..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
Lịch sử dòng họ
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

 
Truyền thống dòng họ 
Chương trình hành động của BLL họ Đặng Tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 20100-2015
Thứ năm, 06.10.2010, 10:02am (GMT)

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

BAN LIÊN LẠC HỌ ĐẶNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI

_________________________

 Số: 001/CT-BLL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

 

 

Quảng Ngãi,  ngày  06  tháng 6  năm 2010

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ ĐẶNG TỈNH QUẢNG NGÃI

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2010 – 2015  

 

1. Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống dòng họ và các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, quảng bá và vinh danh họ tộc:

+ Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống dòng tộc, truyền thống gia đình; phấn đấu hằng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động giáo dục truyền thống tập trung cấp toàn tỉnh.

+ Trong năm 2010 sẽ tham gia tổ chức hoạt động rước tượng đức tiền hiền Đặng Nghiêm trong hành trình xuyên Việt qua tỉnh Quảng Ngãi.

+ Các huyện, thành phố, nhà thờ thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống dòng họ của cấp mình, mỗi năm có ít nhất một hoạt động tập trung quy mô cấp huyện, thành phố.

+ Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; hương ước, quy ước tại địa phương nơi sinh sống. Phấn đấu có từ 90% trở lên số gia đình họ Đặng trong toàn tỉnh đạt tiêu chuẩn “Gia đình Văn hóa”.

+ Chú trọng tiến hành các hoạt động quảng bá, vinh danh họ tộc, xây dựng các điển hình tiên tiến người họ Đặng trên các lĩnh vực kinh doanh, quản lý, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tài năng trẻ v…v.

+ Hằng năm, cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố phấn đấu tổ chức được ít nhất một lần việc gặp mặt các gương mặt xuất sắc của họ Đặng.

+ Ban Liên lạc cấp tỉnh sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ, giao lưu các gương mặt xuất sắc trong dòng họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I vào quý I năm 2011.

+ Xuất bản Kỷ yếu Đại hội họ Đặng lần thứ I trong quý IV năm 2010.

+ Xuất bản Tập san về họ Đặng Quảng Ngãi mỗi năm ít nhất 1 kỳ, bắt đầu từ năm 2011.

+ Xây dựng  Website họ Đặng Quảng Ngãi và phấn đấu đưa vào hoạt đồng từ quý III năm 2011.

2. Công tác tổ chức nhân sự, xây dựng và phát triển các cơ sở họ tộc, nhà thờ và ban liên lạc các cấp:

+ Tối ưu hóa bộ máy tổ chức Ban Liên lạc.

+ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên lạc khóa I.

+ Chọn cử Thường vụ Thường trực Ban Liên lạc.

+ Tham gia cùng với Ban Liên lạc toàn quốc dự thảo Điều lệ hoạt động của tổ chức họ Đặng Việt Nam.

+ Hoàn thành trong Quý III việc thành lập và ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tiểu ban chuyên môn bao gồm:

- Tiểu ban Tổ chức và Văn phòng;

- Tiểu ban Kinh tế, tài chính và vận động tài trợ;

- Tiểu ban Gia phả, thông tin, tuyên truyền và nghi lễ;

- Tiểu ban Văn hóa xã hội và đối ngoại;

- Ban Trù bị xây dựng nhà thờ cấp tỉnh.

+ Củng cố, kiện toàn các Ban Liên lạc Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ trong năm 2010.

+ Thành lập và ra mắt Ban Liên lạc huyện Sơn Tịnh, huyện Lý Sơn, huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi trong quý IV năm 2010.

+ Những nơi có người họ Đặng sinh sống mà chưa đủ điều kiện thành lập Ban Liên lạc thì chọn cử người đại diện họ tộc nơi đó làm đầu mối để kết nối hoạt động với Ban Liên lạc cấp tỉnh.

+ Hoàn thành cơ bản việc thống kê trên quy mô toàn tỉnh về số lượng nhà thờ họ Đặng, lập danh sách người đứng đầu các nhà thờ trong quý III năm 2010.

+ Tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu, trao đổi tư liệu, tài liệu và kinh nghiệm hoạt động dòng họ.

+ Trong quý IV năm 2010 hoặc chậm nhất là sang quý I năm 2011 sẽ tổ chức gặp mặt các trưởng họ, người đứng đầu các nhà thờ họ Đặng trong toàn tỉnh.

+ Phấn đấu tổ chức định kỳ mỗi năm một lần việc gặp mặt và chúc thọ các cụ cao tuổi của họ Đặng trong toàn tỉnh.

+ Hoàn thành trong quý III năm 2010 việc lập hệ thống sổ sách, biểu bảng phục vụ công tác tổ chức nhân sự. Lên danh sách, địa chỉ cư trú, nơi công tác, số điện thoại liên lạc v…v của tất cả các đầu mối Ban Liên lạc và nhà thờ họ Đặng trong tỉnh, các đầu mối liên hệ ngoài tỉnh để phục vụ công tác.

3. Công tác nghiên cứu gia phả, sưu tầm tư liệu, tài liệu và hiện vật của dòng họ:

+ Tập trung chuyên sâu đối với công tác nghiên cứu gia phả, sưu tầm tư liệu, tài liệu và hiện vật của dòng họ, đặc biệt quan tâm đến tư liệu, tài liệu của các nhà thờ trong tỉnh.

+ Phấn đấu thành lập được hệ thống sưu tầm và lưu trữ các bản sao của các bộ phả cũng như các loại hình tư liệu, tài liệu, hiện vật, tranh ảnh v…v.

+ Trong năm 2010, thành lập được tủ sách dòng họ cấp tỉnh và ở 100% Ban Liên lạc cấp huyện;

+ Trong năm 2011, thành lập và ra mắt được phòng trưng bày tư liệu, tài liệu, hình ảnh v..v về họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi.

+ Tham gia tổ chức Hội thảo khoa học về họ Đặng Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2010.

+ Cử nhân sự tham hoạt động hợp nhất của họ Đặng Việt Nam, giải quyết các vấn đề nảy sinh của hệ phái Đặng Trần.

4. Hoạt động an sinh dòng họ, thiện nguyện, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, khuyến học khuyến tài, giới thiệu việc làm, giúp nhau vượt khó và hiếu hỷ dòng họ:

+ Tăng cường các hoạt động an sinh dòng họ theo phương châm “phát huy nội lực trong dòng tộc, cùng đồng lòng gắng sức, người giàu giúp đỡ người nghèo, người mạnh giúp đỡ người yếu, tất cả vì sự phát triển của dòng họ”.

+ Vận động toàn thể bà con tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, xóa đói giảm nghèo, khuyến học khuyến tài, giới thiệu việc làm, giúp nhau vượt khó.

+ Kiện toàn nhân sự và hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Điều hành quỹ Hỗ trợ an sinh dòng họ trong quý III năm 2010; tập trung vào công tác vận động tài chính để phát triển quỹ.

+ Phấn đấu đến hết tháng 12/2010 nguồn quỹ Hỗ trợ an sinh dòng họ được bổ sung ít nhất 50 triệu đồng. Các năm sau đạt mức từ 50 đến 100 triệu đồng.

+ Hằng năm, mỗi gia đình trong dòng họ phấn đấu:

- Làm được ít nhất 01 việc thiện nguyện;

- Giúp đỡ được ít nhất 01 gia đình hoặc 01 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn mình trong công việc và cuộc sống;

- Tham gia đóng góp ít nhất 01 lần vào Quỹ an sinh dòng họ của tỉnh.

+ Hoàn thành cơ bản việc xây dựng quy định về lễ nghi hiếu hỷ, vào cuối quý III năm 2010.

5. Công tác xây dựng và phát triển quỹ dòng họ các cấp, xây dựng nhà thờ và hoạt động kinh tế, tài chính khác:

+ Xây dựng quỹ hoạt động của Ban Liên lạc các cấp. Phấn đấu mỗi năm số tiền trong Quỹ hoạt động của Ban Liên lạc cấp tỉnh phải đạt chỉ số gia tăng từ 20 đến 30 triệu đồng; cấp huyện đạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

+ Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, hình thành một cơ sở hoạt động kinh tế cấp tỉnh để tạo nguồn tài chính cho hoạt động của dòng họ.

+ Thành lập Ban trù bị xây dựng nhà thờ cấp tỉnh và ra mắt vào tháng 9 năm 2010, kèm theo kế hoạch tổng thể về dự toán, tìm kiếm mặt bằng, thuê thiết kế cơ sở, kế hoạch vận động quyên góp v…v.

+ Phấn đấu tìm và giải quyết xong thủ tục về mặt bằng xây dựng nhà thờ trong năm 2010 hoặc chậm nhất là đến cuối quý II năm 2011.

6. Công tác đối ngoại:

+ Công tác đối ngoại phải được quan tâm đúng mức và đặt đúng vị trí để có thể phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia phát triển các hoạt động của dòng họ.

+ Công tác đối ngoại phải đi trước một bước, làm tiền đề cho các hoạt động kết nối dòng họ, giao lưu phối hợp, kêu gọi tài trợ và giải quyết các vấn đề khác liên quan hoạt động của Ban Liên lạc.

+ Trong năm 2010, 2011 phải tập trung cho việc củng cố các mối quan hệ truyền thống trước đây của Ban Liên lạc, đồng thời mở ra các mối quan hệ mới, trên một tầm mới đối với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và hội đoàn thể các cấp.

+ Hoàn thành thủ tục để ra nhập và trở thành thành viên của MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian sớm nhất.

+ Tiếp tục xác lập các mối quan hệ phối hợp mật thiết với Ban Liên lạc các tỉnh, thành phố trong nước, các cá nhân người họ Đặng ở nước ngoài, liên hệ để có được sự hỗ trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đội ngũ phóng viên báo chí, các nhà hoạt động chính trị, các nhà nghiên cứu văn hóa, xã hội v…v.

7. Công tác kiểm tra, khen thưởng và hòa giải dòng họ:

+ Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra với các nhiệm vụ chính là kiểm tra việc thực hiện các quy định về pháp luật của nhà nước, các thỏa ước, hương ước địa phương và quy chế hoạt động của Ban Liên lạc.

+ Áp dụng các hình thức, biện pháp kỷ luật nhằm giữ gìn kỷ cương và truyền thống dòng họ.

+ Chú trọng công tác biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể gia đình, nhà thờ, chi họ và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực làm ăn kinh tế, khuyến học khuyến tài, có việc làm tốt, nghĩa cử đẹp và hành động dũng cảm, thực hiện tốt các chủ trương của cấp trên, tham gia tốt các hoạt động xây dựng và phát triển dòng họ.

+ Thành lập và đưa vào hoạt động các tổ hòa giải dòng họ thuộc Ban Liên lạc cấp huyện, thành phố, các chi họ, các nhà thờ v..v để kịp thời giải quyết các mâu thuẫn nội bộ trong gia đình và dòng tộc. Hoạt động của các tổ hòa giải dòng họ phải phối hợp chặt chẽ với các tổ hòa giải của UBMTTQVN và các hội, đoàn thể ở cơ sở.

+ Thành lập Hội đồng hòa giải cấp tỉnh và ra mắt vào cuối năm 2010.

 Ban Liên lạc họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi bà con họ Đặng trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của tổ tiên, đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp phát triển dòng họ, cho sự nghiệp hưng thịnh nước nhà. Quyết vượt qua khó khăn thử thách bằng công lao cần khổ và khí tiết giản dị của cha ông, trau dồi đạo đức, rèn luyện khí chất, phát triển tài năng, làm giàu chính đáng, không ngừng chăm lo đến dòng chảy của giống nòi, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

 

Nơi nhận:

- Ban Liên lạc toàn quốc/ để báo cáo;

- TT UBND tỉnh Quảng Ngãi/ để báo cáo;

- TT UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi/ để báo cáo;

- BLL họ Đặng các tỉnh, thành phố/ để phối hợp;

- Ủy viên BLL cấp tỉnh/ để thực hiện;

- BLL cấp huyện, thành phố và nhà thờ trong toàn tỉnh/ để thực hiện

- Lưu.

TM. BAN LIÊN LẠC

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Đặng Văn Ngữ


Danh sách nhân sự của BLL họ Đặng Tỉnh Quảng Ngãi, khóa I, Nhiệm kỳ 2010-2015


Tin liên quan:
+ BÌNH LUẬN CỦA ĐẶNG THÁI SƠN
+ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
+ THÔNG BÁO HỌ ĐẶNG
+ THÔNG BÁO HỘI NGHỊ HỌ ĐẶNG
+ THƯ GỬI HAI ÔNG GIÁO SƯ
+ THU NGO
+ DANG VIET JOINTSTOCK COMPANY
+ Công văn gửi UBND tỉnh thừa Thiên Huế
+ Những việc cần làm ngay
+ THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT
+ Về việc chuẩn y kết quả Đại hội đại biểu họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I (nhiệm kỳ 2010 – 2015)
+ Quyết định thành lập BLL họ Đặng Tp.Hồ Chí Minh
+ Công văn gửi Các ban nghành liên quan của Tỉnh Phú Thọ
+ Thư gửi Ông Đặng Trần Đảng
+ Kính gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các ban nghành liên quan


Tin khác:
. Một câu chuyện về lòng kiên trì (05.18.2010)
. Dòng cảm tượng nhân Đại Lễ Huý Nhật lần thứ 200 của ngài Thượng Thu Bộ Đặng Đức Siêu (05.15.2010)
. MỘT DÒNG HỌ TÀI DANH BẬC NHẤT PHÍA TÂY THÀNH THĂNG LONG (01.03.2010)
. DỰ THẢO TỘC ƯỚC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM (12.01.2009)
. Giỗ lần thứ 600 của Ngài Đặng Tất (10.12.2009)
. Nghĩa khí Đặng gia (10.11.2009)
. Họ Đặng với vua Hùng dựng n­uớc (10.10.2009)
. Vượt lên tật nguyền để học tập, lập thân, lập nghiệp (10.10.2009) 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
April 2018

Quảng cáo

Tin nóng
Họ Đặng ở Liên Tình: Quê nghèo nuôi toàn tiến sĩ
VUI VÀ BUỒN
DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA BẢNG HỌ ĐẶNG
Tình đồng tộc cùng huyết thống gặp lại nhau tại hội nghị cựu chiến binh Việt Nam
KÊU GỌI CÔNG ĐỨC TÔN TẠO KHU LĂNG MỘ, MIẾU THỜ
Giới thiệu tác phẩm mới
MỘT DÒNG HỌ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO NỀN LỊCH HỌC NƯỚC NHÀ
Nhân cách Đặng Ngọc Lương và công lao của ông trong việc bảo vệ cội nguồn họ Đặng
Tiến tới ngày giỗ của Tiên tổ Đặng Tất
Thông báo về việc xây dựng khu Miếu và Mộ của Quốc Công Đặng Tất lại Làng Thế Vinh, xã Phú Mậu, Phú Vang, Tp Huế

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam