Đặng Tộc Việt Nam

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA BẢNG HỌ ĐẶNG
Thứ sáu, 08.17.2012, 03:01pm (GMT)

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA BẢNG HỌ ĐẶNG

1- Đặng Nghiêm    Đỗ khoa Thi Thư         Ất Tỵ ( 1185 )

2- Đặng Tảo         Thái Học Sinh              Nhâm Thìn ( 1232)

3- Đặng Diễn         Đệ Nhị Giáp                Nhâm Thìn ( 1232)

4- Đặng Ma La      Thám Hoa                     Đinh Mùi   ( 1247)

5- Đặng Bá Tĩnh    Thám Hoa                 Giáp Thìn (1304)

6- Đặng Tất           Thám Hoa                Giáp Tý ( 1364)

7-  Đặng Chiêm      Hoàng Giáp          Quý Dậu ( 1453)

8- Đặng Minh Khiêm     Hoàng Giáp       Đinh Mùi ( 1487)

9- Đặng Tòng Củ         Tiến Sĩ             Giáp Thìn ( 1484)

10- Đặng Tán              Tiến Sĩ            Đinh Mùi ( 1487)

11- Đặng Thiếp      Hoàng Giáp       Quý Dậu ( 1453)                        

12-Đặng Thận              Tiến Sĩ            Giáp Thìn ( 1484)

13- Đặng Điềm             Tiến Sĩ            Canh Tuất ( 1490)

14- Đặng Duy Minh      Tiến Sĩ               Giáp Thìn ( 1604)

15- Đặng Đôn Phục      Tiến Sĩ               Giáp Thìn (1580)

16- Đặng Đình Tướng   Tiến Sĩ              Canh Thìn ( 1670)

17- Đặng Ất                Hoàng Giáp       Mậu Dần ( 1518)

18- Đặng Công Thiệp   Tiến Sĩ                Quý Dậu ( 1453)

19 Đặng Văn Kiều        Thám Hoa          Ất Sửu ( 1865)

20-Đặng Xuân Bảng   Tiến Sĩ                Bính Thìn (1856)

21- Đặng Văn Thụy     Hoàng Giáp        Giáp Thìn ( 1904)

22- Đặng Văn Oánh       Phó Bảng            Kỷ Mùi ( 1919 )

23- Đặng Văn Hướng     Phó Bảng           Kỷ Mùi ( 1919 )

24- Đặng Văn Thiều      Thám Hoa          Ất Sửu  ( 1865)

25- Đặng Văn Khải         Tiến Sĩ                Bính Tuất (1826)

26- Đặng Công Chất       Trạng Nguyên    Tân Sửu ( 1661)

27- Đặng Công Mậu       Tiến Sĩ                  Đinh Mùi ( 1727)

28- Đặng Cung               Tiến Sĩ                  Mậu Tuất ( 1478)

29-Đặng Doãn Tu         Tiến Sĩ                 Giáp Thìn ( 1484)

30- Đặng Dụng Chu       Tiến Sĩ                 Bính Tuất ( 1766)

31- Đặng Công Toản      Tiến Sĩ                 Canh Thìn ( 1520)

32- Đặng Đức Địch        Phó bảng             Kỷ Dậu ( 1849)

33- Đặng Đức Thi          Tiến Sĩ                Kỷ Sửu ( 1589)

34- Đặng Hài                 Tiến Sĩ                 Giáp Tuất ( 1574)

35- Đặng Hiển               Tiến Sĩ                Ất Sửu (1565)

36- Đặng Huệ Liên         Hoành Từ           Tân Hợi (1431)

37- Đặng Huy Xán         Phó Bảng            Kỷ Tỷ (1869)

38- Đặng Hữu Dương    Tiến Sĩ                Kỷ Sửu (1889)

39- Đặng Khanh             Tiến Sĩ                Canh Dần (1710)

40- Đặng Kim Toán       Phó Bảng            Mậu Thân (1848)

41- Đặng Kính Chỉ         Tiến Sĩ                Ất Mùi (1595)

42- Đặng Lương Tá        Hoàng Giáp        Kỷ Sửu ( 1520)

43- Đặng Miễn Cung      Hoàng Giáp        Bính Thìn ( 1496)

44- Đặng Ngọc Cầu       Phó Bảng            Mậu Thân ( 1848)

45- Đặng Nguyên Cẩn    Phó Bảng            Ất Mùi ( 1895)

46- Đặng Như Vọng       Tiến Sĩ                 Kỷ Sửu ( 1889)

47- Đặng Phi Hiển         Tiến Sĩ                 Mậu Thìn ( 1628)

49- Đặng Quốc Đỉnh      Tiến Sĩ                 Canh Thìn ( 1700)

50- Đặng Quỹ                Phó Bảng            Ất Dậu ( 1885)

51- Đặng Tảo Giám       Tiến Sĩ                 Kỷ Mùi ( 1499)

52- Đặng Trần Chuyên   Tiến Sĩ                 Mậu Thân( 1848)

53- Đặng Tuyên            Hoàng Giáp         Mậu Thìn ( 1448)

54- Đặng Tuyên            Hoàng Giáp        Nhâm Tuất ( 1502)

55- Đặng Tư Tề          Tiến Sĩ                 Bính Tuất ( 1586)

56- Đặng Tử Nghi        Tiến Sĩ                 Giáp Thìn ( 1484)

57- Đặng Văn Bảng      Tiến Sĩ                 Quý Sửu ( 1853)

58- Đặng Võ Cạnh        Tiến Sĩ                 Bính Thìn (1556)

59- Đặng Minh Bích       Tiến Sĩ                  Giáp Thìn ( 1484)

60- Đặng Minh              Tiến Sĩ                  Quý Mùi ( 1703)

61- Đặng Thuần Nhân    Tiến Sĩ                  Canh Thìn ( 1640)

62- Đặng Tích Trù         Phó Bảng              Kỷ Sửu ( 1889)

63- Đặng Văn Thái         Phó Bảng              Quý Mão ( 1843)

64- Đặng Công Diễn      Tiến Sĩ                 Đinh Mùi ( 1727)

65- Đặng Di                  Hoàng Giáp          Quý Dậu  ( 1453)

66- Đặng Cơ                 Tiến Sĩ                 Ất Sửu    ( 1565)

67- Đặng Miễn Cung      Hoàng Giáp          Bính Thìn (1496)

68- Đặng Quỹ Lộng        Tiến Sĩ                 Ất Sửu  (1565)

69- Đặng Nhất              Tiến Sĩ                  Đinh Mùi ( 1727)

70- Đặng Kiên             Tiến Sĩ                  Quý Mão (1834)