Đặng Tộc Việt Nam

LẠC TƯỚNG ĐẶNG HƯƠNG PHÚC (Năm 20-43)
Thứ hai, 10.12.2009, 02:14am (GMT)

Đặng Hương Phúc sinh ngày 10 tháng 2 năm Canh Thìn (20), người huyện Long Biên, Kinh Bắc, là con ông Đặng Vân và bà Tạ Thị Cần.


Gia đình ông bà kinh tế khá giả, giỏi nghề làm thuốc, lấy điều thiện làm vui, giúp đỡ người nghèo khó.

 

Đặng Hương Phúc tướng mạo khôi ngô, thông minh, lên 3 tuổi biết phân biệt phải trái, học giỏi, được bạn hữu ca ngợi, suy tôn làm thần đồng.

 

Đặng Hương Phúc vào tuổi 19, khi ấy Vua nhà Hán Quang Vũ sai tương Tô Định sang làm Thái Thú Giao Chỉ. Đó là một tên tướng hà khắc, tàn bạo, nhân dân sống trong cảnh vô cùng thống khổ. Thái thú Tô Định đã giết chết Thi Sách – Con quan Lạc tướng Mê Linh.

 

Trưng Trắc bởi trả thù chồng, đền nợ nước đã cùng người em gái Trung Nhị cho mời gọi người tài trong dân chúng ra giúp nước. ĐẶng Hương Phúc nhận được tin mừng rỡ, bèn chiêu mộ được hơn một ngàn dân binh cùng hành quân lên bản doanh của bà Trung xin đầu quân. Được bà Trưng đón tiếp và làm lễ giao cho chức tướng quân phòng ngự phía Đông Bắc và ngay lập tức ra quân tiêu diệt tàn quân của Tô Định đang tháo chạy.

 

Đất nước sạch bóng quân thù, cả nước suy tôn Trưng Trắc lên làm Vua, đóng đô ở Mê Linh.

 

Đặng Hương Phúc đưa quân về đất Đường Yên, Hông Châu (nay là Làng Tào, xã Ngọc Cục, huyện Bình Giang, Hải Dương) lập doanh ấp. Ở đây thế đất sơn thuỷ, có hồ rộng vây quanh, rừng nứa liên kết với nhau tạo nên chiến hào vững chắc.

Năm Tân Sửu (41), Vua Hán Quang Vũ rửa nhục bởi Tô Định bại tướng dưới mũi tên, gươm giáo của Hai Bà nước Nam Việt, bèn sai Mã Viện được gọi là: “Phục ba tướng quân”, là tên tướng có nhiều kinh nghiệm trận mạc làm chủ tướng, tên Lưu Long làm phó tướng cùng các tướng Lâu Thuyền, Long Chí đem 20 vạn quân sang xâm lược nước ta.

 

Dưới sự lãnh đạo của Hai Bà với bao Lạc tướng và hàng chục nữ tướng tài ba nhưng ở vào thế trận không tương sức, sau 2 năm chiến đấu kiên cường, các mặt trận Đồng Đăng, Chi Lăng, Yên Phong, Sông Cầu...và mặt trận phía Đông Bắc đều bị vỡ.

 

Hai Bà đã chiến đấu kiên cường bắn đến mũi tên cuối cùng vào quân giặc rồi nhảy xuống sông Hát Giang tuẫn tiết.

 

Mặt trận phía Đông Bắc do tướng Lâu Thuyền chỉ huy cũng tiêu diệt được quân tướng của Đặng Hương Phúc.

 

Ngày 15 tháng 3 năm Quí Mão (43) là ngày giỗ Đặng Hương Phúc.

 

Đặng Hương Phúc còn mãi toả sáng đến ngàn năm, nhân dân Long Biên – Kinh Bắc tự hào về người con quê hương. Nhân dân Ngọc Cục, Bình Giang, Hải Dương tự hào về đất nơi đây có vị Lạc tướng tài ba đã cùng Hai Bà chiến đấu và hi sinh anh dũng.

 

Đặng Hương Phúc được các đời Vua Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Trần Thái Tôn, Lê Thái Tổ biết đến và phong “Hộ quốc Hiện ứng Đại Vương”