..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
 » Video - Ảnh
Lịch sử dòng họ
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

Video - Ảnh

 
Tin tức sự kiện 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẶNG TỘC TỈNH NGHỆ AN
Chủ nhật, 12.07.2014, 09:36am

§¹i héi ®¹i biÓu §Æng téc NghÖ An lÇn thø nhÊt

®· thµnh c«ng tèt ®Ñp

 

          Ngµy 07/12/2014, t¹i x· DiÔn thµnh, huyÖn DiÔn Ch©u, cã gÇn 250 §¹i biÓu, ®¹i diÖn cho c¸c chi hä §Æng trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An ®· vÒ dù §¹i héi ®¹i biÓu ®Æng téc NghÖ An lÇn thø nhÊt nhiÖm kú 2014-2019, tham dù vµ chØ ®¹o §¹i héi cã c¸c «ng: Cao §¨ng Hïng Chñ tÞch uû ban MTTQ huyÖn DiÔn Ch©u, §Æng Kh¾c Håi Phã chñ tÞch th­êng trùc, kiªm tæng th­ ký H§§T ViÖt Nam, §Æng Träng H¶i PCT th­êng trùc H§§T ViÖt Nam, kiªm Chñ tÞch H§§T TP Vinh, §Æng Ngäc L­¬ng PCT H§§T VN vµ §Æng V¨n TuyÕn PCT H§§T VN kiªm Chñ tÞch H§§T Hång Lam.


TiÕn tíi thµnh lËp chi Êt Hµn l©m viÖn §Æng Chñng
Thứ hai, 12.01.2014, 03:28am

TiÕn tíi thµnh lËp chi Êt Hµn l©m viÖn §Æng Chñng

 

         §Ó thùc hiÖn Téc ­íc §Æng Téc ViÖt nam ®­îc th«ng qua t¹i ®¹i héi nhiÖm kú III ( 2014-2019), tõng b­íc hoµn thiÖn c¸c tæ chøc dßng hä trªn c¶ n­íc theo h­íng thµnh lËp c¸c H§ §T c¸c dßng cïng chung mét vÞ Thuû tæ cã kÕt nèi gia ph¶ tõ 15 ®êi trë lªn, trùc thuéc héi ®ång §Æng téc ViÖt nam


THỦY TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN, CON TRAI THÁI SƯ CỤC LỆNH, HẬU NGHỊ LANG ĐẶNG LỘ
Thứ tư, 11.26.2014, 05:06am

THỦY TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN, CON TRAI THÁI

             SƯ CỤC LỆNH, HẬU NGHỊ LANG ĐẶNG LỘ

         Theo Đại Việt sử ký toàn thư nhà xuất bản KHXH. Năm Giáp Ngọ ( thời Thiệu Phong năm thứ 14) vào ngày mồng 3 tháng 1 là nhật thực. Ông Đặng Lộ là nhà nghiên cứu về Thiên Văn. Thời đó ông đã nghiên cứu ra một dụng cụ trắc nghiệm quan sát bầu trời để làm ra lịch, phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp, gọi là lung linh nghi. Ông được Vua Trần Dụ Tông phong là Thái sư Cục Lệnh Hậu Nghị Lang. Việc xuất hiện nhật thực vào ngày 3 tháng 1 được ông biết trước và trình báo lên nhà vua. Các quần thần cho rằng đây là điềm tốt nên nạn đói kém hoành hành nhất định sẽ qua. Có một vị quan nghi ngờ nên căn vặn Cụ Đặng Lộ về việc có nhật thực hay không. Cụ Đặng Lộ khảng khái nói “ Thần thà chịu trách phạt chứ không bao giờ dám nói dối, làm quan mà lừa dối thì làm sao suất lĩnh được liêu thuộc”.


DANH SÁCH TIÊU BIỂU XIN ĐƯỢC XƯỚNG TÊN TRONG ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
Chủ nhật, 11.16.2014, 04:03pm

TỘC ĐẶNG TOÀN CÕI VIỆT NAM NHẤT TÂM PHỤNG THỜ TIÊN TỔ, CẦU CHO CÁC VỊ AN LẠC SIÊU THOÁT NƠI CÕI VĨNH HẰNG.

Lời dẫn : Họ Đặng Việt nam có từ thời xa xưa, từ khi có chính sử đã có tên tuổi các vị họ Đặng được ghi chép rất rõ ràng. Từ khi có gia phả thì thế thứ trước sau, niên đại xa gần lại càng được các vị Tiền Nhân ghi chép lại một cách rõ ràng hơn về công lao cần khổ và khí tiết giản dị của tổ tông. Người học hành thì lo toan sự nghiệp, người làm ruộng thì chăm lo cấy cày. Đại lễ cầu siêu lần này là để cầu cho hương hồn các bậc bề trên, các chiến sĩ trận vong, những đồng tộc, họ hàng, bạn hữu đã quá cố được siêu thoát.  Danh nhân tiêu biểu xin được xướng tên;

1-    Bà Đặng Thị Sen : Mẫu Hậu Đại Hành Hoàng Đế.

2-    Tiền ưu binh thị vệ Đặng Thi Sách ( chồng Bà Trưng)

3-    Thái phó Đặng Văn Hiếu thời vua Lý Thái Tổ

4-    Đạo Sĩ Đặng Huyền Quang

5-    Tướng Đặng Công Xuân

6-    Tướng Đặng Công Trung

7-    Tướng Đặng Công Thọ

8-    Tướng Đặng Công Tuấn

9-    Tướng Đặng Công Nghiêm

10-                    Đại Vương Đặng Hương Phúc

11-                    Cụ Đặng Phúc Mãn Thủy tổ họ Đặng Việt nam

12-                    Cụ Đặng Cương Luận.

13-                    Cụ Đặng Nhân Kính

14-                    Cụ Đặng Kỳ Lục

15-                    Cụ Đặng Phúc Đường

16-                    Cụ Đặng Nghiêm

17-                    Cụ Cao Nghĩa Thần Đặng Tảo

18-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Diễn

19-                    Cụ Thám hoa Đặng Ma La

20-                    Cụ Sử Thần Đặng Hữu Điểm

21-                    Cụ Chánh sứ Đặng Nhữ Lâm

22-                    Cụ Thái sư cục lệnh Đặng Lộ

23-                    Cụ Thái bảo Hậu Nhân Hầu Đặng Bá Kiển

24-                    Cụ Thám hoa Đặng Bá Tĩnh

25-                    Cụ Tri Châu Đặng Đình Dực

26-                    Cụ Thám Hoa, đại Tri châu Hóa Châu Đặng Tất.

27-                    Cu Tham mưu mật viện sứ Đặng Đức

28-                    Cụ Hương Giang Phu Tử Đặng Quý

29-                    Tây Việt Vương Đặng Quang

30-                    Chí sĩ Liệt sĩ Đặng Ngọc Cầu

31-                    Đường Quận Công Đặng Lâm

32-                    Cụ Đồng Bình Chương sự Tể Tướng Đặng Dung.

33-                    Cụ Hàn Lâm viện Thị Giảng Đặng Chủng

34-                    Cụ Phó sứ Đặng Liên

35-                    Cụ Vận chuyển sứ Đặng Thát

36-                    Vương Phi Đặng Thị Thúy Hạnh.

37-                    Cụ Đặng Đình Nghi

38-                    Cụ Hoàng Giáp Đặng Chiêm ( Đặng Di)

39-                    Cụ Chánh sứ Quảng Yên Đặng Địch Quả

40-                    Cụ Tiến sĩ Đặng Thiếp ( Đặng Công Thiệp)

41-                    Đô Tổng Binh Phúc An công.

42-                    Cụ Đặng Phúc Thiện.

43-                    Cụ Tiền Khai Căn xứ Quảng Đặng Diệm

44-                    Cụ Đặng Lâm

45-                    Cụ Đặng Khoan

46-                    Cụ Đặng Lội

47-                    Cụ Đặng Chí

48-                    Cụ Điện

49-                    Nghĩa Quốc Quân Đặng Huấn

50-                    Cụ Quận Công Đặng Thế Tài

51-                    Cụ Đại Vương Đặng Thế Vinh

52-                    Cụ Đại Vương Đặng Tiến Lân

53-                    Cụ Đại Vương Đặng Tiến Sở

54-                    Cao Quyền Công Chúa.

55-                    Cụ Tiến sĩ Đặng Đình Tướng

56-                    Cụ Đặng Quang

57-                    Cụ Đặng Đặng Trọng Tuân

58-                    Cụ Đặng Trọng Tân

59-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Minh Bích.

60-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Đôn Phục

61-                    Cụ Đại tướng quân Đặng Ngũ Quế

62-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Tòng Củ

63-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Tông Tán,

64-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Minh Khiêm

65-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Duy Minh.

66-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Ất

67-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Tuyên.

68-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Kim Giám.

69-                    Cụ Tiến Sĩ Hoàng Giáp Đặng Văn Thụy.

70-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Dũng Chu.

71-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Công Mậu.

72-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Công Toản.

73-                    Trạng Nguyên Đặng Công Chất,

74-                    Thám Hoa Đặng Văn Kiều

75-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Công Diễn.

76-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Doãn Tu.

77-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Dụng Chu.

78-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Điềm.

79-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Dức Địch,

80-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Đức Thi.

81-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Hài

82-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Hiển,

83-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Huệ Liên.

84-                    Cụ Tiến Sĩ Đặng Huy Xán.

85-                    Cụ Đặng Tiến sĩ Đặng Hữu Dương

86-                    Cụ Đặng Tiến sĩ Đặng Khanh

87-   


THƯ MỜI
Thứ bảy, 11.15.2014, 03:20am

THƯ MỜI

 

Để tổ chức Đại lễ hội cầu siêu cho Tổ tiên họ Đặng tộc Việt Nam được trang trọng và thành công. Hội đồng Đặng tộc Việt Nam kính mời ông tới dự cuộc họp để bàn phân công phục vụ cho Đại lễ cầu siêu và thông báo số người tham gia cầu siêu của các tỉnh thành phố trước ngày 20/12 dương lịch về ban tổ chức tổng hợp.

Thời gian: vào hồi 08 giờ ngày 25/12/2014 (Tức ngày 04/11 âm lịch)

Địa điểm: tại nhà Khách Kinh Đô Bộ Công an

Số 1 Nguyễn Thái Học thành phố Huế

(Chủ tịch các tỉnh thành phố và Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đặng tộc Việt Nam ăn nghỉ tại Nhà khách nói trên để thuận lợi cho việc hội họp)

Kính mong ông đến dự để cuộc họp đạt kết quả tốt. Trân trọng.

 

                                                                   Ngày 15 tháng 11 năm 2014

 

                                                     TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

                                                            ĐẶNG NGỌC OANH

 


TÂM THƯ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
Chủ nhật, 11.02.2014, 02:47pm

HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM 

TÂM THƯ ĐẠI LỄ CẦU SIÊUGIỚI THIỆU CHÙA TỪ ĐÀM
Chủ nhật, 11.02.2014, 02:30pm

CHÙA TỪ ĐÀM NƠI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ CẦU SIÊU VÀO NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM GIÁP NGỌ  + CÁO PHÓ
  + CHỦ TỊCH HĐ ĐT VN DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC LỊCH SỬ TẠI HUẾ
  + TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 2)
  + TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 1)
  + THƯ TÌM HIỂU CỘI NGUỒN
  + NHÂN SỰ KIỆN ĐÚC TƯỢNG THÁI BẢO HẬU NHÂN HẦU ĐẶNG BÁ KIỂN VÀ LỄ HỘI KỶ NIỆM NGÀY NGƯỜI VỀ ĐẤT HOAN CHÂU LẬP NGHIỆP T
  + NGƯỜI TÀI HỌ ĐẶNG LĨNH VỰC NÀO CŨNG CÓ
  + TIN TỪ THỪA THIÊN HUẾ
  + TƯ LIỆU GIA PHẢ HỌ ĐẶNG
  + TỔ CHỨC CỦA DÒNG HỌ NHIỆM KỲ 2014-2013


 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
December 2014

Quảng cáo

Tin nóng
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẶNG TỘC TỈNH NGHỆ AN
TiÕn tíi thµnh lËp chi Êt Hµn l©m viÖn §Æng Chñng
THỦY TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN, CON TRAI THÁI SƯ CỤC LỆNH, HẬU NGHỊ LANG ĐẶNG LỘ
DANH SÁCH TIÊU BIỂU XIN ĐƯỢC XƯỚNG TÊN TRONG ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
THƯ MỜI
TÂM THƯ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
GIỚI THIỆU CHÙA TỪ ĐÀM
CÁO PHÓ
CHỦ TỊCH HĐ ĐT VN DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC LỊCH SỬ TẠI HUẾ
TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 2)

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam