.  Số lượng và giá trị các di vật, cổ vật và bảo vật cần sưu tầm đầy đủ để tránh tình trạng mà các bảo tàng khác vướng phải như mất cân đối về loại hình, thiếu tính đa dạng, trùng lặp về nội dung; không giới thiệu một cách toàn diện và xuyên suốt về lịch sử dân tộc. 
Thực hiện tinh thần cuộc họp, chúng tôi xây dựng  : 
Đề cương tổng quát phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng NPĐTLT.
 Đề cương xác định, xây dựng một cách tổng thể những nội dung chủ yếu sẽ được trưng bày, các giải pháp kỹ thuật, mỹ thuật, cũng như những hạng mục công việc cần phải thực hiện để xây dựng và đưa bảo tàng vào hoạt động như: công tác nghiên cứu sưu tầm; tư liệu hóa, số hóa tài liệu, hiện vật; bảo quản, tu sửa, phục chế; trưng bày; giáo dục - công chúng; thông tin - marketing; xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật… với mục tiêu lớn nhất là xây dựng NPĐTLT trở thành một công trình văn hóa - kiến trúc hiện đại mang tầm Quốc gia và khu vực.
Đề cương tổng quát nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng  được phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hệ thống quan điểm, nhận thức, quy mô và định hướng hoạt động cho thiết chế văn hóa quan trọng này; là cơ sở cho việc tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các tiểu dự án, các hạng mục công việc thuộc về nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng NPĐTLT.

I. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRƯNG BÀY BẢO TÀNG  TẠI NPĐTLT
1. Bảo tàng NPĐTLT là thiết chế văn hóa đặc biệt quan trọng; có quy mô lớn, hiện đại, tiên tiến, kiến trúc đồng bộ, hài hòa với nội dung và hình thức trưng bày; có chức năng giới thiệu di sản văn hóa Nam bộ, văn hóa dòng họ Đặng ra xã hội và  có thể  giới thiệu di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam nhằm phục vụ công chúng trong và ngoài nước.
2. Nội dung trưng bày Bảo tàng ĐTNPLT giới thiệu khái quát, cô đọng tiến trình lịch sử Nam bộ từ thời nguyên thủy đến ngày nay; chú trọng những mốc son và sự kiện lịch sử tiêu biểu đánh dấu bước phát triển của lịch sử dân tộc, những trung tâm văn hóa - văn minh khác nhau đã từng tồn tại trên vùng đất này góp phần tạo nên lịch sử và văn hóa  Nam bộ; thể hiện vai trò của nhân dân làm nên lịch sử; gắn lịch sử cách mạng, trong dòng lịch sử chung của đất nước; khẳng định vị trí, vai trò của người dân Nam bộ trong quá trình dựng nước và giữ nước.
3. Đảm bảo tính chính trị và khoa học, tính dân tộc và hiện đại, tính hàn lâm và phổ cập, tính toàn diện về lịch sử, tính toàn quốc và đa dân tộc trong nội dung và hình thức trưng bày; tính thống nhất trong đa dạng văn hóa của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, sự gắn kết các cộng đồng dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước.
4. Nội dung trưng bày ĐTNPLT được thể hiện theo ngôn ngữ riêng, độc đáo, mang đậm nét dân tộc nhưng hiện đại; đảm bảo tính hệ thống, cập nhật, linh hoạt, hấp dẫn và mang tính giáo dục cao; sử dụng tối đa các hiện vật gốc, kết nối hợp lý nội dung theo tiến trình lịch sử với các chuyên đề và sưu tập; đồng thời tạo các không gian để công chúng trải nghiệm, khám phá và sáng tạo; sử dụng công nghệ và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, đồng bộ, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, đảm bảo hiệu quả kinh tế trong đầu tư, vận hành, bảo trì; tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động bảo tàng và phục vụ công chúng, chú trọng các điều kiện phục vụ, hỗ trợ người khuyết tật.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRƯNG BÀY BẢO TÀNG TẠI ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
2.1. Nội dung trưng bày
Hệ thống trưng bày Bảo tàng văn hóa Nam bộ và Văn hóa dòng họ Đặng gồm: trưng bày thường xuyên; trưng bày có thời hạn; trưng bày ngoài trời; không gian khám phá sáng tạo; khu tưởng niệm danh nhân và những người có công với đất nước.
2.1.1. Trưng bày thường xuyên
Nội dung phần trưng bày thường xuyên Bảo tàng ĐTNPLT thể hiện những chủ đề, điểm nhấn trưng bày và được cấu trúc gồm: Phần mở đầu; Phần trưng bày theo tiến trình lịch sử và các chuyên đề, sưu tập.
2.1.1.1. Phần mở đầu: Nam bộ - đất nước, con người
a) Tư tưởng chủ đạo trưng bày
- Giới thiệu một cách khái quát những đặc trưng, tiềm năng và thách thức của thiên nhiên  Nam bộ trong mối quan hệ tương tác: môi trường - con người - văn hóa; vị trí chiến lược địa - chính trị, địa - văn hóa… của Nam bộ;
- Nam bộ là vùng đất có nhiều dân tộc anh em sinh sống. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng nhưng vẫn gắn bó với nhau trong vận mệnh chung của đất nước, hòa hợp lâu dài trong lịch sử. Tất cả các dân tộc đều tự do, bình đẳng, cùng đoàn kết trong chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng đất nước Việt Nam;
- Phần trưng bày này nhằm giới thiệu một cách khái quát về đất nước, con người Nam bộ, cung cấp cho khách tham quan những hiểu biết cơ bản về đất nước Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, thềm lục địa, đảo, quần đảo, hải phận, không phận và những đặc điểm về địa lý, địa chất, các hệ sinh thái, tài nguyên môi trường, những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân tộc Việt Nam trước khi tham quan phần trưng bày về lịch sử  Nam Bộ.
b) Nội dung trưng bày
Chủ đề 1: Đất nước Việt Nam
- Giới thiệu Việt Nam là một đất nước thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, thềm lục địa, đảo, quần đảo, hải phận, không phận; vị trí địa lý, diện tích, biên giới, các địa danh, các tỉnh, thành phố; những mối liên kết địa lý của nước ta với khu vực xung quanh và thế giới (địa - chính trị, địa - văn hóa…)
Chủ đề 2: Thiên nhiên Việt Nam
Tiểu đề 1: Địa chất, địa hình, địa mạo và đặc trưng khí hậu
- Giới thiệu khái quát lịch sử hình thành về địa chất, địa hình, địa mạo trên đất nước ta.
- Giới thiệu khái quát khí hậu Việt Nam mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa với nhiều chế độ khí hậu trên các vùng miền khác nhau, gồm các miền khí hậu chủ yếu là: phía Bắc, phía Nam, Trung và Nam Trung Bộ, khí hậu Biển Đông. Sau đó tập trung giới thiệu sâu về khí hậu Nam bộ.
Tiểu đề 2: Tài nguyên và sử dụng bền vững
- Hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật
+ Giới thiệu các hệ sinh thái lớn đặc trưng bao gồm: hệ sinh thái rừng núi, hệ sinh thái gò đồi; hệ sinh thái thủy vực nước ngọt, hệ sinh thái biển…;
+ Giới thiệu sự phong phú các loài sinh vật, vị trí của  Nam bộ trong hệ thống đa dạng sinh vật trên thế giới.
- Tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản
+ Giới thiệu tài nguyên nước của Nam bộ, diện tích mặt nước lớn, hệ thống suối nước nóng, nước khoáng, nước ngầm phong phú và phân bố đều ở các vùng. Sông suối, hồ đầm, kênh rạch, biển… chính là tiền đề cho việc phát triển giao thông thủy, thủy điện, cung cấp nước cho trồng trọt, sinh hoạt và đời sống…;
- Vai trò của con người trong việc quản lý, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Chủ đề 3: Con người  Nam bộ
Giới thiệu dân số, dân cư, sự phân bố và các giá trị văn hóa đặc trưng tiêu biểu của các dân tộc sinh sống trên đất Nam bộ.
c) Giải pháp thể hiện
Phần trưng bày Nam bộ - đất nước, con người chủ yếu được thể hiện qua hệ thống phương tiện, kỹ thuật hiện đại (hình ảnh, âm thanh, ánh sáng…) kết hợp với các tư liệu, hình ảnh, hiện vật, mẫu vật tiêu biểu.
2.1.1.2. Phần trưng bày theo tiến trình lịch sử
2.1.1.2.1. Các chủ đề trưng bày
Chủ đề 1:  Nam bộ thời tiền sử
a) Tư tưởng chủ đạo trưng bày:
- Trưng bày giới thiệu sự xuất hiện từ rất sớm của con người trên đất Nam bộ; sự ra đời của nông nghiệp sơ khai tiến tới nghề trồng lúa; sự phát triển của nghề làm đồ gốm, nghề thủ công và sự phân công lao động sơ khai;
- Giới thiệu tính phong phú, đa dạng của các văn hóa khảo cổ, các di tích, di vật từ mọi miền đất nước thể hiện sự phát triển liên tục của lịch sử Nam bộ thời kỳ này, đặc biệt là sự phát triển đa dạng của các văn hóa giai đoạn Hậu kỳ Đá mới và Sơ kỳ Kim khí với những đặc trưng chung và sắc thái riêng, là cơ sở nền tảng để Việt Nam bước vào thời kỳ văn minh - nhà nước sớm;
- Trưng bày giới thiệu về mối quan hệ từ rất sớm của các nền văn hóa ở nước ta với các văn hóa trong khu vực và những vùng xa hơn;
b) Nội dung trưng bày
Tiểu đề 1: Môi trường - con người thời tiền sử
- Trưng bày giới thiệu về cổ môi trường thời tiền sử xuyên suốt cả kỷ Đệ Tam đến kỷ Đệ Tứ: các hóa thạch động vật, địa chất, địa mạo, địa tầng, cổ thực vật, cổ động vật… nhằm phác dựng lại cảnh quan môi trường sống của cư dân thời tiền sử;
- Trưng bày giới thiệu những tài liệu, hiện vật thể hiện xuất hiện sớm của con người trên đất Nam bộ .
- Trưng bày giới thiệu quá trình tiến hóa liên tục của con người ở Việt Nam thời tiền sử.
Tiểu đề 2: Văn hóa thời tiền sử
* Các văn hóa thời đại Đá cũ
Trưng bày giới thiệu các di tích, di vật cho thấy vết tích hoạt động văn hóa đầu tiên của con người ở  Nam bộ.
- Hậu kỳ Đá cũ: văn hóa Sơn Vi và văn hóa Ngườm
Trưng bày giới thiệu sự xuất hiện các văn hóa khảo cổ, nhóm di tích, trong đó kỹ nghệ công cụ cuội là đặc trưng, điển hình nhất, bao gồm các nhóm di tích khác nhau.
* Các văn hóa thời đại Đá mới
- Sơ kỳ Đá mới: văn hóa Hòa Bình và văn hóa Bắc Sơn
+ Trưng bày giới thiệu  văn hóa hang động: sự xuất hiện công cụ cuội ghè đẽo định hình và rìu mài lưỡi, đồ gốm, nông nghiệp sơ khai;
+ Trưng bày giới thiệu văn hóa Chăm
 Tập trung trưng bày giới thiệu đây là giai đoạn con người chuyển từ hang động ra cư trú ngoài trời, khai phá đồng bằng châu thổ, tiến hành khai thác hải sản sông, biển; định cư, làm gốm, kết thúc kỹ nghệ cuội ghè, hoàn thiện kỹ thuật mài, nảy sinh các trung tâm làm gốm sớm, ra đời nông nghiệp và chăn nuôi, có sự phân biệt 3 vùng kinh tế - xã hội đầu tiên trong thời tiền sử Việt Nam.
- Hậu kỳ Đá mới, thời kỳ Kim khí
Trưng bày giới thiệu các văn hóa thuộc các vùng, miền khác nhau trên đất nước Việt Nam từ Bắc tới Nam; từ miền núi, trung du đến vùng đồng bằng, ven biển và hải đảo, bao gồm:
+ Các văn hóa Hậu kỳ Đá mới: vùng Lung Leng, Biển Hồ, Buôn Triết, vùng Nam Bộ Cầu Sắt, Dốc Chùa, Suối Linh, An Sơn, Rạch Núi…, một số di tích Hậu kỳ Đá mới khác ở miền núi, cao nguyên trong hang động hoặc thềm sông;
+ Các văn hóa thời kỳ Kim khí: văn hóa Phùng Nguyên -văn hóa lưu vực sông Đồng Nai (Gò Ô Chùa, Bưng Bạc…), một số nhóm di tích Đồng Thau miền núi, vùng biển khác.
Tập trung trưng bày giới thiệu tài liệu, hiện vật thể hiện đất nước Việt Nam trên cùng bình tuyến, con người đã chiếm lĩnh, định cư trên mọi địa hình, xác lập các văn hóa khác nhau và đã tồn tại nhiều bộ lạc ở các trình độ khác nhau: những cư dân ở vùng núi và cao nguyên còn trong trình độ Hậu kỳ Đá mới, trong khi đó ở đồng bằng, ven biển đã tiến đến Sơ kỳ Đồng thau. Tuy trình độ phát triển không đều, song vẫn có điểm chung thống nhất: phát triển đến đỉnh cao kỹ thuật chế tác đá, làm gốm, định cư làm nông, chăn nuôi gia súc và có mối quan hệ văn hóa với nhau. Đây là tiền đề hình thành nên các văn hóa, văn minh.
Chủ đề 2: Nam bộ thời kỳ dựng nước đầu tiên và các nền văn hóa, văn minh - nhà nước sớm
a) Trưng bày với tư tưởng chủ đạo :
- Giới thiệu 3 trung tâm văn hóa, văn minh - nhà nước sớm (Đông Sơn - Văn Lang, Âu Lạc; Sa Huỳnh - Chămpa; Đồng Nai, Óc Eo - Phù Nam) đã từng tồn tại, góp phần tạo nên lịch sử văn hóa Việt Nam, trong đó văn hóa Đông Sơn đã sớm trở thành cơ sở vật chất cho thời kỳ dựng nước đầu tiên của dân tộc ta, đặt nền móng cho sự ra đời những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam - truyền thống dựng nước và giữ nước xuyên suốt lịch sử Việt Nam; Sự giao thoa giữa văn Đông Sơn Âu Lạc và văn hóa chămpa, Văn hóa Phù Nam tạo nên nét đặc trưng của văn háo vùng Nam bộ. 
- Giới thiệu đây là giai đoạn đạt tới trình độ cao của kỹ nghệ luyện kim đồng thau, kỹ thuật và nghệ thuật làm đồ gốm, kỹ thuật chế tác đá, đặc biệt là sự ra đời của các công xưởng chế tạo công cụ sản xuất đồ trang sức ở phổ hệ văn hóa Chămpa; các loại hình mộ chum, đồ gốm tô màu và đen ánh chì, đặc biệt là đồ trang sức bằng đá quý, thủy tinh ở phổ hệ Văn hóa Sa Huỳnh; các loại hình đồ gốm phong phú, các sản phẩm đồng thau độc đáo và sự xuất hiện việc sử dụng vàng ở phổ hệ văn hóa Đồng Nai;
- Sự giao thoa phát triển của 3 trung tâm văn hóa Bắc, Trung, Nam với nhau và với khu vực xung quanh.
b) Nội dung trưng bày
Tiểu đề 1: Văn hóa Đông Sơn và văn hóa Phù Tang tạo nên nét đặc biệt của văn minh Nam bộ
Trưng bày giới thiệu những đặc trưng, những giá trị văn hóa tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn, văn hóa Phù Tang  qua đó, phản ánh đời sống vật chất, văn hóa - xã hội của cư dân 
- Những đặc trưng tiêu biểu về đời sống vật chất của cư dân Nam bộ: cư trú theo mùa nước nổi; kinh tế: nông nghiệp trồng trọt (trồng lúa, các loại cây củ, quả), chăn nuôi (thuần dưỡng các loài động vật), săn bắn, đánh cá; các nghề thủ công (chế tác đá, đúc đồng, sắt, nghề dệt, nghề sơn, nghề mộc…);
- Những đặc trưng tiêu biểu về đời sống văn hóa - xã hội: sự hình thành và phát triển của Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc; các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng, trang phục, trang sức, nghệ thuật, vũ nhạc… thể hiện đời sống văn hóa tinh thần mang đậm yếu tố nông nghiệp.
Tập trung trưng bày giới thiệu:
+ Trống đồng Đông Sơn với những giá trị trên mọi lĩnh vực: đời sống vật chất, tinh thần phong phú (kỹ thuật đúc đồng; trình độ về toán học, âm nhạc; vũ trụ quan, nhân sinh quan…) của cư dân Văn Lang - Âu Lạc;
+ Những tài liệu, hiện vật thể hiện sự phát triển, vai trò chủ đạo của nền kinh tế nông nghiệp trồng trọt;
+ Những tài liệu, hiện vật phản ánh thành tựu trong lĩnh vực quân sự: chế tạo được nhiều loại hình vũ khí đánh xa, đánh gần, kỹ thuật xây dựng thành lũy thể hiện chiến lược, chiến thuật quân sự thời kỳ này;
+ Lễ hội/táng tục tiêu biểu sự giao thoa giữa văn hóa Chămpa và văn hóa Đông sơn.
Tiểu đề 2: Văn hóa Sa Huỳnh
Trưng bày giới thiệu những tài liệu, hiện vật thể hiện sự phát triển kinh tế, văn hóa, phong tục tập quán, những đặc trưng cơ bản của môi trường sinh sống ven biển, khai thác nguồn sống từ biển của cư dân Sa Huỳnh; sự giao lưu với những nền văn hóa xung quanh (Óc Eo, Đông Sơn, Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á, Trung Á) của văn hóa Sa Huỳnh - văn hóa bản địa, một trong những nguồn tạo tiền đề cho sự hình thành, phát triển của văn hóa Chămpa.
Tiểu đề 3: Văn hóa Đồng Nai
Trưng bày giới thiệu những tài liệu, hiện vật phản ánh sự phát triển kinh tế, văn hóa, phong tục tập quán của cư dân văn hóa Đồng Nai mang những đặc trưng cơ bản của môi trường sinh sống vùng châu thổ sông Mêkông; sự giao lưu với những nền văn hóa xung quanh (Sa Huỳnh, Đông Sơn, khu vực Đông Nam Á, Địa Trung Hải…) của văn hóa Đồng Nai - văn hóa bản địa, tạo tiền đề cho sự hình thành, phát triển của văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam.
Chủ đề 3: Việt Nam từ thứ kỷ II trước công nguyên đến thế kỷ X sau công nguyên
a) Tư tưởng chủ đạo trưng bày
- Giới thiệu sức sống của văn hóa Đông Sơn và cuộc đấu tranh chống đồng hóa về văn hóa lâu dài, liên tục, kiên cường, toàn diện và tính quần chúng; những chuyển biến về kinh tế, văn hóa - xã hội; sự tiếp biến, phát triển văn hóa dân tộc; cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống lại ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, khẳng định chủ quyền quốc gia;
- Giới thiệu văn hóa Chămpa và Vương quốc Chămpa; văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam;
- Sự phát triển nối tiếp, tính bản địa, mối giao lưu của 3 trung tâm văn hóa Bắc, Trung, Nam với nhau và với khu vực xung quanh.
b) Nội dung trưng bày
Tiểu đề 1: Thời kỳ đấu tranh bảo tồn nền văn hóa dân tộc, giành độc lập dân tộc 10 thế kỷ sau Công Nguyên
- Trưng bày giới thiệu những tài liệu, hiện vật thể hiện sức sống của văn hóa Đông Sơn được bảo tồn qua nghìn năm đô hộ: truyền thống đúc trống đồng và sử dụng trống đồng; nghệ thuật Đông Sơn; phong tục, tập quán, tín ngưỡng bản địa…;
- Trưng bày giới thiệu những tài liệu, hiện vật thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của người Việt trong việc giao lưu, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, phát triển kinh tế, văn hóa dân tộc: sự chuyển đổi về kỹ thuật, tổ chức sản xuất gốm; tiếp thu chữ viết, các tư tưởng, tôn giáo lớn của thế giới (Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo)…;
- Trưng bày giới thiệu khái quát về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trải suốt nghìn năm Bắc thuộc (từ thế kỷ I đến thế kỷ X sau công nguyên).
Tập trung trưng bày giới thiệu những mốc lịch sử, chiến thắng quan trọng thể hiện ý chí quật cường, anh dũng của nhân dân ta trong công cuộc giành độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia: khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 - 43) mở đầu quá trình đấu tranh chống đô hộ; khởi nghĩa Lý Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân (542 - 602) thể hiện chủ quyền quốc gia dân tộc; Ngô Quyền với chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) chấm dứt ách thống trị sau nghìn năm Bắc thuộc.
Tiểu đề 2: Văn hóa Chămpa và Vương quốc Chămpa
Trưng bày giới thiệu những đặc trưng, giá trị văn hóa tiêu biểu của văn hóa Chămpa, qua đó, phản ánh đời sống vật chất, văn hóa - xã hội của cư dân Chămpa:
- Những đặc trưng tiêu biểu về đời sống vật chất của cư dân Chămpa: cư trú (tập trung ở ven sông, biển, đảo; nhà sàn…); kinh tế: nền kinh tế núi - đồng bằng - biển (khai thác lâm, thủy sản), đặc biệt là kinh tế gắn với biển; phát triển kinh tế trao đổi buôn bán, thương mại (cảng thị phát triển…); các nghề thủ công: làm gốm, nghề chế tác kim hoàn (vàng, bạc), chạm khắc đá…;
- Những đặc trưng tiêu biểu về đời sống văn hóa - xã hội của cư dân Chămpa: sự hình thành và phát triển của Vương quốc Chămpa trải qua các thời kỳ lịch sử; sự phát triển tiếp nối văn hóa bản địa, giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa từ các khu vực xung quanh (Phù Nam, Đại Việt, Trung Hoa, Ấn Độ, Địa Trung Hải) trải qua các thời kỳ lịch sử của Chămpa: tôn giáo tín ngưỡng, chữ viết, phong tục tập quán, nghệ thuật, trang phục, trang sức, ca múa nhạc…
Tập trung trưng bày giới thiệu về kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc Chămpa phản ánh tri thức, trình độ cao trong kỹ thuật chế tác các loại vật liệu xây dựng, nghệ thuật điêu khắc, xây dựng tháp Chămpa - những kiệt tác nghệ thuật của nhân loại…
Tiểu đề 3: Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam
Trưng bày giới thiệu những đặc trưng, giá trị văn hóa tiêu biểu của văn hóa Óc Eo - Phù Nam, qua đó, phản ánh đời sống vật chất, văn hóa - xã hội của cư dân Óc Eo - Phù Nam:
- Những đặc trưng tiêu biểu về đời sống vật chất của cư dân Óc Eo - Phù Nam: cư trú; kinh tế: phát triển kinh tế trao đổi, buôn bán, thương mại (thương cảng Óc Eo); các nghề thủ công: làm gốm, nghề chế tác kim hoàn, đúc kim loại, chạm khắc đá….;
- Những đặc trưng tiêu biểu về đời sống văn hóa - xã hội của cư dân Óc Eo - Phù Nam: sự hình thành và phát triển của Vương quốc Phù Nam; sự giao lưu, tiếp thu mạnh mẽ những yếu tố văn hóa Ấn Độ và khu vực Địa Trung Hải trong đời sống văn hóa của cư dân Phù Nam: tôn giáo tín ngưỡng, chữ viết; phong tục tập quán, nghệ thuật, trang phục, trang sức, ca múa nhạc…
* Nhóm di tích, di vật Cát Tiên: trưng bày giới thiệu những di tích, di vật Cát Tiên như thực thể tồn tại của nó - một di tích độc đáo vừa mang yếu tố văn hóa Chămpa vừa mang yếu tố văn hóa Óc Eo.
Chủ đề 4: Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX
a) Tư tưởng chủ đạo trưng bày
- Tập trung giới thiệu những thành tựu về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, xã hội; những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước thời kỳ này;
- Giới thiệu những chiến công rực rỡ của dân tộc ta chống xâm lược Nam Hán, Tống, Mông - Nguyên, Minh, Thanh, Xiêm, qua đó làm nổi bật sự phát triển đến đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam thời kỳ này;
- Quá trình mở mang bờ cõi và sự khẳng định chủ quyền lãnh thổ;
- Quá trình hình thành và những đóng góp to lớn cho đất nước của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
b) Các nội dung trưng bày
Tiểu đề 1: Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV (thời Ngô - Đinh - Tiền - Lê - Lý - Trần - Hồ).
Trưng bày giới thiệu những tài liệu, hiện vật thể hiện bước đầu xây dựng kinh tế đất nước; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát triển văn hóa dân tộc; những đặc trưng cơ bản, những giá trị văn hóa tiêu biểu, qua đó phản ánh đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của nhân dân ta; những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước thời kỳ này.
* Kinh tế: trưng bày giới thiệu những đặc trưng cơ bản về kinh tế: nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo với đặc trưng kinh tế “ngụ binh ư nông”, “thác đao điền” thời Lý; “điền trang thái ấp” thời Trần, chính sách “hạn nô”, “hạn điền”, phát hành tiền giấy thời Hồ; nghề thủ công (đúc đồng, làm gốm, chạm khắc đá, đất nung…); thương nghiệp (thương cảng Vân Đồn)…
* Văn hóa - xã hội: trưng bày giới thiệu những đặc trưng cơ bản về văn hóa - xã hội: giáo dục, khoa cử, chữ viết; văn học, nghệ thuật ca múa nhạc; tôn giáo tín ngưỡng; phong tục tập quán…
Tập trung trưng bày giới thiệu:
+ Đây là giai đoạn lịch sử quan trọng, mở đầu cho thời kỳ độc lập, chủ quyền quốc gia; đặt nền móng cho thời kỳ phong kiến phát triển ở Việt Nam: xây dựng, củng cố thể chế chính trị, bộ máy chính quyền trung ương tập quyền…;
+ Sự kiện Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, đổi tên thành Thăng Long, tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền, hệ thống hành chính Đại Việt;
+ Sự phát triển của nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc thể hiện sức sống văn hóa Đông Sơn và sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát triển nền văn hóa dân tộc;
+ Những chiến công, những thành tựu về quân sự phản ánh sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam thời kỳ này: cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và “bản tuyên ngôn độc lập” đầu tiên của dân tộc; cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên thời Trần; sự phát triển của kỹ thuật quân sự dưới thời Hồ.
Tiểu đề 2: Việt Nam từ thế kỷ XV đến giữa thế kỷ XIX (thời Lê - Mạc - Lê Trung Hưng - Tây Sơn - Nguyễn).
Trưng bày giới thiệu những chiến công trong công cuộc giành độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia; những đặc trưng cơ bản, giá trị văn hóa tiêu biểu, qua đó phản ánh đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của nhân dân ta.
* Những chiến công trong công cuộc giữ nước của nhân dân ta.
Trưng bày giới thiệu cuộc kháng chiến chống quân Minh: chính sách cai trị, đồng hóa của nhà Minh, các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh của nhân dân Đại Việt và phong trào Tây Sơn.
Tập trung trưng bày giới thiệu:
+ Khởi nghĩa Lam Sơn và cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhân dân Đại Việt: anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi với Bình Ngô đại cáo, chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427) chấm dứt 20 năm Minh thuộc, giành độc lập dân tộc, khẳng định chủ quyền quốc gia;
+ Khởi nghĩa Tây Sơn với chiến thắng quân Xiêm (trận Rạch Gầm - Xoài Mút năm 1785) và chiến thắng quân Thanh (giải phóng Thăng Long năm 1789), chấm dứt chế độ Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn phân tranh.
* Kinh tế, luật pháp
Trưng bày giới thiệu những đặc trưng cơ bản về kinh tế: nông nghiệp, thương mại, buôn bán và ngoài nước, các nghề thủ công (đúc đồng, làm gốm, làm giấy, chạm khắc gỗ…); luật pháp: luật Hồng Đức.
Tập trung trưng bày giới thiệu:
+ Sự phát triển của nền kinh tế thương mại, buôn bán trong và ngoài nước; sự hưng khởi của các đô thị, cảng thị sầm uất: Thăng Long - Kẻ Chợ, Phố Hiến, Hội An…;
+ Công cuộc thống nhất đất nước, khẳng định chủ quyền quốc gia
+ Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - văn hóa làng nghề truyền thống, tiêu biểu là các nghề thủ công: đúc đồng, làm gốm, chạm khắc gỗ…
* Văn hóa - xã hội
Trưng bày giới thiệu những đặc trưng cơ bản về văn hóa - xã hội: giáo dục, khoa cử, chữ viết; văn học, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, ca múa nhạc; tôn giáo tín ngưỡng (Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo, Kitô giáo…); phong tục tập quán…
Tiểu đề 3: Văn hóa Chămpa, Chân Lạp
Trưng bày giới thiệu những đặc trưng cơ bản, giá trị văn hóa tiêu biểu phản ánh đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của cư dân Chămpa, Chân Lạp: sự giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa từ các khu vực xung quanh (Đại Việt, Trung Hoa, Ấn Độ, Địa Trung Hải), phát triển văn hóa bản địa: tôn giáo tín ngưỡng, phong tục tập quán, nghệ thuật, trang phục, trang sức, ca múa nhạc…
Tiểu đề 4: Quá trình mở mang bờ cõi và thống nhất đất nước
Giới thiệu quá trình mở mang bờ cõi (về phía Nam, ra các hải đảo), sự ứng xử của cộng đồng các cư dân trong quá trình cộng cư: quá trình khai phá đất đai, lập làng, mở rộng lãnh thổ vào miền Trung và Nam Trung Bộ; quá trình khai phá, mở mang bờ cõi của các chúa Nguyễn ở vùng đất Nam Bộ và hải đảo vào đầu thế kỷ XVIII; sự đóng góp của cộng đồng người Việt, Khơme, Chăm, Hoa ở vùng đất Nam Bộ.
Chủ đề 5: Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến nay
a) Tư tưởng chủ đạo trưng bày
- Cần làm nổi bật đây là giai đoạn lịch sử với những thử thách cam go nhất đối với dân tộc Việt Nam trước âm mưu, hành động xâm lược và chiến tranh tàn bạo của các nước đế quốc có tiềm lực hùng mạnh nhất; là thời kỳ chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta được kế thừa, phát huy và thể hiện đầy đủ nhất trong cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện chống kẻ thù xâm lược, kết thúc chủ nghĩa thực dân cũ và thực dân mới bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử;
- Khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử đặc biệt của Cách mạng tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và việc hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước;
- Khẳng định những đóng góp của phong trào yêu nước và cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ đất nước; vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam; những cống hiến vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, với dân tộc và đất nước;
- Giới thiệu những biến đổi của xã hội Việt Nam, những chuyển biến về cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX; thể hiện đa diện các lĩnh vực của lịch sử xã hội, đặc biệt là đời sống kinh tế, văn hóa, sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng và bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước;
- Khẳng định những đóng góp trên mặt trận ngoại giao với chính sách ngoại giao khôn khéo, thêm bạn bớt thù, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Pháp và Mỹ đối với cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Việt Nam;
b) Nội dung trưng bày
Tiểu đề 1: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.
* Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
Trưng bày, giới thiệu các nội dung cơ bản như: quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam; triều đình phong kiến nhà Nguyễn kháng cự, nhân nhượng, đầu hàng thực dân Pháp.
*  Nam bộ thời Pháp thuộc.
Giới thiệu về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) và lần thứ hai (những năm 1919 - 1929) của thực dân Pháp ở Việt Nam: chính sách, bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX về hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, quân sự…
- Thể hiện rõ những chuyển biến, thay đổi về diện mạo một số vùng đô thị, trung tâm lớn của Việt Nam về kinh tế (cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, cơ sở công, thương nghiệp…), xã hội (giai cấp cũ - mới), giao thoa và tiếp biến văn hóa (cảnh quan kiến trúc, đô thị, đời sống sinh hoạt…).
* Các phong trào kháng chiến, yêu nước và cách mạng của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp nửa cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.
- Trưng bày, giới thiệu về các phong trào khởi nghĩa chống thực dân Pháp nửa cuối thế kỷ XIX: khởi nghĩa Trương Định; phong trào Cần Vương (khởi nghĩa Bãi Sậy, Ba Đình, Hùng Lĩnh, Hương Khê…); phong trào đấu tranh của nhân dân Yên Thế; phong trào khởi nghĩa vũ trang của các dân tộc thiểu số…
- Các phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX như: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du; Phan Chu Trinh và xu hướng cải cách; Đông Kinh Nghĩa Thục; phong trào đấu tranh vũ trang yêu nước ở các vùng miền và phong trào dân tộc tư sản, dân chủ trong những năm đầu thế kỷ XX; Việt Nam Quốc Dân Đảng và khởi nghĩa Yên Bái…
Tiểu đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) và phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.
* Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 2 - 1930.
- Trưng bày, giới thiệu về bối cảnh xã hội Việt Nam, tình hình cách mạng ở Việt Nam, khu vực và quốc tế đầu thế kỷ XX như: Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, Quốc tế cộng sản thành lập năm 1919, phong trào công nhân và phong trào cách mạng vô sản ở Pháp, Trung quốc và một số nước trong khu vực…; phong trào công nhân và các cuộc đấu tranh cách mạng theo xu hướng vô sản ở Việt Nam. Ảnh hưởng của những cuộc đấu tranh đó đối với Nam bộ.
Tiểu đề 3: Nam bộ  với Cách mạng tháng Tám năm 1945
- Trưng bày, giới thiệu khái quát về đại chiến thế giới lần thứ Hai ở châu Âu và châu Á; chính quyền kép Nhật - Pháp hình thành sau khi phát xít Nhật vào Đông Dương; đời sống của nhân dân Việt Nam dưới ách đô hộ của Pháp - Nhật; nạn đói năm 1945; các cuộc khởi nghĩa vũ trang trong những năm 1940 – 1941 của nông dân Nam bộ.
- Chủ trương chỉ đạo chiến lược của Đảng Cộng sản Đông Dương những năm 1939 - 1941: Hội nghị Trung ương lần thứ VI (11 - 1939), Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5 - 1941)…tác động về tư tưởng tạo nên khởi nghĩa giành thắng lợi ở Nam bộ.
* Nam bộ Chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành độc lập 1939 - 1945.
Trưng bày giới thiệu các nội dung: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân - tập hợp lực lượng chính trị chờ thời cơ khởi nghĩa (Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế Đông Dương (11 - 1939), Mặt trận Việt Minh (5 - 1941), phong trào Việt Minh; xây dựng, củng cố căn cứ cách mạng (Đồng Tháp Mười); xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang; Nhật đảo chính Pháp; phát động cao trào kháng Nhật cứu nước chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
* Cách mạng tháng Tám 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
- Trưng bày giới thiệu một số nội dung như: phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh (8 - 1945); quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương; Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước.
Tập trung trưng bày giới thiệu sự kiện ngày độc lập 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, một sự kiện lịch sử trọng đại, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ XX. Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập, cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới: độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Trưng bày hình ảnh cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Nam bộ.
Tiểu đề 4: Kháng chiến chống thực dân Pháp và xây dựng nền dân chủ cộng hòa (1945 - 1954)
* Bảo vệ và xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân.
- Trưng bày giới thiệu các nội dung cơ bản về xây dựng và bảo vệ Nhà nước dân chủ nhân dân vừa mới ra đời: xây dựng hệ thống chính quyền nhân dân trong toàn quốc; tổng tuyển cử bầu quốc hội khóa I (6/1/1946), thông qua Hiến pháp (9/11/1946); xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang cách mạng; mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân…
- Giới thiệu sự phát triển của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, ngoại giao…
* Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Trưng bày, giới thiệu các tài liệu, hiện vật, hình ảnh về đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ tổ quốc; kháng chiến bùng nổ trên toàn quốc với chủ trương kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh chống thực dân Pháp xâm lược; những thắng lợi của quân và dân ta về quân sự; Mỹ can thiệp vào chiến tranh Việt Nam; sự ủng hộ của nhân dân thế giới.
Tập trung trưng bày giới thiệu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của quân và dân ta năm 1954 và miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chấm dứt hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta, cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ mới: miền Bắc được giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
* Miền Nam trong thời kỳ Mỹ xâm lược và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở hai miền Nam - Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
- Miền Nam trong thời kỳ Mỹ xâm lược: đời sống kinh tế - xã hội; phong trào đấu tranh hòa bình, dân chủ, đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, đấu tranh giữ gìn thực lực cách mạng, thành lập liên minh các lực lượng dân chủ và hòa bình, thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960) và Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam (1969);
- Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta ở hai miền Nam - Bắc: lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở miền Nam: chiến lược “Chiến tranh đơn phương”, “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965), “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968), và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” “Đông Dương hóa chiến tranh”; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam, miền Bắc vừa tiến hành chống chiến tranh phá hoại của Mỹ vừa chi viện cho miền Nam đánh thắng Mỹ xâm lược;
Tập trung trưng bày giới thiệu cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

2.1.1.2.2. Các chuyên đề, sưu tập
a) Tư tưởng chủ đạo trưng bày
Trưng bày các chuyên đề, sưu tập ở Bảo tàng ĐTNPLT  mang ý nghĩa quan trọng, tạo điểm nhấn, làm sáng rõ, sâu sắc những nội dung chủ đạo được thể hiện trong trưng bày theo tiến trình lịch sử. Nội dung trưng bày chuyên đề, sưu tập giúp cho công chúng thấy được tính toàn diện về mặt lịch sử, sự đa dạng và phong phú trên các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như những nét đặc sắc về văn hóa của các dân tộc, của các vùng miền. Trưng bày chuyên đề, sưu tập còn tạo ra sự thay đổi thường xuyên, hấp dẫn công chúng đồng thời giới thiệu sự phong phú của các sưu tập hiện vật bảo tàng.
b) Nội dung các chuyên đề, sưu tập
Các chuyên đề: Chuyên đề về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, ngoại giao, quân sự, khoa học - kỹ thuật…
Các sưu tập thuộc nội dung, chất liệu, loại hình khác nhau:
- Các sưu tập hiện vật quý hiếm của quốc gia và nước ngoài
- Các sưu tập hiện vật về nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng.
- Các sưu tập hiện vật về đấu tranh cách mạng, về Đảng Cộng sản Việt Nam
- Các sưu tập hiện vật của tư nhân, tác phẩm tiêu biểu của các tác giả nổi tiếng,…
2.1.1.2.3. Giải pháp thể hiện
- Nội dung phần trưng bày theo tiến trình lịch sử tập trung vào thể hiện các điểm nhấn trưng bày thông qua các tổ hợp, cảnh tượng, chuyên đề, sưu tập.
- Trưng bày theo xu hướng mở, linh hoạt, sự phân chia các phần trưng bày chỉ mang tính độc lập tương đối; các chuyên đề và sưu tập trong trưng bày thường xuyên được bố trí liền kề và gắn kết với các chủ đề trưng bày nhưng vẫn đảm bảo tính chất của phần trưng bày độc lập.
2.1.2. Trưng bày có thời hạn
a) Tư tưởng chủ đạo
Trưng bày có thời hạn tại Bảo tàng ĐTNPLT cung cấp những thông tin chuyên sâu có hệ thống về hiện vật, sưu tập hiện vật, về một hay nhiều vấn đề trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội thuộc các giai đoạn lịch sử mà trong hệ thống trưng bày thường xuyên chưa phản ánh một cách đầy đủ ý tưởng nội dung trưng bày. Trưng bày có thời hạn cũng phản ánh kết quả nghiên cứu về sử học, bảo tàng học và các ngành khoa học khác; đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá không chỉ các giá trị di sản lịch sử, văn hóa của dân tộc mà còn đưa các di sản văn hóa, tinh hoa của thế giới đến với Việt Nam, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập, thưởng ngoạn của công chúng.
b) Nội dung trưng bày
- Trưng bày chuyên đề nhân các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước;
- Trưng bày chuyên đề, sưu tập hiện vật của các bảo tàng trong nước và nước ngoài;
- Trưng bày giới thiệu các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới;
- Trưng bày các sưu tập hiện vật của tư nhân, hiện vật hiến tặng;
- Trưng bày giới thiệu các tài liệu, hiện vật mới sưu tầm.
2.1.3. Trưng bày ngoài trời
a) Quan điểm thể hiện
- Hệ thống trưng bày ngoài trời ở Bảo tàng ĐTNPLT gắn với các hoạt động văn hóa, nghi lễ, nghi thức và là nơi sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập, tìm hiểu, nghiên cứu, thưởng ngoại, giải trí, trải nghiệm của công chúng;
- Kết nối nội dung trưng bày ngoài trời với hệ thống trưng bày cố định;
- Các hiện vật, sưu tập hiện vật trưng bày ngoài trời là những hiện vật thể khối lớn, chất liệu bền vững.
b) Nội dung thể hiện
- Trưng bày hiện vật thể khối lớn: các hiện vật, sưu tập hiện vật có thể khối lớn thuộc các thời kỳ lịch sử Việt Nam theo lịch đại, loại hình, chất liệu, chủ đề…;
- Trưng bày đặc trưng văn hóa tiêu biểu của các miền Bắc, Trung, Nam và hoạt động trình diễn truyền thống gắn với đặc trưng văn hóa tiêu biểu;
- Giới thiệu một số sự kiện, không gian, di tích lịch sử đặc trưng, tiêu biểu thuộc một số thời kỳ lịch sử;
- Trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc đương đại tiêu biểu.
- Khu dành cho các hoạt động văn hóa, trình diễn:
+ Tổ chức không gian dành cho các hoạt động trình diễn hiện đại: âm nhạc (pop, rock, hip hop…); hội họa (tranh tường, điêu khắc…);
+ Xây dựng các sân khấu dành cho các hoạt động văn hóa nhân những sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của ngành.
c) Giải pháp thể hiện
- Các khu vực trưng bày, trình diễn được bố trí trong một không gian thích hợp, và được phân chia một cách tương đối bởi giữa chúng có sự liên kết hữu cơ với nhau;
- Tạo không gian, cảnh quan thực cho từng loại hình đặc trưng văn hóa, kiến trúc tiêu biểu để có thể tổ chức các hoạt động trình diễn phù hợp;
- Đối với các hoạt động trình diễn hiện đại: xây dựng sân khấu ngoài trời và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật, mỹ thuật hiện đại tương ứng với từng loại hình trình diễn.
2.1.4. Không gian khám phá sáng tạo
- Không gian khám phá sáng tạo dành cho tuổi trẻ nhằm giáo dục và phát huy khả năng sáng tạo cho tuổi trẻ thông qua những trải nghiệm. Đây là một không gian lớn, thích ứng với yêu cầu hoạt động đa dạng, sôi động, phù hợp với các chủ đề khác nhau.
- Là không gian kết hợp trưng bày hiện vật bảo tàng với ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại để tuổi trẻ có thể học mà chơi, chơi mà học; sử dụng nhiều phương tiện, công cụ tương tác (hiện đại, truyền thống) giúp tuổi trẻ có những sự trải nghiệm khác nhau: từ quan sát đến cảm nhận bằng nhiều giác quan khác như xúc giác, khứu giác, thính giác…Không gian này không chỉ đem đến sự trải nghiệm về những thông điệp của bảo tàng mà còn giúp thế hệ trẻ khám phá sự phát triển của các ngành khoa học, công nghệ.
- Các chủ đề trưng bày, khám phá, sáng tạo gắn kết chặt chẽ với nhau và gắn với nội dung của Bảo tàng ĐTNPLT.
- Các hoạt động khám phá, sáng tạo được tiếp cận từ nhiều lĩnh vực: khảo cổ, lịch sử, bảo tàng, khoa học kỹ thuật, y học, công nghệ, nghệ thuật…
- Trưng bày các kết quả thực nghiệm, sáng tạo của tuổi trẻ.
2.1.5. Khu tưởng niệm danh nhân và những người có công với đất nước
- Đây là không gian tưởng niệm các danh nhân và những người có công với đất nước trong lịch sử thông qua biểu tượng tôn vinh chung.
- Không gian tưởng niệm và biểu tượng tôn vinh chung mang ý nghĩa giáo dục cao, tính nhân dân sâu sắc, tính nghệ thuật, có bản sắc riêng phù hợp với tâm lý, tình cảm, tín ngưỡng của người dân Việt Nam.
- Kết hợp hình thức tôn vinh, tưởng niệm mang tính truyền thống của dân tộc với việc ứng dụng công nghệ hiện đại.
2.2. Giải pháp mỹ thuật tổng thể nội dung và hình thức trưng bày bảo tàng lịch sử quốc gia.
- Bảo tàng ĐTNPLT gia là công trình văn hóa - nghệ thuật được thiết kế lấy cảm hứng sáng tạo từ truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân,  Do vậy, giải pháp mỹ thuật tổng thể nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng ĐTNPLT có vai trò rất quan trọng, là phương tiện, cầu nối để chuyển tải một cách sinh động, dễ hiểu, hiệu quả nội dung thông điệp của bảo tàng đến công chúng.
- Giải pháp mỹ thuật chú trọng tính dân tộc và hiện đại, tính tổng thể và sáng tạo, tính nghệ thuật cao và tính phổ cập; chắt lọc tinh hoa văn hóa dân tộc, lấy ý tưởng, cảm hứng sáng tạo từ mỹ thuật truyền thống, dân gian Việt Nam kết hợp hài hòa với việc ứng dụng kỹ thuật hiện đại của thế giới nhằm tạo ngôn ngữ và bản sắc riêng cho Bảo tàng ĐTNPLT
Phần trưng bày thường xuyên
- Giải pháp mỹ thuật tổng thể cho không gian trưng bày thường xuyên đảm bảo phong cách thống nhất. Thiết kế mỹ thuật kết hợp nhuần nhuyễn với nội dung và thiết kế kiến trúc nhằm sơ đồ hóa, phân chia khu vực trưng bày theo ý tưởng nội dung và tạo ra các khu vực trưng bày có tính liên kết nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập tương đối và sự linh hoạt trong tuyến tham quan.
- Màu sắc, hình dáng, kích thước …. của hệ thống các phương tiện trưng bày và phục vụ trưng bày (tủ, bục, bệ, các loại biển báo, chỉ dẫn tuyến tham quan, nghỉ ngơi, tra cứu tư liệu, chú thích…) đảm bảo tính mỹ thuật, thống nhất về phong cách, dễ hiểu, thuận tiện cho khách tham quan trong quá trình tiếp cận với nội dung trưng bày đồng thời đảm bảo yêu cầu bảo quản, an toàn cho hiện vật trưng bày. Màu sắc sử dụng trong trưng bày là màu sắc trung tính, có sự thống nhất về sắc độ, gam màu chủ đạo trong tổng thể, nhưng có sự thay đổi linh hoạt và đa dạng trong từng phần trưng bày, tổ hợp trưng bày cụ thể phù hợp với ý tưởng nội dung.
- Ánh sáng sử dụng trong trưng bày chủ yếu là ánh sáng nhân tạo, kết hợp ánh sáng tự nhiên sau khi đã xử lý kỹ thuật tạo ra ánh sáng có cường độ và màu sắc phù hợp làm nổi bật hiện vật và các tổ hợp trưng bày trên nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ tối đa cho hiện vật trưng bày.
Phần trưng bày có thời hạn: sử dụng mầu sắc trang nhã, thiết kế linh hoạt, hiện đại, dễ thay đổi theo thời gian trưng bày và ý tưởng nội dung.  
Không gian trưng bày ngoài trời: đảm bảo tính thống nhất trong đa dạng: dựa vào nền cảnh quan, thiết kế tổng thể của sân vườn và kiến trúc công trình, có giải pháp mỹ thuật riêng cho từng khu vực phù hợp với ý tưởng nội dung.
Không gian khám phá sáng tạo: đảm bảo tính hiện đại, màu sắc hấp dẫn, tươi sáng, ấn tượng… phù hợp với đối tượng khách tham quan là tuổi trẻ; lấy ý tưởng và cảm hứng sáng tạo hình tượng
 Khu tưởng niệm danh nhân: đảm bảo tính hoành tráng, trang trọng, linh thiêng, hiện đại, dân tộc; lấy ý tưởng và cảm hứng sáng tạo nghệ thuật từ đồ án hoa văn trang trí và kiến trúc cổ, truyền thống Việt Nam, thể hiện trên chất liệu quý, có tính bền vững.
mỹ thuật trang trí từ các câu chuyện lịch sử, truyền thuyết dân gian.
MÔT SỐ ĐỊA ĐIỂM CẦN CHÚ TRỌNG
TÒA NHÀ BẢO TÀNG: sử dụng gam mầu chủ đạo trung tính, phù hợp với cảnh quan chung tổng thể công trình; chú trọng sử dụng vật liệu quý, truyền thống trong thiết kế, trang trí theo phong cách kiến trúc hiện đại kết hợp với phong cách dân tộc.
TIỀN SẢNH BẢO TÀNG: đảm bảo tính hoành tráng, trang trọng, hiện đại và dân tộc; mang tính biểu trưng, ấn tượng, tạo cảm giác thoải mái, thân thiện. Sử dụng ánh sáng tự nhiên là chủ đạo, kết hợp với chiếu sáng cục bộ làm nổi bật các nội dung tư tưởng: nhân dân làm nên lịch sử; đại đoàn kết dân tộc; văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Các không gian gắn với đại sảnh mang phong cách hiện đại, thống nhất, hài hòa với không gian Đại sảnh, thuận tiện và phù hợp công năng sử dụng.
CÁC KHU CÔNG NĂNG KHÁC VÀ KHU ĐỆM
- Các khu công năng khác của nội thất công trình Bảo tàng NPĐTLT: đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất phong cách riêng, hài hòa với kiến trúc công trình chính, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.
- Giải pháp thiết kế mỹ thuật - kiến trúc quy hoạch sân vườn tổng thể cùng với một số công năng khác của ngoại thất Bảo tàng NPĐTLT: đảm bảo sự hài hòa, thân thiện với môi trường,  màu sắc và trang trí phù hợp với thiết kế chung của công trình NPĐTLT
2.3. Hệ thống trang thiết bị chuyên dụng
Bảo tàng ĐTNPLT là một công trình văn hóa hiện đại. Đây là một công trình đặc thù, do đó, phần lớn hệ thống trang thiết bị đều thuộc những loại hình thiết bị chuyên dụng, đặc chủng. Để đáp ứng cho việc quản lý và khai thác vận hành bảo tàng một cách hiệu quả và an toàn, đòi hỏi hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phải đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, có độ bền, độ tin cậy cao; đảm bảo hiệu quả kinh tế, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.
2.3.1. Hệ thống trang thiết bị nghe nhìn, thông tin trong toàn bộ tòa nhà và ngoài trời
Bảo tàng  sử dụng công nghệ, trang thiết bị nghe nhìn hiện đại để cung cấp thông tin, tư liệu; tra cứu, phục vụ các hoạt động đa dạng, sôi động, có tính tương tác, khám phá; đáp ứng nhu cầu sử dụng cho hội nghị, hội thảo, thuyết trình, trình diễn… bao gồm:
- Hệ thống âm thanh, hình ảnh phục vụ trưng bày; phục vụ tại hội trường, giảng đường, phòng chiếu phim và các công năng khác; phục vụ mục đích thông tin, thông báo; phục vụ các hoạt động văn hóa, trình diễn…; các thiết bị tương tác phục vụ cho trưng bày và các hoạt động khác;
- Hệ thống mạng thông tin máy tính; liên lạc hữu tuyến; ăng ten vệ tinh và truyền hình cáp…
2.3.2. Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng
Căn cứ vào mục tiêu xây dựng Bảo tàng, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phải đáp ứng được những yêu cầu đặc thù của các hoạt động chuyên môn của bảo tàng như:
- Hệ thống điều hòa nhiệt độ và kiểm soát môi trường cho khu vực trưng bày, kho hiện vật, khu bảo quản;
- Hệ thống thiết bị chiếu sáng kỹ thuật, mỹ thuật cho toàn bộ hệ thống trưng bày, các kho lưu giữ tài liệu, hiện vật; khu vực bảo quản;
- Hệ thống thiết bị chuyên dụng phục vụ trưng bày: tủ, bục, giá, kệ…;
- Hệ thống thiết bị chuyên dụng phục vụ lưu giữ, bảo quản tài liệu, hiện vật trong kho lưu trữ phù hợp với từng loại hình, chất liệu tài liệu, hiện vật;
- Các loại thiết bị chuyên dụng phục vụ cho không gian khám phá sáng tạo;
- Các loại máy chụp ảnh, máy quay, máy chiếu, thiết bị làm ảnh, dựng phim, chế bản điện tử…
2.3.3. Hệ thống thiết bị an ninh, bảo vệ cho toàn bộ công trình
Bảo tàng là một trong những mục tiêu trọng điểm cần được bảo vệ tuyệt đối an toàn, vì vậy, cần phải thiết lập hệ thống thiết bị an ninh, bảo vệ đồng bộ, theo tiêu chuẩn an ninh  đảm bảo tin cậy an toàn.
- Hệ thống thiết bị phòng cháy, báo cháy, chữa cháy tự động, chữa cháy đặc thù cho các khu vực lưu giữ tài liệu hiện vật không chịu được nước.
2.3.4. Các trang thiết bị khác
Chuyên gia tư vấn thiết kế sẽ đưa ra các chỉ tiêu kỹ thuật tiên tiến, bổ sung những nội dung mà trong nhiệm vụ đề xuất các trang thiết bị chuyên dụng còn chưa đề cập hết nhằm đảm bảo đáp ứng cao nhất yêu cầu quản lý, vận hành và sử dụng trang thiết bị trong Bảo tàng
* Giải pháp tổng thể đối với hệ thống trang thiết bị kỹ thuật Bảo tàng:
- Lựa chọn những nhà thầu cung ứng có uy tín, chất lượng trong nước.
2.4. Nội dung chuyên môn: nghiên cứu sưu tầm, tư liệu hóa, bảo quản, trưng bày, giáo dục - công chúng, thông tin - maketting, xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực
Để Bảo tàng ra đời, đi vào hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, song song với việc xây dựng nội dung trưng bày cần phải đồng thời tiến hành tổ chức thực hiện một cách khoa học các công tác chuyên môn:
2.4.1. Nghiên cứu sưu tầm tài liệu, hiện vật
Mua bán, trao đổi, chuyển nhượng, vận động hiến tặng từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Nhiệm vụ nghiên cứu sưu tầm của Bảo tàng tập trung vào những nội dung sau:
- Các tài liệu, hiện vật gắn với nội dung nghiên cứu, trưng bày về Việt Nam - Đất nước, Con người: tài nguyên, khoáng sản, mẫu và mẫu hóa thạch động thực vật…;
- Các tài liệu, hiện vật thời tiền - sơ sử: các loại công cụ, vũ khí bằng đá, đồng, nhạc khí, đồ dùng sinh hoạt, đồ trang sức, xương răng người và động vật, mẫu thực vật, đồ tùy táng, hiện vật tín ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật, phong tục tập quán…;
- Các tài liệu, hiện vật thời phong kiến (thế kỷ X đến thế kỷ XIX): phản ánh các lĩnh vực: nhà nước phong kiến, kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng…; các cổ vật tiêu biểu, hiện vật đương thời phản ánh đời sống xã hội của giai đoạn lịch sử đó;
- Các tài liệu, hiện vật thời kỳ cận - hiện đại (từ thế kỷ XIX đến nay): phản ánh hình thái kinh tế - xã hội, 
- Các tài liệu, cổ vật quý hiếm thuộc các thời kỳ lịch sử.
- Các tài liệu, hiện vật trong mối quan hệ phát triển kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.
2.4.2. Tư liệu hóa, số hóa tài liệu, hiện vật
Để quản lý và khai thác các tài liệu, hiện vật một cách hiệu quả phục vụ công tác trưng bày và các hoạt động của Bảo tàng Lịch sử quốc gia, công tác tư liệu hóa, số hóa phải sớm được tiến hành. - Rà soát lại toàn bộ hệ thống thông tin tài liệu, hiện vật hiện có tại hai bảo tàng;
- Tiến hành tư liệu hóa các tài liệu, hiện vật sẽ được trưng bày tại Bảo tàng; - Tiến hành số hóa những tài liệu, hiện vật đã được tư liệu hóa;
- Xây dựng trung tâm dữ liệu đảm bảo an toàn trong quản lý và thuận tiện cho việc khai thác những tài liệu, hiện vật đã được tư liệu hóa, số hóa;
- Tổ chức cung cấp thông tin tài liệu, hiện vật đã được số hóa phục vụ trưng bày, thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật, các hoạt động khác của Bảo tàng để phục vụ công chúng khi Bảo tàng hoàn thành, đi vào hoạt động.
2.4.3. Bảo quản, tu sửa, phục chế tài liệu, hiện vật
Để các tài liệu, hiện vật đủ điều kiện trưng bày, thể hiện đầy đủ, đáp ứng tối đa nội dung ý tưởng trưng bày, việc bảo quản, tu sửa, phục chế các tài liệu, hiện vật, sưu tập hiện vật của Bảo tàng phải được thực hiện sớm và thường xuyên.
2.4.4. Trưng bày
Công tác trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia tập trung vào các nội dung sau:
- Xây dựng Đề cương tổng quát nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng.
- Chuẩn bị Đề cương trưng bày chi tiết;
- Chuẩn bị Kịch bản trưng bày;
- Chọn tư vấn, thiết kế nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng.
- Tổ chức trưng bày.
2.4.5. Cách tiếp cận công chúng và thông tin - marketing
2.4.5.1. Công tác tiếp cận công chúng
Xây dựng các chương trình giáo dục - công chúng tập trung vào các nội dung sau:
- Lập kế hoạch xác định đối tượng công chúng của bảo tàng và phương pháp tiếp cận phát triển công chúng;
- Chuẩn bị các chương trình giáo dục cho học sinh, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng đặc biệt khác; các bài thuyết trình, bài giảng cho các đối tượng tham quan và nghiên cứu; các chương trình trình diễn, biểu diễn, tương tác;
- Xây dựng nội dung, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử…
2.4.5.2. Thông tin quảng cáo - marketing
Nội dung công tác thông tin - marketing được chia theo các nhóm tương ứng với các phương pháp thực hiện khác nhau, bao gồm:
- Lập trang Web của bảo tàng,  tờ rơi, quảng cáo, card, băng zôn, áp phích; các ấn phẩm, các công trình nghiên cứu của bảo tàng;
- Museum shop;
- Quảng bá trên các phương tiện thông tin, truyền thông, để giới thiệu bảo tàng.
- Các câu lạc bộ, hội, tình nguyện viên, những người bạn của bảo tàng.
2.4.6. Chuẩn bị nguồn nhân lực
2.4.6.1. Chuẩn bị bộ máy chỉ đạo 
2.4.6.2. Đào tạo nguồn cán bộ 
- Tuyển dụng một số cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ cử đi đào tạo nâng cao kiến thức quản lý, kiến thức chuyên ngành.
- Có thể mời chuyên gia  vào giảng dạy, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ tại bảo tàng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN : phần này sẽ diễn giải ở các đề cương chi tiết, các nhóm chuyên gia sẽ chuẩn bị nội dung tổ chức thực hiện
Trên đây là dự thảo đề cương xây dựng bảo tàng tại Nam phương Đặng tộc Linh từ do KTS Đặng Văn Thảo soạn thảo. Sau khi có ý kiến của Họa Sĩ Đặng Hải Đường bản dự thảo này được trình lên ông Đặng Phước Thành phê duyệt và tiến hành các bước tiếp theo.
Nội dung trình bày bảo tàng văn hóa dòng họ Đặng sẽ trình bày chi tiết. Đây là một việc làm khoa học và tâm linh. Bảo tàng văn hóa dòng họ Đặng về đề cương cơ bản giống như đề cương bảo tàng lịch sử văn hóa Nam bộ, nhưng chúng ta trình bày có hệ thống cội nguồn dòng họ từ thời vua Hùng qua các triều đại : Ngô , Đinh ,Lê ,Lý, Trần, Lê, Nguyễn và thời đại Hồ Chí Minh. 
Trên tinh thần bảo vệ cội nguồn dòng họ và lòng biết ơn vô hạn với tổ tiên đề nghị bà con họ Đặng góp ý vào đề cương này. Bước tiếp theo là sưu tầm tài liệu dòng họ như :Sắc phong, Gia phả, câu đối ,bia ký, Danh Nhân, hiện vật, cổ vật , báu vật, các tác phẩm văn học, khoa học của tổ tiên hoặc các phiên bản của chúng để làm cho bảo tàng phong phú và đầy đủ.
                                                                          KTS Đặng Văn Thảo
Tin liên quan:
+ NGHỊ QUYETS CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 HĐ ĐT VIỆT NAM
+ Thông Báo Của HĐ ĐT Việt nam
+ TIN TỪ ĐỒNG THÁP
+ BÌNH LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CHỐNG PHÁ
+ GIỖ TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN
+ THAM LUANC.
+ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 KHÓA 3 Hội đồng Đặng tộc VN ( 2014-2019)
+ CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI
+ CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI
+ ĐI TÌM CỘI NGUỒN
+ HUONG VE MIEN TRUNG
+ THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ BÀ CON VÙNG LŨ LỤT
+ HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NGÀI ĐẶNG HOÀNG VÀ 5 VỊ ĐẠI VƯƠNG HỌ ĐẶNG
+ Ban chấp hành đầu tiên của họ Đặng Việt Nam
+ Ảnh đạt giải cuộc thi: 'Nét đẹp khu văn hóa phương Nam'
+ TIN BUỒN
+ UNESCO HỌ ĐẶNG HẢI PHÒNG
+ THÔNG BÁO
+ HỘI THẢO KHOA HỌC
+ MỘT CỰU CHIẾN BINH – MỘT DOANH NHÂN HẾT LÒNG VÌ CÔNG VIỆC DÒNG HỌ
+ KHÁNH THÀNH KHU LƯU NIỆM CHÍ SỸ YÊU NƯỚC ĐẶNG THÁI THÂN VÀ CUNG NGHINH TƯỢNG CỦA CỤ ĐẶNG THÁI THÂN TẠI XÃ NGHI PHONG, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN
+ HỘI THẢO KHOA HỌC
+ Tổ chức Hội thảo khoa học về gia phả , Danh nhân họ Đặng Việt nam và Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm - Thủy tổ họ Đặng đất Phương Nam
+ Phó chủ tịch HĐĐT Việt Nam phát biểu chào mừng lễ khánh thành dự án xây dựng khu lưu niệm chí sĩ yêu nước Đặng Thái Thân
+ Lễ khánh thành Từ đường Đặng tộc làng Xuân Hòa, Phường Hòa Khê – Thanh Khê - Đà Nẵng
+ Hội nghị Ban chấp hành Hội đồng Đặng tộc tỉnh Gia Lai (mở rộng)
+ Hoạt động dòng họ Đặng một năm nhìn lại
+ Mừng thượng thượng thọ cụ Đặng Ngọc Lương
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Thường trực Hội đồng Đặng tộc ( HĐĐT ) Việt Nam về làm việc với HĐĐT Tỉnh Bình Định và thăm tiến độ xây dựng đền thờ họ Đặng Miền trung .
+ Khu lưu niệm chí sỹ yêu nước Đặng Thái Thân
+ NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỌ TA
+ ĐÌNH THIỆU MỸ : Di tích lịch sử Quốc gia - gắn liền với lịch sử họ Đặng
+ TIN MỚI, TIN NÓNG, TIN VUI.
+ TƯ LIỆU DÒNG HỌ
+ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP BAN SÁNG LẬP BLLLTHĐVN HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ Lễ cung nghin Thần Tổ Đặng Quý
+ Lễ cung nghinh tẩy trần an vị Tượng Ngài Đặng Văn Cẩn Thủy tổ tộc Đặng VĂn Non Nước TP Đà Nẵng
+ ĐẶNG TỘC VIỆT NAM CHÚNG TA
+ Ra mắt HĐ ĐT huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai)
+ HÀNG NGHÌN NĂM VỀ TRƯỚC VÀ HÀNG NGHÌN NĂM VỀ SAU
+ Đại lễ Tìm về cội nguồn và đón nhận bằng DTLSVH cấp Quốc gia
+ Cây Đa làng An Để, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình
+ Tổng kết đại lễ tại nhà thờ Thủy tổ tại Hiệp Hòa - Vũ Thư - Thái Bình
+ Nhà thờ thủy tổ Đặng Phúc Mãn đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
+ TIN ĐẠI LỄ TẠI THÔN AN ĐỂ XÃ HIỆP HÒA HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH
+ TIN VUI, TIN VUI, TIN RẤT VUI
+ TIN VUI, TIN VUI, TIN RẤT VUI
+ CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HÀNH HƯƠNG VỀ CỘI NGUỒN
+ THAM KHẢO KIẾN THỨC VỀ KỸ THUẬT ĐÚC ĐỒNG
+ BÀI CÚNG GIỖ BÀ TỔ CÔ
+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thọ Truật
+ TIN NÓNG TIN NÓNG TIN NÓNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Ảnh nhà từ đường họ Đặng Phúc Tiền Hải Thái Bình
+ BẠN ĐỌC VIẾT
+ TƯ LIỆU DÒNG HỌ
+ GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRANG FB
+ THÔNG BÁO LẦN 2
+ Lễ giỗ ngài Đặng Tất tại Thừa Thiên Huế
+ Đại Lễ hô thần nhập tượng - cung nghinh di hành – tẩy trần an vị Đức Ngài Công bộ Thị lang – Hiền Sĩ Đặng Nghiêm
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI
+ Thành lập HĐĐT huyện Chư Prông - Gia Lai
+ Tin Vắn từ TP Hồ Chí Minh
+ SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI CỦA HỌ ĐẶNG
+ TIN GIÔ TỔ HỌ ĐẶNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ VIỆC HỌ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
+ Giới thiệu về dòng họ Đặng Đình ở Xã Cát văn. H Thanh chương.Tỉnh Nghệ an
+ Giới thiệu về dòng họ Đặng Đình ở Xã Cát văn. H Thanh chương.Tỉnh Nghệ an
+ TIỂU LUẬN BÀN VỀ NGẠN NGỮ CỦA NGƯỜI VIỆT
+ GIỖ TỔ
+ HỌP MẶT HỌ ĐẶNG LÂM HÀ LÂM ĐỒNG
+ THÔNG BÁO GIỖ CỤ TỔ ĐẶNG DUNG
+ Toàn cảnh Nam Phương Đặng Tộc Linh Từ
+ Lễ Khánh thành Nam Phương Đặng Tộc Linh Từ
+ Bà tổ cô Đặng THị Thúy Hạnh
+ SẮC CHỈ VUA MINH MẠNG
+ CỤ THỦY TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ Họp mặt thường niên lần IV - 22/03/2015
+ CHÍ SỸ YÊU NƯỚC ĐẶNG THÁI THÂN
+ NGƯỜI CON GÁI HỌ ĐẶNG
+ ĐẠI HỘI CHI ẤT ĐẠI TÔNG HÀN LÂM VIỆN ĐẶNG CHỦNG
+ KẾT NỐI CỘI NGUỒN
+ ĐẠI HỘI CHI ẤT HÀN LÂM VIỆN ĐẶNG CHỦNG TẠI NGHI XUÂN HÀ TĨNH
+ TIN BUỒN
+ CÁC CỤ GÓP Ý KIẾN
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015
+ HĐĐT TP HCM họp lập kịch bản cho lễ hội ĐT TP HCM mở rộng
+ HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ ĐẶNG HỒNG LAM
+ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU Ở HUẾ
+ Đại hội Đặng tộc tỉnh Nghệ An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014--2019
+ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẶNG TỘC TỈNH NGHỆ AN
+ THỦY TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN, CON TRAI THÁI SƯ CỤC LỆNH, HẬU NGHỊ LANG ĐẶNG LỘ
+ DANH SÁCH TIÊU BIỂU XIN ĐƯỢC XƯỚNG TÊN TRONG ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
+ THƯ MỜI
+ TÂM THƯ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
+ GIỚI THIỆU CHÙA TỪ ĐÀM
+ CÁO PHÓ
+ CHỦ TỊCH HĐ ĐT VN DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC LỊCH SỬ TẠI HUẾ
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 2)
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 1)
+ THƯ TÌM HIỂU CỘI NGUỒN
+ NHÂN SỰ KIỆN ĐÚC TƯỢNG THÁI BẢO HẬU NHÂN HẦU ĐẶNG BÁ KIỂN VÀ LỄ HỘI KỶ NIỆM NGÀY NGƯỜI VỀ ĐẤT HOAN CHÂU LẬP NGHIỆP T
+ TIN TỪ THỪA THIÊN HUẾ
+ TỔ CHỨC CỦA DÒNG HỌ NHIỆM KỲ 2014-2013
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ TỘC ƯỚC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ ẢNH LỄ GIỖ TẠI AN ĐỂ - VŨ THƯ - THÁI BÌNH
+ ẢNH LỄ GIỖ TỔ 9/9 ÂM LỊCH TẠI THÁI BÌNH
+ GƯƠNG TIÊU BIỂU HỌ ĐẶNG
+ BẠN ĐỌC VIẾT
+ THÔNG BÁO CÔNG ĐỨC
+ DANH SÁCH ĐÓNG TIỀN NIÊN LIỄM VÀ TIỀN MỪNG ĐẠI HỘI
+ KẾT QUÀ ĐẠI HỘI
+ TIN ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIẸT NAM.
+ TRUOC THỀM ĐẠI HỘI HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ NHỮNG MỐC SON HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ HO DANG HUE
+ NHÀ THỜ CHI HỌ ĐẶNG NGỌC THẠCH BÀN HUYỆN THẠCH HÀ -HÀ TĨNH
+ RA MẮT HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC THÀNH PHỐ PLEIKU-TỈNH GIA LAI
+ GIỖ BÀ TỔ CÔ ĐẶNG THỊ THÚY HẠNH
+ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ Cầu vượt đường sắt về đích trước thời hạn
+ BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC TỈNH ĐỒNG THÁP THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2014 – 2019
+ Lễ Khánh thành tu sửa nhà thờ Họ Đặng Thôn Ngoại Độ, Xã Đội Bình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội.
+ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ BAO CÁO TỔNG KẾT
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ HUẾ
+ LỄ GIỖ TỔ VÀ MỪNG THỌ TẠI ĐỒNG NAI
+ Phát quà Vu Lan báo hiếu tại từ đường Đặng Tộc tỉnh Đồng Nai
+ HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ VIỆC ĐÚC TƯỢNG CỤ ĐẶNG NGHIÊM-P.2
+ HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ VIỆC ĐÚC TƯỢNG CỤ ĐẶNG NGHIÊM - P.1
+ HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC TỈNH ĐỒNG THÁP
+ Hội nghị BCH Đặng tộc Hải Phòng
+ TẤM LÒNG CAO CẢ
+ THÔNG BÁO CHUẨN BỊ ĐẠI HÔI
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘCTHÀNH VINH, NIỀM TIN ĐANG LAN TỎA
+ THÔNG BÁO HỘI NGHỊ HỌ ĐẶNG
+ Hoa hậu Việt Nam – Con gái Đặng Tộc
+ Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019 họ Đặng Hải Phòng
+ Hội nghị ban chấp hành tộc họ Đặng tỉnh Gia Lai
+ Các đại biểu họ Đặng từ Hà nội, Bắc giang, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh về dự lễ truyền thống tại Lăng Cổ Miếu ở xã Cương Gián Nghi Xuân Hà tĩnh
+ ĐẶNG TỘC Ở ĐẢO LÝ SƠN
+ Đoàn đại biểu HDĐT Việt Nam thăm và làm việc tại nhà thờ Phúc An Hầu Đặng Trọng Quang tại xã Ngọc Sơn huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An
+ BÀI CA ANH HÙNG ĐẶNG TẤT
+ Hội nghị trù bị HĐĐT Thành phố Hải Phòng
+ THÔNG BÁO VIỆC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KÝ 3 HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM (2014-2019) TẠI THÀNH PHỐ TUY HÒA TỈNH PHÚ YÊN.
+ MỪNG THỌ CỤ ÔNG ĐẶNG HÙNG (ANKHÊ-GIALAI) VÀ ẢNH HỘI NGHỊ TRÙ BỊ TẠI PHÚ YÊN
+ KHÁNH THÀNH KHU LĂNG MỘ NGÀI ĐẶNG QUÝ TẠI THỪA THIÊN - HUẾ
+ HỘI NGHỊ TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM KHÓA 2014- 2019
+ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG VÀ SỰ CẢM THÔNG CHIA SẺ VỚI NGƯỜI NGHÈO CỦA MỘT VIỆT KIỀU HỌ ĐẶNG
+ NGÀY HÚY KỴ ĐỨC ÔNG TÙNG THIỆN VƯƠNG
+ LĂNG BÀ TỔ CÔ
+ Họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ Đặng tộc Hải Phòng
+ Lễ tưởng niệm 600 năm hi sinh của anh hùng dân tộc: Tể Tướng Đặng Dung (1414-2014)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung (Phần 3)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung (Phần 2)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung
+ Thăm đền thờ Đô Huyền Hầu Đặng Văn Văn tại TP Quảng Ngãi.
+ TIN THỪA THIÊN HUẾ
+ LỄ HỘI KỶ NIỆM 600 NĂM NGÀY HI SINH CỦA TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG
+ Khởi công xây dựng nhà thờ cụ tổ Đặng Tất tại Huế
+ Nhà thờ Đặng tộc Nam Phương Linh Từ
+ Đồng Bình Chương Sử Đặng Dung
+ TỜ TRÌNH
+ LỄ HỘI KHẮP NƠI TRONG THÁNG BA GIÁP NGỌ
+ Họp HĐĐT TP Hà Nội đầu năm 2014
+ Giấy mời dự lễ kỷ niệm 10 năm đón nhận di tích lịch sử văn hoá và 365 năm ngày sinh danh nhân Đặng Đình Tướng
+ GIẤY MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM 600 NĂM NGÀY MẤT TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG (1413-2014)
+ Lễ ra mắt Hội đồng Đặng Tộc huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
+ Tin từ Đà Lạt - Đức Trọng - Lâm Đồng
+ TIN NHANH TỪ HÀ NỘI
+ THÔNG BÁO
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ Lễ công bố quyết định thành lập HĐ ĐT tỉnh Bình Phước.
+ Cuộc gặp gỡ giữa CTHĐĐT VN và PCTHĐĐTVN với HĐĐT TP HCM và HĐĐT TX Phước Long - Bình Phước
+ TIN NHANH TỪ HÀ NỘI
+ TIN TỪ HÀ NỘI
+ Tổ chức kỷ niệm lần thứ 600 năm ngày hy sinh của Tể Tướng Đặng Dung
+ TIN TỪ NGHỆ AN
+ Họp Hội đồng Đặng Tộc Thừa Thiên Huế
+ Họp mặt đầu năm: BLL Thừa Thiên Huế với chi họ Vinh Giang
+ Họ Đặng tỉnh Gia Lai họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014
+ Lễ mừng thọ các Cụ cụm 6 TP Hồ Chí Minh (Quận 9 - Hóc Môn - Gò Vấp)
+ Tế lễ chi họ Đặng Doãn
+ Rước Người về Nam
+ Đặng tộc Nam Phương Linh Từ tại Đồng Tháp
+ Các hoạt động trong dịp tết Giáp Ngọ 2014
+ THÀNH LẬP HỘI CON DÂU HỌ ĐẶNG XÃ CƯƠNG GIÁN
+ TIN TỪ HÀ TĨNH
+ TIN TỪ LÂM ĐỒNG
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI GIÁP NGỌ 2014
+ Các sự kiện nổi bật năm 2013
+ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA NHÀ THỜ CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM TẠI HIỆP HÒA VŨ THƯ THÁI BÌNH
+ CON NGƯỜI VÀ SỐ PHẬN
+ BÁNH NGÀO XỨ NGHỆ
+ NHƯ LÀ CHUYỆN CỔ TÍCH
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM MỜI HỌP VÀ DỰ LỄ GIỖ THÁM HOA ĐẶNG MA LA
+ TẤM GƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ CỦA BÁC ĐẶNG VĂN CỪ THUỘC HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC THỪA THIÊN HUẾ
+ ĐÔI DÒNG TÂM SỰ CỦA CỤ ĐẶNG SỸ THUYÊN
+ Thần phả 5 vị đại vương họ Đặng
+ BÁC VÕ NGUYÊN GIÁP VẪN CÒN SỐNG MÃI TRONG LÒNG CHÚNG TA
+ Tin từ Thừa Thiên Huế
+ Kính viếng hương hồn Hậu Phi Đặng Thị Thúy Hạnh
+ Ảnh Đình Đốc Hậu
+ KHẮP NƠI KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM NAY LÀ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM 19/9/1999-19/9/2013
+ SUC KHOE VOI CON NGUOI
+ LỄ GIỖ ĐÔ HUYỀN HẦU VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG QUẢNG NGÃI
+ LỄ GIỖ TIÊN HIỀN ĐÔ HUYỀN HẦU ĐẶNG VĂN VĂN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG TẠI QUẢNG NGÃI
+ NƠI THỜ BÀ TỔ CÔ ĐẶNG THỊ THÚY HẠNH
+ LỄ HỘI KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐẠNG LÀNG YÊN XÁ THÀNH PHỐ VINH NGHỆ AN
+ Lễ cung nghinh tượng Thần Tổ Quốc công Đặng Tất
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ CÁCH TRA LỊCH ÂM DƯƠNG ĐỂ TRA CỨU GIA PHẢ VÀ NGÀY GIỖ CỦA CÁC CỤ
+ HO TA QUA NHIEU DI TICH
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ THẬT ĐÁNG THƯƠNG CHO CHÁU
+ THƯ CHÚC MỪNG
+ TÌNH CẢM HỌ TỘC.
+ Thành Lập Hội Đồng Đặng Tộc Tỉnh Gia Rai
+ LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG TẠI THÀNH PHỐ ĐỨC TRỌNG , TỈNH LÂM ĐỒNG
+ CHUYỆN NGẮN
+ NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG
+ KHI NGƯỜI TA SỢ SỰ THẬT
+ Tổng kết Lễ khánh thành Đặng Tộc Nam Phương Linh Từ
+ THƯ CẢM ƠN
+ LỄ HỘI CUNG NGHINH NGÀI ĐẶNG TẤT, CỤ TỔ ĐẶNG NHÂN CẨM
+ LỄ KHÁNH THÀNH ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ TIN TỪ ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIÊT NAM THÔNG BÁO
+ NHỚ THÀY GIÁO ĐẶNG TÂN
+ Sách Đại náo Trung Hoa :
+ TỘC ƯỚC ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đặng Tộc tỉnh Phú Yên
+ HĐĐT Việt Nam tổ chức Lễ Mừng Thọ cho các cụ cao niên xã Chành Dưới huyện Vĩnh Bảo, Hải phòng
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ CHÙM CHUYỆN ĐỌC VUI TRONG DIP TẾT
+ TET VE TIM NGUOI XONG DAT
+ TET VE TIM NGUOI XONG DAT
+ MÙA XUÂN TẾT VỀ HÃY ĐẾN THẮP HƯƠNG CHO TIÊN TỔ
+ DANH NHÂN HỌ ĐẶNG THỜI NAY
+ CHUAN BI DAI HOI
+ HỌ ĐẶNG CỦA CHÚNG TA
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG THÁI THỤY THÁI BÌNH
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG TAM ĐA, VĨNH BẢO HẢI PHÒNG
+ GIỖ THÁM HOA ĐẶNG MA LA TẠI HẢI PHÒNG
+ THƯ CHÚC TẾT
+ NHAN NGAY DUC TUONG QUOC CONG DANG HUAN
+ NHAN NGAY GIO QUAN THAM HOA DANG MA LA
+ THONG BAO CUA TỔNG THƯ KÝ HĐ ĐT VIỆT NAM
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ DI TÍCH TÀN PHẾ NGAY CẠNH CHÚNG TA
+ ÔNG ĐẶNG THÀNH TÂM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VINH QUY BÁI TỔ
+ NIỀM VUI ĐẾN VỚI TỪNG NHÀ
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG LƯƠNG XÁ,TRÚC SƠN
+ LỄ HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ
+ HỌ ĐẶNG KHUYẾN HỌC
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ CÁO PHÓ
+ TÌM HIỂU VỀ KHOA HỌC TÂM LINH
+ LỄ HỘI TẠI LÀNG THẾ VINH , TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
+ LỜI PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ DANH NHÂN ĐẶNG TẤT
+ CẦN LÊN ÁN NHỮNG HÀNH VI XUYÊN TẠC LỊCH SỬ
+ THƯ MƠI GIỖ TỔ
+ HỌ ĐẶNG TỈNH PHÚ THỌ
+ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA DONG HỌ
+ TIN NHANH
+ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LỄ HỘI ĐÓN BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ
+ HỌ ĐẶNG HÀNG KÊNH HẢI PHÒNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TINH HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ HO DANG CHUNG TA
+ HO DANG CHUNG TA
+ BAO CHI NOI VE BA TO CO
+ TIN VUI HỌ ĐẶNG
+ LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG ĐẶNG TỘC.
+ LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG ĐẶNG TỘC.
+ LỄ TANG THÀY GIÁO ĐẶNG TÂN
+ BÀI VIẾT CUỐI CÙNG CỦA ÔNG ĐẶNG TÂN
+ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA DONG HỌ
+ THÔNG TIN QUAN TRỌNG
+ ĐÓNG TIỀN XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỔ THEO " ĐINH"
+ Công dụng của Nấm Linh Chi
+ WEB CUA HO DANG TP HO CHI MINH Trang chủ Diễn đàn Bài gửi hôm nay FAQ Lịch Trang cộng đồng Hoạt động diễn đàn Liên kết nhanh Bài mới Tìm chi tiết Trang
+ TU LIEU DONG HOĐặng (họ) Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Bước tới: menu, tìm kiếm Đặng là một họ phổ biến ở Việt Nam nhưng là một trong những họ rất hiếm của Trung Quốc (邓) và Triều Tiên[cần dẫn
+ Y KIEN BAN DOC
+ Phát biểu của Ông Đặng Văn Thảo tại hội nghị Họ Đặng Hà Nội
+ Trả lời ý kiến của ông Đặng Xuân Quyết: Về vấn đề họ Đặng Đình
+ THÔNG BÁO
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ AI NÓI HỌ TA TỪ GỐC TRẦN MÀ RA ?
+ CHÚNG TÔI CÓ Ý KIẾN VỀ BẢO VỆ CỘI NGUỒN
+ THUY TỔ HỌ ĐẶNG ĐỒNG THÁP
+ THUY TỔ HỌ ĐẶNG ĐỒNG THÁP
+ CHÚNG TÔI CÓ Ý KIẾN
+ TƯ LIỆU LỊCH SỬ
+ TƯ LIỆU LỊCH SỬ
+ NHÂN SỰ BỔ SUNG
+ GIỚI THIỆU PHẢ
+ VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨC DANH
+ VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨC DANH
+ HỌ ĐẶNG HÀ TRUNG THANH HÓA NHẬN BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA
+ SU NGO NHAN TAI HAI
+ Video-Ảnh tổng hợp các hoạt động của BLL họ Đặng toàn quốc từ trước đến năm 2011
+ TIN CUỘC GẶP MĂT HỌ ĐẶNG TINH ĐỒNG NAI
+ TIN CUỘC GẶP MĂT HỌ ĐẶNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
+ ĐẶNG DUNG (鄧容),
+ HÃY LẮNG NGHE TA NOÍ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG LÀ HỌ ĐẶNG, HỌ ĐẶNG CÓ TỪ THỜI VUA HÙNG DỰNG NƯỚC
+ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI
+ BẢNG THỐNG KÊ LỊCH BIẾU
+ Ý KIẾN CỦA CHÚNG TÔI
+ THẤY GÌ QUA NHỮNG TRANG GIA PHẢ LẮP GHÉP (9)
+ THẤY GÌ QUA NHỮNG TRANG GIA PHẢ LẮP GHÉP (8)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (7)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (6)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (5)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (4)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (3)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (2)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP(1)
+ GIỖ ĐẠI TƯỚNG QUÂN ĐẶNG NGŨ QUẾ
+ HĐ ĐT HUYỆN NGHI XUÂN HÀ TĨNH HỘI NGHỊ
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Ý KIẾN BẠN ĐỌC (1)
+ ĐƠN KHIẾU NẠI
+ THẤY GÌ KHI MỘT NHÀ THỜ 6 THÁNG TUỔI ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CỦA TỈNH PHÚ THỌ.
+ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC DÒNG HỌ QUÝ 4 NĂM 2011 VÀ NĂM 2012
+ Trân trọng kính mời
+ Dự định viết cuốn gia phả của họ Đặng Việt Nam
+ LỄ RƯỚC TƯỢNG ĐỒNG TIẾN SĨ ĐẶNG ẤT
+ HÀO KHÍ ĐẶNG GIA
+ Một số hình ảnh lễ khánh thành tượng Quốc công Đặng Tất
+ BÀI PHÁT BIỂU CỦA PGS TIẾN SĨ ĐỖ BANG
+ BÀI PHÁT BIỂU VỀ THÂN THẾ SỰ NGHIỆP CỦA QUỐC CÔNG ĐẶNG TẤT
+ MIẾU THỜ VÀ PHẦN MỘ CỦA QUỐC CÔNG ĐẶNG TẤT TẠI LÀNG THẾ VINH XÃ PHÚ MẬU HUYỆN PHÚ VANG TP HUẾ
+ LỊCH LÀM VIỆC CUA BAN TO CHU LE HOI
+ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
+ THONG BAO QUAN TRONG
+ TỜ TRÌNH XIN PHEP
+ ĂN TRÁI CÂY NHƯ THẾ NÀO MỚI CÓ TÁC DỤNG NGỪA BỆNH
+ NHA THO TIEN HIEN DANG NGHIEM DANG XAY DUNG
+ HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ
+ THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ KÍNH GỬI BÀ CON HỌ ĐẶNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
+ CHUONG TRINH LE HOI RUOC TUONG QUOC CONG DANG TAT
+ THONG TIN XAY DUNG NOI THO CUNG TO TIEN
+ TINH NHANH
+ HAY IN ANH TU dangtocvietnam@gmail.com
+ TIN XAY DUNG NHA THO CU TO DANG NGHIEM
+ MOT DONG HO LON
+ Ý kiến mới về mộ mẹ họ Đặng ở Phú thọ
+ SU NGO NHAN TAI HAI
+ NHUNG CAI SAI NGHIEM TRONG
+ NHUNG CAI SAI NGHIEM TRONG
+ NHUNG SAI VE NGUON GOC
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUON GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUONG GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ LOI BINH PHIM
+ NHUNG CAU HOI VE HO DANG
+ NHUNG QUYET DINH QUAN TRONG
+ KÊU GỌI CÔNG ĐỨC TÔN TẠO KHU LĂNG MỘ, MIẾU THỜ
+ PHU NU HO DANG
+ DANH SACH CONG DUC
+ TRẢ LỜI CÂU HỎI
+ THAM KHẢO LỊCH SỬ HỌ TRẦN
+ NHO ONG DANG TIEN NAM
+ THÔNNG BÁO
+ NGAY HOI CUA LONG TRI AN
+ NGAY HOI CUAHO DANG ( tiep theo)
+ NGAY HOI HO DANG
+ LOI KHAI MAC GIO TO LONG HUNG , LAP VO DONG THAP
+ LOI KHAI MAC BUOI LE
+ CHUYEN DI DAY AN TUONG
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ Bài phát biểu của ông Đặng Duy tại lễ đón cụ tổ Đặng Nghiêm tại Tp Hồ Chí Minh
+ CHẶNG ĐƯỜNG DI HÀNH CUỐI CÙNG CỦA CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM VỀ ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ Cuộc di hành vĩ đại
+ THONG BAO
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ Thong bao dac biet
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ MỘT DÒNG HỌ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO NỀN LỊCH HỌC NƯỚC NHÀ
+ Cuộc di hành lịch sử
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ BIA ĐÁ HỌ ĐẶNG
+ Nhân ngày rước Tượng cụ tổ qua Huế
+ Ảnh
+ Một só hinhg anh đại hội
+ ĐẠI HỘI BAN LIÊN LẠC HỌ ĐẶNG TỈNH PHÚ YÊN
+ CHƯƠNG TRÌNH DI TƯỢNG CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM
+ Danh sách nhân sự BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam
+ KẾ HOẠCH tổ chức lễ đón rước tượng tiền hiền Đặng Nghiêm qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi
+ Tin hoạt động dòng họ đầu năm 2011
+ Đại hội họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất
+ Hội nghị Tộc trưởng và giỗ tổ ngày 28 tháng 4 năm 2010 tại Hà Tĩnh
+ Tấm lòng của bà con họ Đặng Lương Xá tại cuộc gặp mặt họ Đặng Tp.Hồ Chí Minh
+ Họp mặt đầu năm 2010 và ra mắt BLL họ Đặng tại Tp.Hồ Chí Minh
+ BLLTQ họ Đặng Việt Nam gặp mặt


Tin khác:
. LỄ TANG THÀY GIÁO ĐẶNG TÂN (05.27.2012)
. BÀI VIẾT CUỐI CÙNG CỦA ÔNG ĐẶNG TÂN (05.26.2012)
. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA DONG HỌ (05.09.2012)
. Lễ hoàn công công trình trùng tu từ đường và Lễ An vĩ Tổ tiên của họ Đặng Lam Cầu (05.06.2012)
. THÔNG TIN QUAN TRỌNG (05.05.2012)
. ĐÓNG TIỀN XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỔ THEO " ĐINH" (05.04.2012)
. WEB CUA HO DANG TP HO CHI MINH Trang chủ Diễn đàn Bài gửi hôm nay FAQ Lịch Trang cộng đồng Hoạt động diễn đàn Liên kết nhanh Bài mới Tìm chi tiết Trang (05.03.2012)
. TU LIEU DONG HOĐặng (họ) Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Bước tới: menu, tìm kiếm Đặng là một họ phổ biến ở Việt Nam nhưng là một trong những họ rất hiếm của Trung Quốc (邓) và Triều Tiên[cần dẫn (05.03.2012)
. Y KIEN BAN DOC (05.02.2012)
. Phát biểu của Ông Đặng Văn Thảo tại hội nghị Họ Đặng Hà Nội (04.23.2012) 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
March 2018

Quảng cáo

Tin nóng
BÀI CỦA TIẾN SĨ ĐINH CÔNG VĨ
BÌNH LUẬN CỦA ĐẶNG THÁI SƠN
Thông Báo Của HĐ ĐT Việt nam
TIN TỪ ĐỒNG THÁP
THÔNG BÁO KHẨN CẤP
BÌNH LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CHỐNG PHÁ
THAM LUANC.
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 KHÓA 3 Hội đồng Đặng tộc VN ( 2014-2019)
CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI
CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam