..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
 » Video - Ảnh
Lịch sử dòng họ
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

Video - Ảnh

 
Tin tức sự kiện 
ĐẠI HỘI BAN LIÊN LẠC HỌ ĐẶNG TỈNH PHÚ YÊN
Thứ sáu, 03.04.2011, 07:57am (GMT)

    HỌ ĐẶNG VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BLL HỌ ĐẶNG PHÚ YÊN                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


                                                                TP.Tuy Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2011

 

CHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI HOÄI

BAN LIÊN LẠC HỌ ĐẶNG TỈNH PHÚ YÊN

 

Ban tổ chức:                                     1. Ông Đặng Ca.

                                                                        2. Ông Đặng Phi Thưởng.

                                                                        3. Ồng Đặng Kề.

                                                                        4. Ông Đặng La.

                                                                        5. Ông Đặng Phú Quốc.

Thư ký Đại hội:                               1. Ông Đặng Đắc Lộc.

Người dẫn chương trình:               1. Ông Đặng Kề

 

1.                   Tiếp đón đại biểu: làm thủ tục và đăng ký nhận tài liệu, nhận huy hiệu.

2.                   Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu – Công bố các đơn vị tặng vòng hoa.

3.                   Diễn văn khai mạc

4.                   Lế dâng hương:

-                    Mời các vị lão thành lên dâng hương.

-                    Mời đại biểu BLL họ Đặng Phú Yên lên dâng hương tiên tổ.

-                    Mời đại biểu BLL họ Đặng toàn quốc và các tỉnh lên dâng hương.

5.                   Đọc thông báo của BLL họ Đặng toàn quốc và quyết định chức danh  trong BLL họ Đặng toàn quố tại địa bàn tỉnh Phú Yên.

6.                   Báo cáo về lược sử hình thành và phát triển họ Đặng Việt Nam và Phú Yên.

7.                   Phát biểu của đại biểu:

-                  Đại biểu của BLL họ Đặng toàn quốc.

-                  Đại biểu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên.

8.                   Thông qua Dự thảo Điều lệ Đặng tộc tỉnh Phú Yên.

9.                   Thông qua Dự thảo danh sách BLL họ Đặng tỉnh Phú Yên do các chi thống nhất và thông qua.

10.              Ra mắt BLL họ Đặng tỉnh Phú Yên.

11.              Tặng quà cho các đại biểu tỉnh bạn.

12.              Tuyên bố bế mạc.

13.              Liên hoan thân mật.

 

 

 

 

 

 

 

     HỌ ĐẶNG VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BLL HỌ ĐẶNG PHÚ YÊN                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


                                                                TP.Tuy Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2011

 

BIEÂN BAÛN

ÑAÏI HOÄI ÑAÏI BIEÅU HOÏ ÑAËNG TÆNH PHUÙ YEÂN LAÀN THÖÙ I

 

            Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 ngày 27/02/2011.

            Địa điểm: Hội trường trường chính trị tỉnh Phú Yên – 30 Điện Biên Phủ, TP.Tuy Hòa.

            Thành phần tham dự: có mặt 200 đại biểu, đại diện cho toàn thể các chi tộc họ Đặng trên toàn tỉnh Phú Yên.

Nội dung Đại hội được ghi nhận lại như sau:

-         Từ 7g00 đến 8g00: Các đại biểu đăng ký thủ tục, nhận huy hiệu và tài liệu tham dự Đại hội.

-         Sau khi thực hiện nghi lễ Chào cờ Tổ quốc, Đại hội tiến hành thực hiện nghi lễ Dâng hương tiên tổ, trình tự như sau:

+ Trước tiên là các vị lão thành trong họ tộc.

+ Tiếp theo là Đại biểu BLL Họ Đặng Phú Yên, gồm các Ông Đặng Ca, Đặng La và Đặng Phi Thưởng.

+ Sau cùng là Đại biểu BLL Họ Đặng Việt Nam dâng hương.

-         Từ 8g00: Ông Đặng Phi Thưởng thay mặt đại hội:

+ Tuyên bố lý do.

+ Giới thiệu đại biểu:

ü      Ông Đặng Văn Hường (Đại biểu Họ Đặng Việt Nam)

ü      Ông Đặng Văn Thọ (Đại biểu Họ Đặng Việt Nam)

ü      Ông Đặng Quang Thử (Đại biểu Họ Đặng tỉnh Bình Định)

ü      Ông Đặng Văn Tuồng (Đại biểu Họ Đặng tỉnh Quảng Nam)

ü      Ông  Đặng Mơ (Đại biểu Họ Đặng tỉnh DakLak)

ü      Đại biểu các ban ngành tại địa phương.

ü      Hơn 200 đại biểu, đại diện cho các chi họ Đặng trên toàn tỉnh.

ü      Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thanh truyền hình tham dự đưa tin.

-         Tiếp theo: Ông Đặng Ca đọc Diễn văn khai mạc đại hội.

-         Từ 8g30: Ông Đặng Phi Thưởng đọc Thông báo của BLL Họ Đặng toàn quốc và các Quyết định chức danh trong BLL Họ Đặng toàn quốc tại địa bàn tỉnh Phú Yên:

+ Bổ nhiệm Ông Đặng Ca, thường trú tại Liên Trì, Phường 9, TP.Tuy Hòa – Phó BLL Họ Đặng Việt Nam kiêm Trưởng BLL họ Đặng Phú Yên.

+ Bổ nhiệm Ông Đặng Phi Thưởng thường trú 303 Trường Chinh, P7, TP.Tuy Hòa - Phó BLL Họ Đặng Việt Nam, kiêm phó BLL Họ Đặng Phú Yên.

+ Bổ nhiệm Ông Đặng Đức Nghĩa thường trú 112 Phan Đình Phùng, P1, TP.Tuy Hòa – Phó BLL Họ Đặng Việt Nam, kiêm phó BLL Họ Đặng Phú Yên.

-         Từ 8g40: Ông Đặng La đọc Báo cáo về lược sử hình thành và phát triển Họ Đặng Việt Nam và Phú Yên.

-         Giải lao: Các chi họ chụp ảnh lưu niệm.

-         Từ 9g30: Ông Đặng Văn Hường – Phó BLL Họ Đặng Việt Nam, đại diện BLL Họ Đặng toàn quốc phát biểu ý kiến cùng Đại hội đại biểu Họ Đặng tỉnh Phú Yên lần thứ I.

-         Từ 10g00: Ông Đặng Phú Quốc thay mặt đại hội đọc:

+ Dự thảo Điều lệ Đặng tộc tỉnh Phú Yên.

+ Dự thảo Danh sách BLL họ Đặng Phú Yên.

+ Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo Điều lệ Đặng tộc tỉnh Phú Yên (có Điều lệ Đặng tộc tỉnh Phú Yên đính kèm).

+ Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo Danh sách BLL Họ Đặng tỉnh Phú Yên, và thống nhất bổ sung 03 thàh viên BLL Họ Đặng tỉnh Phú Yên (có Danh sách BLL Họ Đặng tỉnh Phú Yên đính kèm).

-         Từ 10h30: BLL Họ Đặng Phú Yên ra mắt Đại hội và chụp ảnh lưu niệm.

-         Từ 10h40: Ông Đặng Ca tặng quà cho Đại biểu các tỉnh bạn (Tp. HCM, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa).

-         Từ 10h50: Ông Đặng Phi Thưởng đọc tuyên bố bế mạc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BLL HỌ ĐẶNG PHÚ YÊN                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


                                                                TP.Tuy Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2011

 

BAÙO CAÙO

Veà löôïc trình hình thaønh vaø phaùt trieån Hoï Ñaëng Vieät Nam

Vaø hoï Ñaëng Phuù Yeân

 

Kính thöa: OÂng:..Đặng Văn Hường Phó  trưởng ban thường trực Ban lieân laïc Toàn quốc Hoï Ñaëng Vieät Nam

 

 

Kính thöa baø con noäi toäc Ñaëng chuùng ta coù maët hoâm nay

 

Cuoäc hoïp maët cuûa Ñaïi bieåu caùc chi hoï Ñaëng ôû Phuù Yeân laàn naøy coù theå goïi laø moät cuoäc gaëp maët lòch söû vì töø ngaøy thaønh laäp tænh Phuù Yeân naêm 1611 ñeán nay chöa bao giôø coù cuoäc gaëp maët nhieàu chi hoï Ñaëng trong Tænh nhö theá naøy vaø ñaây chaéc cuõng laø laàn ñaàu tieân moät gioøng hoï thaønh laäp BLL hoï ôû tænh ta.

Coù cuoäc hoïp naøy laø do nguyeän voïng thieát tha cuûa baø con noäi toäc ta. Ai cuõng bieát “Chim coù toå, ngöôøi coù Toâng” tìm veà coäi nguoàn laø ñaïo lyù cuûa daân toäc “Daân ta phaûi bieát söû ta” baø con noäi toäc Ñaëng ta thì “Con chaùu phaûi bieát phaû nhaø Toå Toâng”. Tìm hieåu coäi nguoàn phaû toäc cuûa gioøng hoï ñeå thaáy: “Toå toâng ta ñaõ tích ñöùc haèng traêm haøng nghìn naêm. Theá thöù tröôùc sau nieân ñaïi xa gaàn, phaàn moä ngaøy gioã söï nghieäp coâng danh phaû cuõ ñaõ ghi nay ta kính caån cheùp laïi, choã naøo coøn thieáu  thì ghi theâm vaøo ngoõ haàu con chaùu haøng ngaøn sau con chaùu nhôù tôùi coâng lao vaát vaû khí tieát kieân trung, cuoäc ñôøi giaûn dò trong saùng cuûa Toå tieân ñeå nhöõng vò thaønh ñaït coù theå noi theo, nhöõng ngöôøi hö hoûng bieát maø raên mình” (Lôøi töïa cuûa yeán quaän coâng quoác laõo ñaëng ñình töôùng ñeà trong Ñaëng Daïi Toâng phaû.

Hoï Ñaëng ta laø moät trong nhöõng hoï co nhaân khaåu Gaàn 4 trieäu chieám 1/20 daân soá caû nöôùc ôû khaép caùc ñòa phöông trong nöôùc töø Cao Baèng Laïng Sôn ñeán Caø Mau Kieân Giang. Töø Haø Noäi, Haûi Phoøng, Nam Ñònh, Thanh Hoùa, Ngheä An, Haø Tónh, Quaûng Bình, Quaûng Trò, Thöøa Thieân Hueá ñeán Quaûng Nam, Quaûng Ngaõi, Bình Dònh, Phuù Yeân, Khaùnh Hoøa tôùi Bình Thuaän, Ñoàng Nai, Taây Ninh, Beán Tre, Ñoàng Thaùp, TP. HCM. Ñeán nay BLL Hoï Ñaëng Phuù Yeân ñaõ qua 2 kyø ñaïi hoäi. Khaép caùc tænh thaønh ñeàu thaønh laäp Ban lieân laïc hoï Ñaëng ñòa phöông. Gaàn ta nhö Bình Ñònh ñaïi hoäi hoï Ñaëng töø naêm 1999, Ñaø Naüng naêm 2004, Quaûng Ngaõi 2010. Phuù Yeân ñeán nay môùi tieán haønh ñaïi hoäi nhöng ta ñaõ tham gia BLL toaøn quoác töø naêm 1999.

Coù moät soá boä phaû töông ñoái coù heä thoáng nhö hieän nay laø nhôø nhöõng ngöôøi coù taâm huyeát cuûa gioøng hoï nhö: Nhaø giaùo Ñaëng Ngoïc Löông ôû Tieân Ñieàn, Haø Tónh ñaõ ñeå gaàn 30 naêm söu taàm, ñi khaép caùc mieàn ñaát nöôùc nôi naøo coù nhaø thôø, bia kyù gia phaû hoï Ñaëng laø Baùc vaø caùc anh trong Ban lieân laïc thu thaäp ghi cheùp phieân dòch hieäu ñính, Vôùi 300 boä phaû cuûa gioøng hoï trong caû nöôùc caùc anh trong Ban lieân laïc  hoï Ñaëng Vieät Nam ñaõ heä thoáng caùc tö lieäu cung caáp cho caùc Ban lieân laïc ôû caùc tænh noái keát gioøng hoï toå tieân. Chuùng ta voâ cuøng bieát ôn vaø caûm kích tröôùc nhöõng ñoùng goùp to lôùn cuûa caùc anh, caùc baùc trong Ban lieân laïc hoï Ñaëng Vieät Nam nhôø ñoù ta bieát ñöôïc:

HOÏ ÑAËNG VIEÄT NAM COÙ TÖØ RAÁT SÔÙM vaø tröôøng toàn cuøng daân toäc.

* Thôøi Huøng Vöông thöù 6: (Huøng Dueä Vöông) Hoï Ñaëng ta coù tieân toå Ñaëng Hoaøng ñaõ cho 4 con trai laø Voõ Töôùng theo Thaùnh Gioùng deïp giaëc AÂn. Khi thaéng lôïi Thaùnh Gioùng phi ngöïa veà trôøi. Coøn 4 vò töôùng hoï Ñaëng ñöôïc phong ñaïi vöông:

- Linh lang Duõng lieät thöông ñaúng Ñaïi vöông

- Linh lang Dieäu Phuùc thöôïng ñaúng Ñaïi vöông

- Linh lang Tieäp khaùch thöôïng ñaúng Ñaïi vöông

- Linh lang Ñieän uùy thöôïng ñaúng Ñaïi vöông

Ñeàn thôø vaø di chæ cuûa caùc ngaøi ôû xaõ Bích ñoäng, Ñình Kim Bích huyeän Vuõ Baûn, Thaùi Bình. Haøng naêm, ñeán ngaøy 10/8 aâm lòch, nhaân daân toå chöùc teá leã linh ñình. Ñeàn naøy ñöôïc xeáp haøng di tích lòch söû quoác gia.

* Ñôøi Huøng Vöông thöù 18 (408 – 258 TCN) coù ngaøi Ñaëng Oaùnh vaên voõ toaøn taøi ñöùng ra deïp loaïn 7 quaän: Chaâu Nhai, Cöûu Chaân, Thieân Nhi, Thöông Noâ, Quaûng Tín, Phieân Ngung, Meâ Linh. Heát giaëc veà daïy hoïc ôû laøng AÂn Thaùi. Ñeán 80 tuoåi, ngaøi hoùa ôû ñænh Saøi Sôn (Chuøa Thaày), ngaøy 4 thaùng gieâng ñöôïc vua phong thöôïng ñaúng thaàn.

Ñeøn thôø naøy raát linh öùng. Khi vua Leâ Ñaïi Haønh xuaát quaân ñaùnh Toáng vaøo ñeàn xin phuø hoä. Ñeàn thieân, linh öùng, vua Leâ thaéng lôùn. Töôùng khaù toä, Trieäu Phuøng Höng bò gieát ôû chi laêng traän baïch Ñaëng naêm 891 vua Leâ cheùm töôùng Toáng vaø Haàu Nhaân Baûo.

* Thôøi Hai Baø Tröng (40-43) oâng Ñaëng Thò Saùch laø choàng baø Tröng Traéc queâ ôû huyeän Chu Dieân quaän Giao Chæ ñöa töø leänh caûnh caùo Toâ Ñònh gian aùc tham taøn. Toâ Ñònh ñem quaân aùm haïi. Hai chò em Baø Tröng cuøng caùc em cuûa oâng Thi Saùch laø Ñaïi Phu Ñaëng Tieán, nguyeân soaùi Ñaëng Vuõ phaát côø khôûi nghóa ñuoåi ngay Toâ Ñònh thu laïi Giang Sôn. Ngoaøi ra coøn coù 3 anh em oâng Ñaëng Phuùc Vinh, Ñaëng Phuùc Loäc vaø Ñaëng Phuùc Thoï con ngaøi Ñaëng Long hoïp löïc cuøng Baø Tröng ñaùnh ñuoåi quaân nhaø Haùn. Ba vò naøy ñöôïc daân laøng An Sôn Löông Sôn chöông Myõ Haø Taây toân laøm thaønh hoaøng.

* Thôøi Ñinh: Coù oâng Ñaëng Chaâu coù coâng cuøng vôùi Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân ñöôïc phong laø Huøng Chöông taû ñaïo töôùc Thaùi Baûo tieàn vaên.

* Thôøi Tieàn Leâ: Meï vua Leâ Ñaïi Haønh laø baø Ñaëng Thò Sen nhôø coâng daïy doã cuûa baø maø Leâ Ñaïi Haønh laäp ñöôïc coâng danh. Baø ñöôïc phong laø maãu nghi thieân haï.

Ngoaøi ra coøn coù 5 anh em con cuûa Ñaëng Thaønh laø Ñaëng Coâng Tuaán, Ñaëng Coâng Thoï, Ñaëng Coâng Trung, Ñaëng Coâng Nghieâm, Ñaëng Coâng Xuaân ñaõ coù coâng dieät quaân Toáng ôû Baïch Ñaèng ñöôïc phong töôùc Vöông. Thôø ôû Ñình Ñoác Haàu, Tieân Laõng Thaùi Bình. Ñöôïc xeáp haïng di tích quoác gia naêm 2006.

* Ñeán thôøi Nhaø Lyù: Hoï Ñaëng ta  coù phaû ghi laïi theá thöù tröôùc sau. Ñaàu tieân laø Tieân toå Ñaëng Phuùc Maõn 19 tuoåi ñöôïc vua phong Höõu veä nhò ñoäi. Thoï 95 tuoåi sinh ñöôïc 5 con trai.

Con uùt laø Ñaëng Nghieâm sinh naêm 1170 ñeán 15 tuoåi thi ñoå khoa Minh Kinh laø ngöôøi thöù 2 (ngay baûng nhaõn sau naøy) ñöôïc vua choïn haàu giaûng saùch cho vua nghe, laø ngöôøi môû ñaàu ñaïi khoa cho gioøng hoï Ñaëng Vieät Nam. Naêm 2008 ñöôïc nhaø nöôùc vaø hoï toäc ñöùc töôïng ñoàng ñeå ôû vaên mieáu Quoác Töï Giaùm vaø ñöôïc röôùc veà thôø ôû Thaùi Bình queâ höông cuûa ngaøi. Naêm nay 2011, töôïng cuûa ngaøi seõ ñöôïc röôùc töø Thaùi Bình qua Thanh Hoùa Ngheä An, Haø Tónh, Quaûng Bình, Hueá, Ñaø Naüng, Quaûng Ngaõi, Bình Ñònh vaø seõ ñeán Phuù Yeân luùc 18 giôø ngaøy 10/3/2011 ta seõ toå chöùc daâng höông (seõ thoâng baùo sau). Sau ñoù ñöôïc röôùc tieáp vaøo Khaùnh Hoøa, Bình Thuaän thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø an vò taïi Ñoàng Thaùp.

Tieân toå Ñaëng Nghieâm coù 3 con trai laø Ñaúng Taûo, Ñaëng Dieãn vaø Ñaëng Ma La, caû 4 cha con ñeàu ñaäu tieán só rieâng Ñaëng Ma La ñaäu Thaùm Hoa luùc 13 tuoåi. Veà sau oâng laø thaày daïy ôû Quoác Töù Giaùm ñaõ goùp coâng ñaøo taïo ñöôïc raát nhieàu nhaân taøi cho Nhaø Traàn vaø nhôø ñoù maø nhaø Traàn ñaõ 3 laàn ñaùnh thaéng quaân Nguyeân.

Cuoái ñôøi traàn: Nhaø Hoà cöôùp ngoâi Nhaø Traàn, sau ñoù quaân Minh  sang xaâm löôïc thì Toå Ñaëng Taát ñaõ dieät quaân Minh ôû Hoùa Chaâu vaø mang hôn 1 vaïn quaân töø Hoùa Chaâu ra Thanh Ngheä theo Traàn Ngoãi töùc vua Giaûng Ñònh Ñeá thôøi Haäu Traàn. Quaân Haäu Traàn do Quoác Coâng Ñaëng Taát thoáng lónh ñaõ ñaùnh tan quaân Minh töø Hoùa Chaâu ñeán Thanh Hoùa, treân ñöôøng tieán quaân ñeå giaûi phoùng Ñoâng Ñoâ ñöôïc tin quaân Minh do Moâïc Thaïnh chæ huy Löõ Tuaán thöôïng thö laøm phoù soaùi töø Ñoâng Ñoâ keùo vaøo, Ñaëng Taát ñaõ cuøng caùc töôùng lónh toå chöùc traän phuïc kích lôùn ôû Boâ Coâ töùc laø soáng giaùng khuaát Ninh Bình. Traän ñaùnh vang löøng naøy laøm cho Moäc Thaïnh phaûi chaïy troán vaøo coå Loäng, coøn Löu Tuaán, Löu Döïc vaø Lieãu Toáng bò cheùm ñaàu taïi traän. Tröôùc thaéng lôïi vang doäi dieät gaàn 10 vaïn quaân Minh. Vua Giaûng Ñònh Ñeá muoán nhaân cô hoäi ñaùnh thaéng Ñoâng Ñoâ nhöng Ñaëng Taát vaø Nguyeãn Caûnh Chaân baøn neân döøng laïi cuûng coá ít hoâm. Giaûng Ñònh Ñeá bò ninh thaân xuùi gieát Ñaëng Taát vaø Nguyeãn Caûnh Di, hai vò töôùng taøi bò gieát oan, loøng quaân li taùn. Con cuûa Ñaëng Taát laø Ñaëng Dung vaø con cuûa Nguyeãn Caûnh Chaân laø Nguyeãn Caûnh Di caêm giaän Giaûng Ñònh Ñeá nhöng khi ba quaân ñeà xuaát laø Ñaëng Dung neân ñöùng ra phaát côø döïng nöôùc thay Giaûng Ñònh Ñeá thìø oâng thöa tröôùc ba quaân laø: “Noåi ñaâu maát nöôùc nhaø tan coøn lôùn noåi haän gia ñình”, sau ñoù hai oâng ruùt quaân veà Chi La, Haø Tónh vaø phoø Traàn Quùi Khoaùng laø chaùu Traàn Ngoãi leân ngoâi laáy hieäu laø Truøng Quang Ñeá. Thôøi nhaø Traàn vaän heát, neân duø heát loøng khoâi phuïc  ñaát nöôùc, ñaõ ñaùnh heát Haûi Phoøng, Haûi Döông nhöng cuoái cuøng quaân Minh ñöa Tröông Phuï moät töôùng laõo luyeän neân ñaõ ñuoåi quaân Haäu Traàn vaøo taän Quaûng Trò. Traàn Thaùi Daø laø traän theå hieän khí phaùch hieân ngang duõng lieät cuûa Ñaëng Dung moät mình vôùi ñoâi song kieám saéc ngoït ñaõ leo leân Thuyeàn Soaùi cuûa Tröông Phuï gieát saïch ñaùm quan quaân treân thuyeàn Tröông Phuï nhôø trôøi toái leûn qua truyeàn nhoû troán thoaùt. Trôøi saùng quaân ít Ñaëng Dung phaûi thu quaân vaø sau ñoù thì bò baét cuøng vua Truøng Quang Ñeá treân ñaát Laõo qua (Laøo). Treân ñöôøng ñöa veà Yeân kinh Ñaëng Dung, Truøng Quang Ñeá vaø Nguyeãn Caûnh Dò ñeàu töï vaãn ñeå giöõ vöõng khí tieát cuûa daân nam. Tröôùc khi bò ñòch baét Ñaëng Dung ñaõ laøm baøi thô maø cho ñeán nay nhieàu ngöôøi vaãn ñaùnh giaù noùi leân khí tieát cuûa baäc anh haøo vaø vaên chöông vaøo loaïi kieät taùc.

Veà sau con chaùu cuûa gioøng hoï Ñaëng ôû Hoùa Chaâu, Ngheä Tónh vaø Baéc haø nhieàu ngöôøi theo phoø leâ Lôïi laäp coâng lôùn khi ñaùnh ñuoåi heát quaân Minh. Vua Leâ Thaùi Toå ñeán thaêm nhaø thôø Ñaëng Taát Ñaêng Dung ñaõ ban 8 chöõ vaøng “Tieát lieät cöông trung, trung thaàn hieáu töû” vaø taëng 2 caâu ñoái:

“Quoác só voâ song, song quoác só

Anh huøng voâ Nhò nhò anh huøng”

Ñeå töôûng nhôù coâng ôn cuûa caùc vò, Haø Noäi coù ñöôøng Ñaëng Dung. ÔÛ Ngoïc Chaán xaõ Yeân Trò, YÙ Yeân, Nam Ñònh laäp ñeàn thôø Ñaëng Dung, trong ñeàn coù caâu ñoái:

Thöôïng ñaúng linh töø ñaèng Vieät Ñòa

Trung höùng vó tích chaán trôøi Nam

Dòch: Ñeàn linh thaàn thöôïng ñaúng löøng vang ñaát vieät

Coâng trung höng kyø vi chaán ñoäng Trôøi Nam

* Thôøi nhaø Leâ Trung Höng: Nhôø Nguyeãn Kim vaø reå laø Trònh Kieåm ñaõ phoø taù vua Leâ Trang Toâng cö Maïc duïng laø cô ñoà nhaø Leâ.

Ñaëng Huaán laø caùnh tay phaûi cuûa Trònh Kieåm laäp nhieàu coâng ñöôïc phong laø Thaùi phoù. OÂng gaû con gaùi Ñaëng Thò Ngoïc Giao cho Trònh Tuøng sau sinh ra Trònh Traùng, khi Trònh Traùng ñöôïc leân ngoâi chuùa nhôù coâng ôn oâng ngoaïi cho laäp phuû thôø Toå Ñaëng Huaán ôû Löông Xaù, Haø Taây. Caùc ñôøi sau con chaùu nhieàu ngöôøi ñaäu ñaït nhö Traïng Nguyeân Ñaëng Coâng Chaát veà sau ñöôïc phong töôùc coâng haàu neân trong phuû thôø coù caâu ñoái:

Thaäp baùc quaän coâng tam Teå Töôùng

Baùch dö tieán só cöûu coâng haàu.

Hoaëc caâu truyeàn tuïng:

“Bao giôø nuùi Chuùc** heát caây

Soâng Ninh heát nöôùc thì Ñaëng naøy môùi heát quan”

(**Nuùi coù phuû thôø Löông Xaù)

* Trong thôøi chuùa Nguyeãn: Môû roäng bôø coõi veà phöông nam hoï Ñaëng ta coù raát nhieàu ngöôøi coù coâng ñoùng goùp nhö Ñoä ñoác Ñaëng Vaên Caån thuûy toå hoï Ñaëng Vaên Non Nöôùc. Caùc Toå Ñaëng Khaån, Ñaëng Kyø, Ñaëng Kính vaøo laäp nghieäp ôû Vónh Phuù, Myõ Taøi, Bình Ñònh. Toå Ñaëng Lao, khai canh ôû phong ñieàn Thöøa Thieân Hueá, Toå Ñaëng vieát Thôøi vaø Ñaëng Kyø Nha ñöôïc suy toân tieàn hieàn ñaát Chaâu Sa xaõ Tònh Chaâu, huyeän Sôn Tònh, Quaûng Ngaõi ñöôïc phong “Leänh ty traùng só vaên kî uùy Trung Tuyeán, duïc baûo trung höng”.

* Thôøi Taây Sôn: Hoï Ñaëng ta coù 4 vò ñoâ ñoác laäp coâng xuaát saéc.

- Ñoâ Ñoác Ñaëng Tieán Ñoâng chaùu 10 ñôøi cuûa Toâ  Ñaëng Dung laø ñoâ ñoác thôøi Leâ Trònh veà sau theo Taây Sôn ñaõ tham gia dieät quaâ nhaø Thanh ôû goø Ñoáng Ña ñöôïc thôø ôû ñeàn Quang Trung Bình Ñònh vaø coù baøi vò thôø ôû chuøa Boäc gaàn goø Ñoáng Ña Haø Noäi.

- Ñoä Ñoác Ñaëng Quoác Ñoâng töùc ñoâ ñoác Long chaùu 10 cuûa Toå Ñaëng Chuûng ôû Ngheä An töø ngheä an theo ñaïi quaân Quang Trung ñaùnh thaúng vaøo höôùng Taây khöông Thöôïng goø Ñoáng Ña dieät 10 vaïn quaân thanh môû ñöôøng cho Quang Trung ñaùnh thaéng vaøo Thaêng Long vaø môû tieäc aên möøng ñuùng ngaøy khai haï moàng 5 teát naêm 1789.

- Ñoâ Ñoác Ñaëng Xuaân Phong ngöôøi Bình Ñònh ñaõ cuøng 3 anh Nguyeãn Nhaïc, Nguyeãn Hueä, Nguyeãn Löõ döïng nghieäp Taây Sôn.

Ñoâ Ñoác Ñaëng Vaên Long cuõng ngöôøi Bình Ñònh phoø Taây Sôn laäp nhieàu coâng lôùn.

Khi Trieàu Taây Sôn thaát baïi thì raát nhieàu ngöôøi hoï Ñaëng ñaõ tham  gia phong traøo phaûi mai danh aån tích hoaëc chuyeån vuøng trong ñoù coù nhieàu ngöôøi vaøo Phuù Yeân laäp nghieäp nhö ba anh em con cuûa Toå Ñaëng Vaên AÅn (em cuûa ñoâ ñoác Ñaëng Quoác Ñoâng) laø Ñaëng Phöôùc Nguyeân, Ñaëng Phöôùc Taøi, Ñaëng Phöôùc Loäc vaøo laäp nghieäp ôû Phöôùc Haäu vöôøn traàu sau di dôøi ñi caùc nôi nhu Hoøa Thaønh, Phuù Laâm, Hoøa Hieäp, Hoøa Xuaân, ... con chaùu cuûa Ñoâ Ñoác Ñaëng Tieán Ñoâng vaøo laäp nghieäp ôû phöôøng Luïa Chí Thaïnh, An Ninh, Tuy An laø toå Ñaëng Taán Quyønh vaø coøn raát nhieàu chi hoï hieän nay chöa noái keát ñöôïc.

* Thôøi ñaàu Trieàu Nguyeãn coù Thöôïng thö Boä Binh Ñaëng Traàn Thöôøng ngöôøi ñaõ ñeå laïi giai thoaïi: Khi Ñaëng Traàn Thöôøng bò Ngoâ Thôøi Nhieäm khoâng cho theo phoø Quang Trung oâng ñaõ laën loäi töø Baéc Haø vaøo Nam theo Nguyeãn AÙnh, khi Gia Long dieät ñöôïc Taây Sôn Ngoâ Thôøi Nhieäm bò baét Ñaëng Traàn Thöôøng ra caâu ñoái: Neáu Ngoâ Thôøi Nhieäm ñoái ñöôïc thì khoûi bò xöû töû:

“Ai coâng haàu, ai khanh töôùng, nôï traàn ai, ai deå hôn ai”

Ngoâ Thôøi Nhieäm ñoái ngay “Theá chieán quoác, theá xuaân thu gaëp thôøi theá, theá thôøi phaûi theá”. Ñaëng Traàn Thöôøng neå taøi Ngoâ Thôøi Nhieäm ñöôïc tha cheát.

- Ñaëng Vaên Hoøa laø Thaùi Baûo Ñaïi Hoïc Só laøm thöôïng thö cuûa 5 boä: Boä binh, boä hoä, boä coâng, boã leã, boä hình vaø qua 3 ñôøi vua Minh Maïng, Thieäu Trò, Töï Ñöùc.

- Ñaëng Huy Tröù thuûy toå ngheà nhieáp aûnh Vieät Nam.

- Ñaëng Thaùi Thaân, Ñaëng Xuaân Baûng, Ñaëng Nguyeân Caån nhöõng nhaø khoa hoïc noåi danh trong caû nöôùc.

* Thôøi Caàn Vöông: Phuù Yeân ta coù ñeà ñoác Ñaëng Ñöùc Vó, chaùnh toång Ñaëng Traïch laø nhöõng ngöôøi chæ huy laõnh ñaïo phong traøo choáng Phaùp ôû caên cöù Nuùi Saàm Tuy Hoøa. ÔÛ phía Baéc coù cöû nhaân Ñaëng Chaâu, Voõ Quan Ñaëng Maäu Thöôøng, Traàn Kyø Phong traán giöõ caên cöù vuøng An Ninh, An Thoå.

 

* Thôøi Ñaïi Hoà Chí Minh ta coù:

- Baùc Ñaëng Xuaân Khu töùc Toång Bí thö Tröôøng Chinh ngöôøi hoïc troø xuaát saéc cuûa Hoà Chí Minh, hai laàn laøm Toång Bí thö ngöôøi ñaõ coù nhieàu ñoùng goùp cho phong traøo caùch maïng Vieät Nam.

- Caùc töôùng lónh: Ñaëng Vaên Quang, Ñaëng Quang Thuïy, Ñaëng Vaên Thaûo, Ñaëng Vuõ Hieäp, ... Ñaëc bieät laø thieáu töôùng tình baùo chieán löôïc Ñaëng Ñình Ñöùc hy sinh gia ñình luoàn saâu vaøo chính quyeàn Myõ nguïy cung caáp tin töùc chieán löôïc giuùp Trung öông ñònh ra keá saùch giaûi phoùng mieàn Nam.

- Ta coù giaùo sö, baùc só Ñaëng Vaên Ngöõ, nhaø vaên hoùa Ñaëng Vuõ Khieâu, Boä Tröôûng Boä Giaùo duïc Ñaëng Vaên Hieán.

- Nöõ baùc só anh huøng Ñaëng Thuøy Traâm, ngheä só döông caàm haøng ñaàu theá giôùi Ñaëng Thaùi Sôn.

- Ta coù nhaø doanh nghieäp giaøu nhaát Vieät Nam laø Ñaëng Thaønh Taâm.

Vaø bieát bao ngöôøi hoï Ñaëng ñaõ ñoùng goùp cho vieäc coâng cuoäc döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc maø ta chöa coù ñieàu kieän toång keát tìm hieåu ñöôïc do thôøi gian chöa cho pheùp.

Trong dòp kyû nieäm 400 naêm thaønh laäp Phuù Yeân, Trung taâm truyeàn hình Vieät Nam taïi Phuù Yeân ñaõ giaønh thôøi löôïng phaùt veà ngöôøi Phuù Yeân ta thaáy coù Oâng Haø Ñaêng töùc laø Ñaëng Ha, ngöôøi hoï Ñaëng thuoäc chi hoï Ñaëng Vöôøn Traàu ñaõ ñoùng goùp cho ñaát nöôùc maø oâng ñaõ toång keát thaønh 5 hai vaø 1 naêm, Naêm hai laø:

* Hai trung: Hai laàn tham gia Trung öông Ñaûng khoùa VI vaø VII.

* Hai ñaïi: Tham gia hai khoùa Ñaïi bieåu Quoác hoäi khoùa VIII vaø IX

* Hai trôï: Trôï lyù Toång Bí thö Leâ Duaån vaø Noâng Ñöùc Maïnh.

* Hai tröôûng: Tröôûng Ban VHTT TW vaø Tröôûng ban bieân taäp vaên kieän Ñaûng toaøn taäp 53 quyeån .

* Hai toång: Toång bieân taäp baùo nhaân daân, Toång bieân taäp taïp chí Coäng saûn.

Vaø 5 toå: 5 laàn ôû trong toå soaïn thaûo vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng trong ñoù coù 2 laàn laøm toå tröôûng caùc Ñaïi hoäi VI, VII, VII, IX vaø X.

- Coù Ñaëng Ngoïc Traân goác Tuy An moät hoïa só buùt bi noåi tieáng trong nöôùc, nhöõng taùc phaåm cuûa oâng ñöôïc ñaùnh giaù cao ôû caùc trieån laõm trong nöôùc vaø theá giôùi.

- Trong haøng chuïc baø meï Vieät Nam anh Huøng tænh ta ñaõ coù hai baø meï: Baø Hoà Thò Bi coù 3 con laø Lieät só Ñaëng Hieán, Ñaëng Kim, Ñaëng Xoaøi.

- Meï Traàn Thò Ngoâ ôû Hoøa Hieäp Trung coù 3 lieät só laø Ñaëng Thò Dieân, Ñaëng Vaên Thaønh, Ñaëng Vaên Thuoäc.

Vaø bieát bao gia ñình lieät só caàn phaûi tìm hieåu vaø ghi cheùp nhöng do thôøi gian vaø ñieàu kieän maø ta chöa laøm ñöôïc.

Hoâm nay chuùng ta laø con chaùu cuûa gioøng maùu hoï Ñaëng hoïp maët taïi ñaây raát töï haøo veà truyeàn thoáng cuûa oâng cha ñaõ goùp coâng döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc suoát chieàu daøi lòch söû cuûa daân toäc, ñaõ ñeå laïi cho moät di saûn voâ giaù cho chuùng ta maø giôø ñaây trong ñieàu kieän ñaát nöôùc thoáng nhaát, vieäc lieân laïc deå daøng thì traùch nhieäm cuûa moãi chuùng ta laø phaûi tìm hieåu coäi nguoàn sinh thaønh cuûa mình, chuùng ta bieát raèng nhö oâng cha ta ñaõ daïy:

Nam Quoác baát nhö Ñaëng Toäc, nhö Höõu Ñaëng Toäc Taát ngaõ töû toân.

Nghóa laø ôû nöôùc Nam ta neáu khoâng phaûi laø hoï Ñaëng thì thoâi coøn laø hoï Ñaëng taát laø con chaùu, cuøng gioøng maùu hoï Ñaëng.

Do ñoù phaûi bieát thöông yeâu ñuøm boäc, giaùo duïc truyeàn thoáng cuûa gia ñình hoï Toäc, phaùt huy caùc truyeàn thoáng hieáu hoïc trung duõng kieân cöôøng phuïng söï ñaát nöôùc, tieáp tuïc laøm raïng danh doøng toäc Ñaëng trong thôøi kyø môùi. Thôøi ñaïi caû nöôùc phaán ñaáu laøm cho daân giaøu nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû vaên minh.

Ñoù cuõng laø muïc tieâu vaø cuõng laø nguyeän voïng cuûa chuùng ta.

Kính chuùc Ñaïi hoäi chuùng ta thaønh coâng toát ñeïp.

Chuùc caùc ñaïi bieåu maïnh khoûe An khang, Thònh Vöôïng.

Xin chaân thaønh caûm ôn!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BLL HỌ ĐẶNG PHÚ YÊN                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


                                                                TP.Tuy Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2011

 

ÑIEÀU LEÄ

BAN LIEÂN LAÏC HOÏ ÑAËNG TÆNH PHUÙ YEÂN

 

1- Teân goïi: BAN LIEÂN LAÏC HOÏ ÑAËNG TÆNH PHUÙ YEÂN

2- Toân chæ vaø muïc ñích, lónh vöïc vaø phaïm vi hoaït ñoäng cuûa Hoäi:

Ban lieân laïc hoï Ñaëng tænh Phuù Yeân thaønh laäp laø do nhu caàu tìm veà coäi nguoàn cuûa baø con noäi toäc hoï Ñaëng, neân BLL hoï Ñaëng tænh Phuù Yeân coù nhieäm vuï chuû yeáu laø noái keát gioøng hoï. Taïo moïi ñieàu kieän ñeå caùc chi hoï Ñaëng trong tænh lieân heä giao löu vôùi nhau ñeå taêng cöôøng ñoaøn keát “Moät gioït maùu ñaøo hôn ao nöôùc laõ”.

- Giaùo duïc truyeàn thoáng trung duõng kieân cöôøng yeâu nöôùc thöông daân cuûa toå tieân chuùng ta ñeå con chaùu trong hoï noi theo.

- Vinh danh nhöõng nhaân vaät lòch söû cuûa gioøng hoï Ñaëng coù coâng ñoùng goùp cho söï phaùt trieån phoàn vinh cuûa ñaát nöôùc.

- Khích khích môû roäng phong traøo khuyeán hoïc ôû caùc chi hoï ñeå xöùng ñaùng vôùi truyeàn thoáng hieáu hoïc cuûa cha oâng vaø trôû thaønh nhöõng nhaân taøi cuûa ñaát nöôùc goùp phaàn ñöa nöôùc ta thaønh moät nöôùc giaøu maïnh xaõ hoäi daân chuû coâng baèng vaên minh.

Hoäi chæ hoaït ñoäng trong noäi toäc hoï Ñaëng trong phaïm vi tænh Phuù Yeân.

3- Nguyeân taéc toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Hoäi:

- Töï nguyeän, ñoàng thuaän, töï quaûn.

- Daân chuû, bình ñaúng, coâng khai, minh baïch.

- Khoâng vì muïc ñích lôïi nhuaän

- Töï baûo ñaûm kinh phí

- Tuaân thuû hieán phaùp vaø phaùp luaät.

 

 

4- Teân bieåu töôïng truï sôû, con daáu vaø taøi khoaûn cuûa Hoäi:

Ban lieân laïc hoï Ñaëng Phuù Yeân söû duïng con daáu vuoâng, xung quanh phía treân laø ÑAËNG TOÄC VIEÄT NAM, giöõa laø chöõ ÑAËNG TOÄC theo chöõ haùn truyeän, döôùi laø Ban lieân laïc tænh Phuù Yeân. Hai beân laø hoa vaên trang trí.

- Truï sôû taïm thôøi cuûa Ban lieân laïc hoï Ñaëng Phuù Yeân ñaët taïi nhaø thôø hoï ÑAËNG vöôøn Traàu töùc nhaø oâng Ñaëng Ca khu phoá Lieân Trì, phöôøng 9, TP. Tuy Hoøa, Phuù Yeân.

5- Theå thöùc vaøo Hoäi:

Ngöôøi hoï Ñaëng ôû caùc chi phaùi Ñaëng toäc ôû trong phaïm vi tænh Phuù Yeân hoaëc laø goác Phuù Yeân ñeàu coù theå tham gia Hoäi. Vieäc vaøo Ban lieân laïc hoï Ñaëng Phuù Yeân chæ caàn ñaêng kyù ôû caùc chi hoï Ñaëng caùc ñòa phöông vaø baùo caùo leân Ban lieân laïc tænh, töï nguyeän xin gia nhaäp Hoäi vaø chaáp haønh ñaày ñuû nhieäm vuï nghóa vuï cuûa hoäi vieân. Quyeàn chaáp nhaän laø thaønh vieân cuûa Hoäi laø do caùc chi phaùi ñeà nghò ñöôïc Ban lieân laïc ñoàng yù. Khi coù yeâu caàu khoâng ôû trong Ban lieân laïc thì baùo caùo vôùi caùc chi tröôûng cuûa toäc mình xin khoâng tham gia Hoäi thì caùc chi tröôûng baùo caùo leân Ban lieân laïc ñeå xoùa teân trong Hoäi.

6- Tieâu chuaån Hoäi vieân:

Laø ngöôøi cuûa hoï Ñaëng hoaëc con chaùu noäi ngoaïi cuûa gioøng Ñaëng töï nguyeän xin vaøo Hoäi thì ñöôïc thöøa nhaän, tröø ngöôøi bò Chính phuû giam giöõ do vi phaïm phaùp luaät vaø ngöôøi muoán li khai gioøng hoï.

7- Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa hoäi vieân:

Hoäi vieân ñöôïc tham döï caùc cuoäc Ñaïi hoäi cuûa Ban lieân laïc. Ñöôïc cöû vaøo Ban lieân laïc hoï Ñaëng tænh vaø ñöôïc ñoùng goùp yù kieán xaây döïng gioøng toäc nhö xaây döïng nhaø thôø hoï, laäp quyõ khuyeán hoïc, giuùp ñôõ baø con khi gaëp hoaïn naïn khoù khaên, thaêm vieáng khi oám ñau.

8- Cô caáu toå chöùc theå thöùc baàu mieãn nhieäm vaø quyeàn haïn ban laõnh ñaïo:

Toå chöùc: Ban lieân laïc hoï Ñaëng tænh Phuù Yeân goàm:

- Moät tröôûng ban phuï traùch ñieàu haønh chung vaø chæ ñoïa vieäc keát noái gioøng hoï.

- Saùu phoù ban:

+ Moät phoù ban phuï traùch toå chöùc.

+ Moät phoù ban phuï traùch thoâng tin tuyeân truyeàn vaø nghi leã.

+ Moät phoù ban phuï traùch phaû toäc.

+ Ba phoù ban phuï traùch taøi chính:

       - Moät phuï traùch taøi chính, thuû quyõ

       - Moät toå chöùc khai thaùc voán quyõ vaø höôùng daãn caùc chi hoï ñuùng chính saùch phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc.

       - Moät phuï traùch vaän ñoäng taøi trôï (caù nhaân vaø toå chöùc kinh doanh ngöôøi hoï Ñaëng).

Ngoaøi ra caùc chi hoï Ñaëng ôû caùc ñòa phöông thì tröôûng toäc ôû chi ñoù hoaëc ngöôøi ñaïi dieän cuûa chi hoï ñoù laøm uûy vieân (soá löôïng uûy vieân tuøy theo söï ñaêng kí cuûa caùc chi hoï).

Ngöôøi ñöôïc baàu vaøo Ban lieân laïc laø ngöôøi coù nhieät huyeát vôùi gioøng hoï.

Ban laõnh ñaïo: Ñöôïc caùc chi phaùi thoáng nhaát giôùi thieäu vaø thoâng qua ñaïi hoäi baàu baèng dô tay hoaëc boû phieáu. Ai coù soá phieáu cao ngöôøi ñoù truùng cöû.

Vieäc thoâi giöõ caùc chöùc vuï trong ban lieân laïc do toå chöùc yeâu caàu hoaëc do caùc caù nhaân vì ñieàu kieän söùc khoûe hoaëc ñieàu kieän caù nhaân khoâng ñuû ñieàu kieän coù theå baùo caùo xin khoâng ôû trong Ban lieân laïc ñöôïc. Taäp theå ban laõnh ñaïo nhaát trí cho nghæ thì ñöôïc thoâi khoâng ôû trong ban laõnh ñaïo. Coøn nhöõng ngöôøi khoâng nhieät tình vôùi coâng taùc hoï toäc hoaëc khoâng ñuû tö caùch laøm ñaïi dieän cho caùc chi hoï thì chi hoï ñeà nghò leân Ban lieân laïc xeùt vaø cho nghæ khoâng ôû trong Ban lieân laïc.

Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa BLL laø 5 naêm, sau 5 naêm thì ñaïi hoäi ñaïi bieåu hoï Ñaëng tænh hoïp baàu laïi BLL.

Ban lieân laïc hoï Ñaëng tænh Phuù Yeân moät naêm hoïp moät laàn ñeå kieåm ñieåm tình hình vaø ñeà ra phöông höôùng cho naêm tôùi vaøo ñaàu naêm.

Ngoaøi ra coù theå trieäu taäp ñoät xuaát do caùc tröôûng ban vaø phoù ban thoáng nhaát quyeát ñònh trieäu taäp.

9- Veà taøi chính:

Khi ban lieân laïc coù quyõ thì phoù ban phuï traùch veà taøi chính quaûn lyù vaø coù moät thuû quyõ kieâm keá toaùn giuùp phoù ban veà quyõ hoäi. Vieäc chi tieâu quyõ do caùc phoù ban phuï traùch veà taøi chính ñeà nghò ñöôïc Ban thöôøng tröïc (tröôûng vaø caùc phoù  ban) quyeát ñònh. Chi tieàn theo ñuùng chuû tröông chính saùch veà quaûn lí taøi chính cuûa Ñaûng, Chính phuû vaø noäi quy cuûa BLL.

10- Khen thöôûng, kyû luaät:

- Nhöõng ngöôøi coù ñoùng goùp cho gioøng hoï nhö: Goùp quyõ khuyeán hoïc, goùp chuùc teát caùc vò cao nieân trong gioøng hoï, goùp xoùa ñoùi giaûm ngheøo trong gioøng hoï vaø nhaân daân, hoïc haønh ñaït thaønh tích cao, thaønh ñaït trong söï nghieäp thì ñöôïc BLL caáp giaáy khen hoaëc bieåu töôïng trong gioøng hoï. Neáu xuaát saéc thì ñeà nghò vôùi ñòa phöông khen thöôûng.

- Veà kyû luaät chæ tuyeân boá xoùa teân trong Hoäi vôùi nhöõng ngöôøi khoâng coøn quan taâm ñeán coâng vieäc hoï toäc.

11- Ñieàu leä naøy söûa ñoåi, boå sung khi coù 2/3 chi hoï ñeà nghò vaø ñöôïc thoâng qua taïi Ñaïi hoäi nhieäm kyø tôùi.

12- Hieäu löïc thi haønh ñieàu leä naøy ñöôïc thoâng qua taïi Ñaïi hoäi laàn 1 cuûa hoï Ñaëng Phuù Yeân vaø ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn cuûa tænh ra quyeát ñònh pheâ duyeät vaø cho pheùp thi haønh.

                                                         

                                                            TM. BLL HOÏ ÑAËNG PHUÙ YEÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    HỌ ĐẶNG VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BLL HỌ ĐẶNG PHÚ YÊN                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


                                                                TP.Tuy Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2011

 

DANH SÁCH

BAN LIÊN LẠC HỌ ĐẶNG TỈNH PHÚ YÊN

 

-         Căn cứ vào sự nhất trí của Đại hội đại biểu họ Đặng tỉnh Phú Yên, ngày 27/02/2011 tại Trường Chính trị tỉnh – Địa chỉ: 30 Điện Biên Phú, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

 

Ban Liên lạc họ Đặng tỉnh Phú Yên gồm các Ông/Bà có tên sau:

 

 

Số TT

Họ và tên

Địa chỉ

Chức danh

1

Ông Đặng Ca

Chi Liên Trì, Phường 9

Phó BLL họ Đặng Việt Nam.

Trưởng BLL họ Đặng Phú Yên.

2

Đặng Phi Thưởng

Chi Hòa Hiệp Nam

Phó BLL họ Đặng Phú Yên (trực)

3

Đặng La

Chi Liên Trì, Phường 9

Phó BLL họ Đặng Phú Yên – phụ trách Văn hóa, khuyến học, phả tộc

4

Đặng Đức Nghĩa

Chi ???

Phó BLL họ Đặng Việt Nam

Phó BLL họ Đặng Phú Yên, Phụ trách kinh tế tài chính

5

Đặng Đắc Chí

Chi Vĩnh Phú, Hòa An

Phó BLL họ Đặng Phú Yên – Phụ trách thủ quỹ

6

Đặng Kề

Chi Hòa Hiệp Trung

Phó BLL họ Đặng Phú Yên

7

Đặng Phú Quốc

Chi Vĩnh Phú, Hòa An

Phó BLL họ Đặng Phú Yên

8

Đặng Đình Phúc

Chi Ân Niên

Phó BLL họ Đặng Phú Yên

9

Đặng Thành Thân

Chi Đại Bình, Hòa Quang

Phó BLL họ Đặng Phú Yên

10

Đặng Lê

Chi Hòa Phong

Phó BLL họ Đặng Phú Yên

11

Đặng Ngọc Châu

Chi Chí Thạnh

Phó BLL họ Đặng Phú Yên

12

Đặng Dức

Chi Hòa Hiệp Trung

Ủy viên

13

Đặng Ngọc Xuân

Chi Hòa Tân

Ủy viên

14

Đặng Mãng

Chi Hòa Phong

Ủy viên

15

Đặng Tuân

Chi Hòa Xuân

Ủy viên

16

Đặng Hữu Ký

Chi Phú Lâm

Ủy viên

17

Đặng Duy Tùng

Chi Hòa Trị

Ủy viên

18

Đặng Tín

Chi Hòa Tâm

Ủy viên

19

Đặng Ngọc Vinh

Chi Hòa Quang Bắc

Ủy viên

20

Đặng Công Chức

Chi Vườn Trầu

Ủy viên

21

Đặng Văn Danh

Chi Hòa Hội

Ủy viên

22

Đặng Chức

Chi Hòa Xuân

Ủy viên

23

Đặng Minh Nhật

Chi Phường 9

Ủy viên

24

Đặng Minh

Chi Hòa Mỹ

Ủy viên

25

Đặng Ngọc Ấn

Chi Đông Phước

Ủy viên

26

Đặng Thị Kim Chi

Chi Tuy An, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh

Phó BLL họ Đặng Phú Yên

27

Đặng Lê Tiến

Chi Tuy An, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Phó BLL họ Đặng Phú Yên

28

Đặng Cao Khải

Chi Sông Cầu, Phó bí thư thường trực thị ủy Sông Cầu

Phó BLL họ Đặng Phú Yên


Tin liên quan:
+ NGHỊ QUYETS CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 HĐ ĐT VIỆT NAM
+ Thông Báo Của HĐ ĐT Việt nam
+ TIN TỪ ĐỒNG THÁP
+ BÌNH LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CHỐNG PHÁ
+ GIỖ TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN
+ THAM LUANC.
+ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 KHÓA 3 Hội đồng Đặng tộc VN ( 2014-2019)
+ CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI
+ CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI
+ ĐI TÌM CỘI NGUỒN
+ HUONG VE MIEN TRUNG
+ THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ BÀ CON VÙNG LŨ LỤT
+ HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NGÀI ĐẶNG HOÀNG VÀ 5 VỊ ĐẠI VƯƠNG HỌ ĐẶNG
+ Ban chấp hành đầu tiên của họ Đặng Việt Nam
+ Ảnh đạt giải cuộc thi: 'Nét đẹp khu văn hóa phương Nam'
+ TIN BUỒN
+ UNESCO HỌ ĐẶNG HẢI PHÒNG
+ THÔNG BÁO
+ HỘI THẢO KHOA HỌC
+ MỘT CỰU CHIẾN BINH – MỘT DOANH NHÂN HẾT LÒNG VÌ CÔNG VIỆC DÒNG HỌ
+ KHÁNH THÀNH KHU LƯU NIỆM CHÍ SỸ YÊU NƯỚC ĐẶNG THÁI THÂN VÀ CUNG NGHINH TƯỢNG CỦA CỤ ĐẶNG THÁI THÂN TẠI XÃ NGHI PHONG, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN
+ HỘI THẢO KHOA HỌC
+ Tổ chức Hội thảo khoa học về gia phả , Danh nhân họ Đặng Việt nam và Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm - Thủy tổ họ Đặng đất Phương Nam
+ Phó chủ tịch HĐĐT Việt Nam phát biểu chào mừng lễ khánh thành dự án xây dựng khu lưu niệm chí sĩ yêu nước Đặng Thái Thân
+ Lễ khánh thành Từ đường Đặng tộc làng Xuân Hòa, Phường Hòa Khê – Thanh Khê - Đà Nẵng
+ Hội nghị Ban chấp hành Hội đồng Đặng tộc tỉnh Gia Lai (mở rộng)
+ Hoạt động dòng họ Đặng một năm nhìn lại
+ Mừng thượng thượng thọ cụ Đặng Ngọc Lương
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Thường trực Hội đồng Đặng tộc ( HĐĐT ) Việt Nam về làm việc với HĐĐT Tỉnh Bình Định và thăm tiến độ xây dựng đền thờ họ Đặng Miền trung .
+ Khu lưu niệm chí sỹ yêu nước Đặng Thái Thân
+ NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỌ TA
+ ĐÌNH THIỆU MỸ : Di tích lịch sử Quốc gia - gắn liền với lịch sử họ Đặng
+ TIN MỚI, TIN NÓNG, TIN VUI.
+ TƯ LIỆU DÒNG HỌ
+ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP BAN SÁNG LẬP BLLLTHĐVN HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ Lễ cung nghin Thần Tổ Đặng Quý
+ Lễ cung nghinh tẩy trần an vị Tượng Ngài Đặng Văn Cẩn Thủy tổ tộc Đặng VĂn Non Nước TP Đà Nẵng
+ ĐẶNG TỘC VIỆT NAM CHÚNG TA
+ Ra mắt HĐ ĐT huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai)
+ HÀNG NGHÌN NĂM VỀ TRƯỚC VÀ HÀNG NGHÌN NĂM VỀ SAU
+ Đại lễ Tìm về cội nguồn và đón nhận bằng DTLSVH cấp Quốc gia
+ Cây Đa làng An Để, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình
+ Tổng kết đại lễ tại nhà thờ Thủy tổ tại Hiệp Hòa - Vũ Thư - Thái Bình
+ Nhà thờ thủy tổ Đặng Phúc Mãn đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
+ TIN ĐẠI LỄ TẠI THÔN AN ĐỂ XÃ HIỆP HÒA HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH
+ TIN VUI, TIN VUI, TIN RẤT VUI
+ TIN VUI, TIN VUI, TIN RẤT VUI
+ CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HÀNH HƯƠNG VỀ CỘI NGUỒN
+ THAM KHẢO KIẾN THỨC VỀ KỸ THUẬT ĐÚC ĐỒNG
+ BÀI CÚNG GIỖ BÀ TỔ CÔ
+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thọ Truật
+ TIN NÓNG TIN NÓNG TIN NÓNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Ảnh nhà từ đường họ Đặng Phúc Tiền Hải Thái Bình
+ BẠN ĐỌC VIẾT
+ TƯ LIỆU DÒNG HỌ
+ GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRANG FB
+ THÔNG BÁO LẦN 2
+ Lễ giỗ ngài Đặng Tất tại Thừa Thiên Huế
+ Đại Lễ hô thần nhập tượng - cung nghinh di hành – tẩy trần an vị Đức Ngài Công bộ Thị lang – Hiền Sĩ Đặng Nghiêm
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI
+ Thành lập HĐĐT huyện Chư Prông - Gia Lai
+ Tin Vắn từ TP Hồ Chí Minh
+ SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI CỦA HỌ ĐẶNG
+ TIN GIÔ TỔ HỌ ĐẶNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ VIỆC HỌ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
+ Giới thiệu về dòng họ Đặng Đình ở Xã Cát văn. H Thanh chương.Tỉnh Nghệ an
+ Giới thiệu về dòng họ Đặng Đình ở Xã Cát văn. H Thanh chương.Tỉnh Nghệ an
+ TIỂU LUẬN BÀN VỀ NGẠN NGỮ CỦA NGƯỜI VIỆT
+ GIỖ TỔ
+ HỌP MẶT HỌ ĐẶNG LÂM HÀ LÂM ĐỒNG
+ THÔNG BÁO GIỖ CỤ TỔ ĐẶNG DUNG
+ Toàn cảnh Nam Phương Đặng Tộc Linh Từ
+ Lễ Khánh thành Nam Phương Đặng Tộc Linh Từ
+ Bà tổ cô Đặng THị Thúy Hạnh
+ SẮC CHỈ VUA MINH MẠNG
+ CỤ THỦY TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ Họp mặt thường niên lần IV - 22/03/2015
+ CHÍ SỸ YÊU NƯỚC ĐẶNG THÁI THÂN
+ NGƯỜI CON GÁI HỌ ĐẶNG
+ ĐẠI HỘI CHI ẤT ĐẠI TÔNG HÀN LÂM VIỆN ĐẶNG CHỦNG
+ KẾT NỐI CỘI NGUỒN
+ ĐẠI HỘI CHI ẤT HÀN LÂM VIỆN ĐẶNG CHỦNG TẠI NGHI XUÂN HÀ TĨNH
+ TIN BUỒN
+ CÁC CỤ GÓP Ý KIẾN
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015
+ HĐĐT TP HCM họp lập kịch bản cho lễ hội ĐT TP HCM mở rộng
+ HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ ĐẶNG HỒNG LAM
+ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU Ở HUẾ
+ Đại hội Đặng tộc tỉnh Nghệ An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014--2019
+ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẶNG TỘC TỈNH NGHỆ AN
+ THỦY TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN, CON TRAI THÁI SƯ CỤC LỆNH, HẬU NGHỊ LANG ĐẶNG LỘ
+ DANH SÁCH TIÊU BIỂU XIN ĐƯỢC XƯỚNG TÊN TRONG ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
+ THƯ MỜI
+ TÂM THƯ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
+ GIỚI THIỆU CHÙA TỪ ĐÀM
+ CÁO PHÓ
+ CHỦ TỊCH HĐ ĐT VN DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC LỊCH SỬ TẠI HUẾ
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 2)
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 1)
+ THƯ TÌM HIỂU CỘI NGUỒN
+ NHÂN SỰ KIỆN ĐÚC TƯỢNG THÁI BẢO HẬU NHÂN HẦU ĐẶNG BÁ KIỂN VÀ LỄ HỘI KỶ NIỆM NGÀY NGƯỜI VỀ ĐẤT HOAN CHÂU LẬP NGHIỆP T
+ TIN TỪ THỪA THIÊN HUẾ
+ TỔ CHỨC CỦA DÒNG HỌ NHIỆM KỲ 2014-2013
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ TỘC ƯỚC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ ẢNH LỄ GIỖ TẠI AN ĐỂ - VŨ THƯ - THÁI BÌNH
+ ẢNH LỄ GIỖ TỔ 9/9 ÂM LỊCH TẠI THÁI BÌNH
+ GƯƠNG TIÊU BIỂU HỌ ĐẶNG
+ BẠN ĐỌC VIẾT
+ THÔNG BÁO CÔNG ĐỨC
+ DANH SÁCH ĐÓNG TIỀN NIÊN LIỄM VÀ TIỀN MỪNG ĐẠI HỘI
+ KẾT QUÀ ĐẠI HỘI
+ TIN ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIẸT NAM.
+ TRUOC THỀM ĐẠI HỘI HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ NHỮNG MỐC SON HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ HO DANG HUE
+ NHÀ THỜ CHI HỌ ĐẶNG NGỌC THẠCH BÀN HUYỆN THẠCH HÀ -HÀ TĨNH
+ RA MẮT HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC THÀNH PHỐ PLEIKU-TỈNH GIA LAI
+ GIỖ BÀ TỔ CÔ ĐẶNG THỊ THÚY HẠNH
+ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ Cầu vượt đường sắt về đích trước thời hạn
+ BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC TỈNH ĐỒNG THÁP THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2014 – 2019
+ Lễ Khánh thành tu sửa nhà thờ Họ Đặng Thôn Ngoại Độ, Xã Đội Bình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội.
+ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ BAO CÁO TỔNG KẾT
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ HUẾ
+ LỄ GIỖ TỔ VÀ MỪNG THỌ TẠI ĐỒNG NAI
+ Phát quà Vu Lan báo hiếu tại từ đường Đặng Tộc tỉnh Đồng Nai
+ HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ VIỆC ĐÚC TƯỢNG CỤ ĐẶNG NGHIÊM-P.2
+ HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ VIỆC ĐÚC TƯỢNG CỤ ĐẶNG NGHIÊM - P.1
+ HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC TỈNH ĐỒNG THÁP
+ Hội nghị BCH Đặng tộc Hải Phòng
+ TẤM LÒNG CAO CẢ
+ THÔNG BÁO CHUẨN BỊ ĐẠI HÔI
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘCTHÀNH VINH, NIỀM TIN ĐANG LAN TỎA
+ THÔNG BÁO HỘI NGHỊ HỌ ĐẶNG
+ Hoa hậu Việt Nam – Con gái Đặng Tộc
+ Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019 họ Đặng Hải Phòng
+ Hội nghị ban chấp hành tộc họ Đặng tỉnh Gia Lai
+ Các đại biểu họ Đặng từ Hà nội, Bắc giang, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh về dự lễ truyền thống tại Lăng Cổ Miếu ở xã Cương Gián Nghi Xuân Hà tĩnh
+ ĐẶNG TỘC Ở ĐẢO LÝ SƠN
+ Đoàn đại biểu HDĐT Việt Nam thăm và làm việc tại nhà thờ Phúc An Hầu Đặng Trọng Quang tại xã Ngọc Sơn huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An
+ BÀI CA ANH HÙNG ĐẶNG TẤT
+ Hội nghị trù bị HĐĐT Thành phố Hải Phòng
+ THÔNG BÁO VIỆC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KÝ 3 HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM (2014-2019) TẠI THÀNH PHỐ TUY HÒA TỈNH PHÚ YÊN.
+ MỪNG THỌ CỤ ÔNG ĐẶNG HÙNG (ANKHÊ-GIALAI) VÀ ẢNH HỘI NGHỊ TRÙ BỊ TẠI PHÚ YÊN
+ KHÁNH THÀNH KHU LĂNG MỘ NGÀI ĐẶNG QUÝ TẠI THỪA THIÊN - HUẾ
+ HỘI NGHỊ TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM KHÓA 2014- 2019
+ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG VÀ SỰ CẢM THÔNG CHIA SẺ VỚI NGƯỜI NGHÈO CỦA MỘT VIỆT KIỀU HỌ ĐẶNG
+ NGÀY HÚY KỴ ĐỨC ÔNG TÙNG THIỆN VƯƠNG
+ LĂNG BÀ TỔ CÔ
+ Họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ Đặng tộc Hải Phòng
+ Lễ tưởng niệm 600 năm hi sinh của anh hùng dân tộc: Tể Tướng Đặng Dung (1414-2014)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung (Phần 3)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung (Phần 2)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung
+ Thăm đền thờ Đô Huyền Hầu Đặng Văn Văn tại TP Quảng Ngãi.
+ TIN THỪA THIÊN HUẾ
+ LỄ HỘI KỶ NIỆM 600 NĂM NGÀY HI SINH CỦA TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG
+ Khởi công xây dựng nhà thờ cụ tổ Đặng Tất tại Huế
+ Nhà thờ Đặng tộc Nam Phương Linh Từ
+ Đồng Bình Chương Sử Đặng Dung
+ TỜ TRÌNH
+ LỄ HỘI KHẮP NƠI TRONG THÁNG BA GIÁP NGỌ
+ Họp HĐĐT TP Hà Nội đầu năm 2014
+ Giấy mời dự lễ kỷ niệm 10 năm đón nhận di tích lịch sử văn hoá và 365 năm ngày sinh danh nhân Đặng Đình Tướng
+ GIẤY MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM 600 NĂM NGÀY MẤT TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG (1413-2014)
+ Lễ ra mắt Hội đồng Đặng Tộc huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
+ Tin từ Đà Lạt - Đức Trọng - Lâm Đồng
+ TIN NHANH TỪ HÀ NỘI
+ THÔNG BÁO
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ Lễ công bố quyết định thành lập HĐ ĐT tỉnh Bình Phước.
+ Cuộc gặp gỡ giữa CTHĐĐT VN và PCTHĐĐTVN với HĐĐT TP HCM và HĐĐT TX Phước Long - Bình Phước
+ TIN NHANH TỪ HÀ NỘI
+ TIN TỪ HÀ NỘI
+ Tổ chức kỷ niệm lần thứ 600 năm ngày hy sinh của Tể Tướng Đặng Dung
+ TIN TỪ NGHỆ AN
+ Họp Hội đồng Đặng Tộc Thừa Thiên Huế
+ Họp mặt đầu năm: BLL Thừa Thiên Huế với chi họ Vinh Giang
+ Họ Đặng tỉnh Gia Lai họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014
+ Lễ mừng thọ các Cụ cụm 6 TP Hồ Chí Minh (Quận 9 - Hóc Môn - Gò Vấp)
+ Tế lễ chi họ Đặng Doãn
+ Rước Người về Nam
+ Đặng tộc Nam Phương Linh Từ tại Đồng Tháp
+ Các hoạt động trong dịp tết Giáp Ngọ 2014
+ THÀNH LẬP HỘI CON DÂU HỌ ĐẶNG XÃ CƯƠNG GIÁN
+ TIN TỪ HÀ TĨNH
+ TIN TỪ LÂM ĐỒNG
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI GIÁP NGỌ 2014
+ Các sự kiện nổi bật năm 2013
+ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA NHÀ THỜ CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM TẠI HIỆP HÒA VŨ THƯ THÁI BÌNH
+ CON NGƯỜI VÀ SỐ PHẬN
+ BÁNH NGÀO XỨ NGHỆ
+ NHƯ LÀ CHUYỆN CỔ TÍCH
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM MỜI HỌP VÀ DỰ LỄ GIỖ THÁM HOA ĐẶNG MA LA
+ TẤM GƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ CỦA BÁC ĐẶNG VĂN CỪ THUỘC HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC THỪA THIÊN HUẾ
+ ĐÔI DÒNG TÂM SỰ CỦA CỤ ĐẶNG SỸ THUYÊN
+ Thần phả 5 vị đại vương họ Đặng
+ BÁC VÕ NGUYÊN GIÁP VẪN CÒN SỐNG MÃI TRONG LÒNG CHÚNG TA
+ Tin từ Thừa Thiên Huế
+ Kính viếng hương hồn Hậu Phi Đặng Thị Thúy Hạnh
+ Ảnh Đình Đốc Hậu
+ KHẮP NƠI KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM NAY LÀ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM 19/9/1999-19/9/2013
+ SUC KHOE VOI CON NGUOI
+ LỄ GIỖ ĐÔ HUYỀN HẦU VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG QUẢNG NGÃI
+ LỄ GIỖ TIÊN HIỀN ĐÔ HUYỀN HẦU ĐẶNG VĂN VĂN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG TẠI QUẢNG NGÃI
+ NƠI THỜ BÀ TỔ CÔ ĐẶNG THỊ THÚY HẠNH
+ LỄ HỘI KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐẠNG LÀNG YÊN XÁ THÀNH PHỐ VINH NGHỆ AN
+ Lễ cung nghinh tượng Thần Tổ Quốc công Đặng Tất
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ CÁCH TRA LỊCH ÂM DƯƠNG ĐỂ TRA CỨU GIA PHẢ VÀ NGÀY GIỖ CỦA CÁC CỤ
+ HO TA QUA NHIEU DI TICH
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ THẬT ĐÁNG THƯƠNG CHO CHÁU
+ THƯ CHÚC MỪNG
+ TÌNH CẢM HỌ TỘC.
+ Thành Lập Hội Đồng Đặng Tộc Tỉnh Gia Rai
+ LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG TẠI THÀNH PHỐ ĐỨC TRỌNG , TỈNH LÂM ĐỒNG
+ CHUYỆN NGẮN
+ NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG
+ KHI NGƯỜI TA SỢ SỰ THẬT
+ Tổng kết Lễ khánh thành Đặng Tộc Nam Phương Linh Từ
+ THƯ CẢM ƠN
+ LỄ HỘI CUNG NGHINH NGÀI ĐẶNG TẤT, CỤ TỔ ĐẶNG NHÂN CẨM
+ LỄ KHÁNH THÀNH ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ TIN TỪ ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIÊT NAM THÔNG BÁO
+ NHỚ THÀY GIÁO ĐẶNG TÂN
+ Sách Đại náo Trung Hoa :
+ TỘC ƯỚC ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đặng Tộc tỉnh Phú Yên
+ HĐĐT Việt Nam tổ chức Lễ Mừng Thọ cho các cụ cao niên xã Chành Dưới huyện Vĩnh Bảo, Hải phòng
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ CHÙM CHUYỆN ĐỌC VUI TRONG DIP TẾT
+ TET VE TIM NGUOI XONG DAT
+ TET VE TIM NGUOI XONG DAT
+ MÙA XUÂN TẾT VỀ HÃY ĐẾN THẮP HƯƠNG CHO TIÊN TỔ
+ DANH NHÂN HỌ ĐẶNG THỜI NAY
+ CHUAN BI DAI HOI
+ HỌ ĐẶNG CỦA CHÚNG TA
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG THÁI THỤY THÁI BÌNH
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG TAM ĐA, VĨNH BẢO HẢI PHÒNG
+ GIỖ THÁM HOA ĐẶNG MA LA TẠI HẢI PHÒNG
+ THƯ CHÚC TẾT
+ NHAN NGAY DUC TUONG QUOC CONG DANG HUAN
+ NHAN NGAY GIO QUAN THAM HOA DANG MA LA
+ THONG BAO CUA TỔNG THƯ KÝ HĐ ĐT VIỆT NAM
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ DI TÍCH TÀN PHẾ NGAY CẠNH CHÚNG TA
+ ÔNG ĐẶNG THÀNH TÂM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VINH QUY BÁI TỔ
+ NIỀM VUI ĐẾN VỚI TỪNG NHÀ
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG LƯƠNG XÁ,TRÚC SƠN
+ LỄ HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ
+ HỌ ĐẶNG KHUYẾN HỌC
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ CÁO PHÓ
+ TÌM HIỂU VỀ KHOA HỌC TÂM LINH
+ LỄ HỘI TẠI LÀNG THẾ VINH , TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
+ LỜI PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ DANH NHÂN ĐẶNG TẤT
+ CẦN LÊN ÁN NHỮNG HÀNH VI XUYÊN TẠC LỊCH SỬ
+ THƯ MƠI GIỖ TỔ
+ HỌ ĐẶNG TỈNH PHÚ THỌ
+ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA DONG HỌ
+ TIN NHANH
+ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LỄ HỘI ĐÓN BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ
+ HỌ ĐẶNG HÀNG KÊNH HẢI PHÒNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TINH HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ HO DANG CHUNG TA
+ HO DANG CHUNG TA
+ BAO CHI NOI VE BA TO CO
+ TIN VUI HỌ ĐẶNG
+ LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG ĐẶNG TỘC.
+ LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG ĐẶNG TỘC.
+ BẢO TÀNG VĂN HÓA DÒNG HỌ ĐẶNG TẠI NAM PHƯƠNG ĐẶNG TỘC LINH TỪ
+ LỄ TANG THÀY GIÁO ĐẶNG TÂN
+ BÀI VIẾT CUỐI CÙNG CỦA ÔNG ĐẶNG TÂN
+ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA DONG HỌ
+ THÔNG TIN QUAN TRỌNG
+ ĐÓNG TIỀN XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỔ THEO " ĐINH"
+ Công dụng của Nấm Linh Chi
+ WEB CUA HO DANG TP HO CHI MINH Trang chủ Diễn đàn Bài gửi hôm nay FAQ Lịch Trang cộng đồng Hoạt động diễn đàn Liên kết nhanh Bài mới Tìm chi tiết Trang
+ TU LIEU DONG HOĐặng (họ) Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Bước tới: menu, tìm kiếm Đặng là một họ phổ biến ở Việt Nam nhưng là một trong những họ rất hiếm của Trung Quốc (邓) và Triều Tiên[cần dẫn
+ Y KIEN BAN DOC
+ Phát biểu của Ông Đặng Văn Thảo tại hội nghị Họ Đặng Hà Nội
+ Trả lời ý kiến của ông Đặng Xuân Quyết: Về vấn đề họ Đặng Đình
+ THÔNG BÁO
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ AI NÓI HỌ TA TỪ GỐC TRẦN MÀ RA ?
+ CHÚNG TÔI CÓ Ý KIẾN VỀ BẢO VỆ CỘI NGUỒN
+ THUY TỔ HỌ ĐẶNG ĐỒNG THÁP
+ THUY TỔ HỌ ĐẶNG ĐỒNG THÁP
+ CHÚNG TÔI CÓ Ý KIẾN
+ TƯ LIỆU LỊCH SỬ
+ TƯ LIỆU LỊCH SỬ
+ NHÂN SỰ BỔ SUNG
+ GIỚI THIỆU PHẢ
+ VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨC DANH
+ VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨC DANH
+ HỌ ĐẶNG HÀ TRUNG THANH HÓA NHẬN BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA
+ SU NGO NHAN TAI HAI
+ Video-Ảnh tổng hợp các hoạt động của BLL họ Đặng toàn quốc từ trước đến năm 2011
+ TIN CUỘC GẶP MĂT HỌ ĐẶNG TINH ĐỒNG NAI
+ TIN CUỘC GẶP MĂT HỌ ĐẶNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
+ ĐẶNG DUNG (鄧容),
+ HÃY LẮNG NGHE TA NOÍ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG LÀ HỌ ĐẶNG, HỌ ĐẶNG CÓ TỪ THỜI VUA HÙNG DỰNG NƯỚC
+ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI
+ BẢNG THỐNG KÊ LỊCH BIẾU
+ Ý KIẾN CỦA CHÚNG TÔI
+ THẤY GÌ QUA NHỮNG TRANG GIA PHẢ LẮP GHÉP (9)
+ THẤY GÌ QUA NHỮNG TRANG GIA PHẢ LẮP GHÉP (8)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (7)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (6)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (5)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (4)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (3)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (2)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP(1)
+ GIỖ ĐẠI TƯỚNG QUÂN ĐẶNG NGŨ QUẾ
+ HĐ ĐT HUYỆN NGHI XUÂN HÀ TĨNH HỘI NGHỊ
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Ý KIẾN BẠN ĐỌC (1)
+ ĐƠN KHIẾU NẠI
+ THẤY GÌ KHI MỘT NHÀ THỜ 6 THÁNG TUỔI ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CỦA TỈNH PHÚ THỌ.
+ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC DÒNG HỌ QUÝ 4 NĂM 2011 VÀ NĂM 2012
+ Trân trọng kính mời
+ Dự định viết cuốn gia phả của họ Đặng Việt Nam
+ LỄ RƯỚC TƯỢNG ĐỒNG TIẾN SĨ ĐẶNG ẤT
+ HÀO KHÍ ĐẶNG GIA
+ Một số hình ảnh lễ khánh thành tượng Quốc công Đặng Tất
+ BÀI PHÁT BIỂU CỦA PGS TIẾN SĨ ĐỖ BANG
+ BÀI PHÁT BIỂU VỀ THÂN THẾ SỰ NGHIỆP CỦA QUỐC CÔNG ĐẶNG TẤT
+ MIẾU THỜ VÀ PHẦN MỘ CỦA QUỐC CÔNG ĐẶNG TẤT TẠI LÀNG THẾ VINH XÃ PHÚ MẬU HUYỆN PHÚ VANG TP HUẾ
+ LỊCH LÀM VIỆC CUA BAN TO CHU LE HOI
+ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
+ THONG BAO QUAN TRONG
+ TỜ TRÌNH XIN PHEP
+ ĂN TRÁI CÂY NHƯ THẾ NÀO MỚI CÓ TÁC DỤNG NGỪA BỆNH
+ NHA THO TIEN HIEN DANG NGHIEM DANG XAY DUNG
+ HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ
+ THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ KÍNH GỬI BÀ CON HỌ ĐẶNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
+ CHUONG TRINH LE HOI RUOC TUONG QUOC CONG DANG TAT
+ THONG TIN XAY DUNG NOI THO CUNG TO TIEN
+ TINH NHANH
+ HAY IN ANH TU dangtocvietnam@gmail.com
+ TIN XAY DUNG NHA THO CU TO DANG NGHIEM
+ MOT DONG HO LON
+ Ý kiến mới về mộ mẹ họ Đặng ở Phú thọ
+ SU NGO NHAN TAI HAI
+ NHUNG CAI SAI NGHIEM TRONG
+ NHUNG CAI SAI NGHIEM TRONG
+ NHUNG SAI VE NGUON GOC
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUON GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUONG GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ LOI BINH PHIM
+ NHUNG CAU HOI VE HO DANG
+ NHUNG QUYET DINH QUAN TRONG
+ KÊU GỌI CÔNG ĐỨC TÔN TẠO KHU LĂNG MỘ, MIẾU THỜ
+ PHU NU HO DANG
+ DANH SACH CONG DUC
+ TRẢ LỜI CÂU HỎI
+ THAM KHẢO LỊCH SỬ HỌ TRẦN
+ NHO ONG DANG TIEN NAM
+ THÔNNG BÁO
+ NGAY HOI CUA LONG TRI AN
+ NGAY HOI CUAHO DANG ( tiep theo)
+ NGAY HOI HO DANG
+ LOI KHAI MAC GIO TO LONG HUNG , LAP VO DONG THAP
+ LOI KHAI MAC BUOI LE
+ CHUYEN DI DAY AN TUONG
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ Bài phát biểu của ông Đặng Duy tại lễ đón cụ tổ Đặng Nghiêm tại Tp Hồ Chí Minh
+ CHẶNG ĐƯỜNG DI HÀNH CUỐI CÙNG CỦA CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM VỀ ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ Cuộc di hành vĩ đại
+ THONG BAO
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ Thong bao dac biet
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ MỘT DÒNG HỌ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO NỀN LỊCH HỌC NƯỚC NHÀ
+ Cuộc di hành lịch sử
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ BIA ĐÁ HỌ ĐẶNG
+ Nhân ngày rước Tượng cụ tổ qua Huế
+ Ảnh
+ Một só hinhg anh đại hội
+ CHƯƠNG TRÌNH DI TƯỢNG CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM
+ Danh sách nhân sự BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam
+ KẾ HOẠCH tổ chức lễ đón rước tượng tiền hiền Đặng Nghiêm qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi
+ Tin hoạt động dòng họ đầu năm 2011
+ Đại hội họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất
+ Hội nghị Tộc trưởng và giỗ tổ ngày 28 tháng 4 năm 2010 tại Hà Tĩnh
+ Tấm lòng của bà con họ Đặng Lương Xá tại cuộc gặp mặt họ Đặng Tp.Hồ Chí Minh
+ Họp mặt đầu năm 2010 và ra mắt BLL họ Đặng tại Tp.Hồ Chí Minh
+ BLLTQ họ Đặng Việt Nam gặp mặt


Tin khác:
. NHŨNG VIỆC CẦN NHỚ KHI THAM GIA DI HÀNH TƯỢNG CỤ TỔ (03.03.2011)
. Thư mời lễ an vị cụ tổ Tiên hiền Đặng Nghiêm và giỗ tổ tộc Đặng Long Hưng, Lấp vò, Đồng Tháp (02.28.2011)
. CHƯƠNG TRÌNH DI TƯỢNG CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM (02.26.2011)
. Danh sách nhân sự BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam (02.21.2011)
. Thông báo mời dự lễ đón rước tượng tiên hiền Đặng Nghiêm qua địa phận Tỉnh Quảnh Ngãi (02.21.2011)
. KẾ HOẠCH tổ chức lễ đón rước tượng tiền hiền Đặng Nghiêm qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (02.18.2011)
. Tin hoạt động dòng họ đầu năm 2011 (02.17.2011)
. Lễ khánh thành nhà thờ họ tại Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội (01.16.2011)
. Lễ cải tang đưa bà Đặng Thị Thúy Hạnh về yên nghỉ trên chân núi Hồng Lĩnh (01.01.2011)
. Lễ yểm tâm Cụ tổ Đặng Nghiêm (12.19.2010) 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
April 2018

Quảng cáo

Tin nóng
Thời sự họ ta
BÀI CỦA TIẾN SĨ ĐINH CÔNG VĨ
BÌNH LUẬN CỦA ĐẶNG THÁI SƠN
Thông Báo Của HĐ ĐT Việt nam
TIN TỪ ĐỒNG THÁP
THÔNG BÁO KHẨN CẤP
BÌNH LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CHỐNG PHÁ
THAM LUANC.
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 KHÓA 3 Hội đồng Đặng tộc VN ( 2014-2019)
CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam